Obwieszczenie Burmistrza Koronowa


OBWIESZENIE

BURMISTRZA KORONOWA
Z DNIA 18.09.2007 r.
w sprawie obowiązków osób posiadających psy


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz rozdziału 4 § 10 pkt. 2 ppkt. c, d, g, Uchwały Rady Nr XLII/498/06 z dnia
26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 73 poz. 1241), mając na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem trenów przeznaczonych do wspólnego użytku osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek:
1. Zarejestrowanie w Urzędzie Miejskim w Koronowi w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane:
- imię i nazwisko właściciela,
- adres właściciela,
- numer identyfikacyjny nadany psu;
2. Oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym wydawanym nieodpłatnie w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami podczas rejestracji psa;
3. Wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec;
4. Prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu;
5. Opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Miejska;
6. Systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;
7. Uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687); dla właścicieli trzymających w/w psy w budynkach wielorodzinnych uzyskanie zezwolenia burmistrza poprzedzone musi być uzyskaniem zgody administratora lub właściciela budynku;
8. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a. stały i skuteczny dozór,
b. niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
c. niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,
d. zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
e. zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem zawieszonym koło wejścia na posesję,
f. kojce dla zwierząt mogą być zlokalizowane w odległości min 2 m od granicy posesji,
g. natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,
h. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Ponadto informuję, że pozostawiony pies bez należytej opieki na ulicy przez swojego właściciela zostanie złapany, a następnie odwieziony do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, a jego właściciel zostanie ukarany grzywną i obciążony kosztami.

UWAGA! Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) kto nie wykonuje i nie przestrzega w/w obowiązków podlega karze grzywny.


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (18 września 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (21 września 2007, 14:11:14)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (21 września 2007, 14:27:04)
Zmieniono: zmiana estetyczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2132