Plan pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2003 r.

Luty
 1. Przedłożenie planów pracy poszczególnych Komisji i Rady Miejskiej w Koronowie na I półrocze 2003 r..
 2. Uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców miasta i Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 6. Uchwalenie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 8. Sprawy bieżące.
Marzec
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 2. Informacja z realizacji Programu „Tam, gdzie nie ma przedszkoli”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację inwestycji - kanalizacja sanitarna w Mąkowarsku.
 7. Ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
 8. Sprawy bieżące.
Kwiecień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 3. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju miasta i Gminy Koronowo 2001-2015.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w zakresie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie.
 7. Sprawy bieżące.
Czerwiec
 1. Informacja z przygotowania Gminy do sezonu turystycznego i wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.
 3. Informacja o sytuacji w SP ZOZ w Koronowie.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 6. Przystąpienie do opracowania Programu Ochrony Środowiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za ścieki.
 8. Informacja z dotychczasowej działalności Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
Sierpień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003 roku.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 4. Informacja z przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady.
 6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady z przeprowadzonej kontroli Burmistrza w zakresie udzielonych z budżetu Gminy środków finansowych na rzecz klubów sportowych i innych organizacji mieszkańców Gminy w latach 2001-2002.
 7. Sprawy bieżące.
Wrzesień
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
 2. Informacje: Przewodniczącego Rady i Burmistrza Koronowa dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntu.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Sprawy bieżące.
Październik
 1. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru ławników.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej.
 6. Informacja o sytuacji w rolnictwie.
 7. Sprawy bieżące.
Listopad
 1. Podjęcie uchwał około budżetowych.
 2. Informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie o przygotowaniach do sezonu zimowego.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 6. Sprawy bieżące.
Grudzień
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
 3. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie.
 4. Przedłożenie Radzie planów pracy komisji Rady na 2004 rok.
 5. Przedłożenie planu pracy Rady na 2004 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany gruntów.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 9. Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Koronowie (22 grudnia 2002)
Opublikował: Michał Szałkowski (22 grudnia 2005, 10:19:39)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (22 grudnia 2005, 10:27:21)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6737