Plan pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2004 r.

Styczeń
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Sprawy bieżące.
Luty
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2004 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntu.
 7. Sprawy bieżące.
Marzec
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację inwestycji - kanalizacja sanitarna w Mąkowarsku – II etap.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie budowy hali sportowo – widowiskowej w Koronowie.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym, uwzględniającej budżet na 2004 rok oraz wymagań wynikających z wniosków do funduszy pomocowych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Sprawy bieżące.
Kwiecień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na Osiedlu Kotomierska w Koronowie.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie podjęcia środków z SAPARDU na zadania inwestycyjne.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 7. Sprawy bieżące.
Maj
 1. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo 2001 – 2015.
 2. Omówienie spraw rolnictwa wspólnie z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 5. Sprawy bieżące.
Czerwiec
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu ochrony środowiska” .
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego planu gospodarki odpadami”.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie podjęcia środków z ERDF na zadania inwestycyjne.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej.
 5. Informacja z przygotowania Gminy do sezonu turystycznego i wypoczynku letniego.dzieci i młodzieży.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
 9. Sprawy bieżące.
Sierpień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku.
 2. Informacja z przygotowania szkól do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntu.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 5. Informacja o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Koronowie.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Sprawy bieżące
Wrzesień
 1. Informacja o aktualnej sytuacji w rolnictwie.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 4. Informacja dotycząca stanu ochrony ppoż oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie
 6. Sprawy bieżące.
Październik
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał około budżetowych.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy za rok 2003.
 5. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2003.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Sprawy bieżące.
Listopad
 1. Informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie o przygotowaniu do sezonu zimowego.
 2. Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie o przygotowaniu Ośrodka do niesienia pomocy mieszkańcom w okresie zimy.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trasy przebiegu przez Gminę gazociągu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Koronowo.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
 8. Sprawy bieżące.
Grudzień
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
 3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2005 rok.
 4. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.
 5. Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Koronowie (22 grudnia 2003)
Opublikował: Michał Szałkowski (22 grudnia 2005, 12:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5547