Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 listopada 2007 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 12 listopada 2007 r.


Na podstawie art. 5 ust.1, pkt.4, ust. 6 i art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1241) przypominam, że właściciele nieruchomości, wykonawcy robót budowlanych, przedsiębiorcy użytkujący tereny służące do komunikacji publicznej oraz zarządcy dróg na terenie gminy Koronowo mają obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Nie wykonanie w/w obowiązków zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz.2023 ze zm. ) podlega karze grzywny.


Burmistrz Koronowa
/-/ Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (12 listopada 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (22 listopada 2007, 14:31:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1605