Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 stycznia 2008 r.w sprawie okresowej oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Koronowa
z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie okresowej oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest


Na podstawie § 3 ust.3, § 4 ust.1-3 i § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) przypominam, że wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający emisję azbestu do środowiska jest niedopuszczalne, w związku z tym:

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwanej dalej „oceną”. Wzór oceny określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przechowuje jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazuje Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta nr16 , 85-082 Bydgoszcz, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Koronowo o wykonanie w/w obowiązku. Druki do oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest, można pobrać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 w punktcie informacji pok. nr 6, lub w pokoju nr 28, (stanowisko d/s ochrony środowiska), bądź na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl.
Jednocześnie informuje, że prace zwązane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, może wykonywać wyłącznie przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie.


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński


metryczka


Wytworzył: U. Dufka (25 stycznia 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (28 stycznia 2008, 08:53:57)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (28 stycznia 2008, 09:31:03)
Zmieniono: wyjustowano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1575