Uchwała nr X/94/15RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 maja 2015w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. z 2013 r. poz. 645 i 1318) oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm. z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/94/15
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2015


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. z 2013 r. poz. 645 i 1318) oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm. z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (1 czerwca 2015, 14:16:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513