Plan pracy Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2005

Styczeń
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2005 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2005”.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 6. Sprawy bieżące.
Luty
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Koronowo.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym, uwzględniającej budżet na 2005 rok oraz wymagań wynikających z wniosków do funduszy pomocowych.
 3. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy i bezrobociu na terenie gminy Koronowo.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 6. Sprawy bieżące.
Marzec
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na budowę- kanalizacji sanitarnej w m. Mąkowarsko gm. Koronowo – III etap.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanej na terenie Gminy Koronowo.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2005 rok.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Sprawy bieżące.
Kwiecień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2004 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2005 rok.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 6. Sprawy bieżące.
Czerwiec
 1. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie podjęcia środków na zadania inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2005 rok.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 6. Informacja: Punktu Informacji Turystycznej, stanowiska d/s promocji, Wydziału Oświaty i Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie o przygotowania Gminy do sezonu turystycznego i wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 7. Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Koronowie.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
 9. Sprawy bieżące.
Sierpień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2005 rok.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 5. Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Sprawy bieżące.
Wrzesień
 1. Debata rolna:
 1. informacja Burmistrza Koronowa o aktualnej sytuacji w rolnictwie,
 2. informacja Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie dotycząca wskaźników ekonomicznych w rolnictwie oraz opłacalności produkcji rolnej,
 3. informacja Wydziału Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o działaniach realizowanych przez Rząd w zakresie rolnictwa,
 4. informacja Prezesa Banku Spółdzielczego w Koronowie na temat wykorzystania kredytów na inwestycje w rolnictwie oraz zadłużenia producentów rolnych,
 5. informacja OT Agencji Nieruchomości Rolnych na temat możliwości pozyskania gruntów na powiększanie gospodarstwo rolnych,
 6. informacja OT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie możliwości pomocy Agencji dla rolnictwa,
 7. informacja OT Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zmianach w systemie świadczeń i ubezpieczeń rolników,
 8. dyskusja.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2005 rok
 2. Sprawy bieżące.
Październik
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy za rok 2004.
 2. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2004.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2005 rok.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.
 9. Sprawy bieżące.
Listopad
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał około budżetowych.
 2. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie i informacja o przygotowaniu Zakładu do sezonu zimowego.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie i informacja o przygotowaniu Ośrodka do niesienia pomocy mieszkańcom w okresie zimy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2005 rok.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
 8. Informacja Burmistrza Koronowa z realizacji uchwały Nr IX/109/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo.
 9. Sprawy bieżące.
Grudzień
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2006 rok.
 4. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2006 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2005 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo
 8. Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Koronowie (22 grudnia 2004)
Opublikował: Michał Szałkowski (22 grudnia 2005, 09:40:22)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (22 grudnia 2005, 10:11:24)
Zmieniono: Wyjustowano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4674