zamówienie na:

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:„Dostawę paliw płynnych”

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: 6/ZP/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:
„Dostawę paliw płynnych”
(znak sprawy 6/ZP/2017)

Część I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo 
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448 
Część II Postanowienia ogólne 
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego. 
2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i zgodnie z nią złożyć ofertę. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia. 
4. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku zapytania ofertowego. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego: www.bip.koronowo.pl 
Część III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia 
1.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego paliwa, to jest oleju napędowego ON w okresie od dnia 01.01.2018 roku przez okres 12 miesięcy (do dnia 31.12.2018 roku) na stacjach paliw Wykonawcy. 
1.2. Kody CPV : 09100000-0 Paliwa, 09134000-7 Oleje napędowe 
1.3. Szacunkowe zużycie paliw w okresie 12 miesięcy: Olej napędowy – 15 000 litrów. Wskazane zużycie paliw, jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zapytania ofertowego, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zapytania ofertowego). 
1.4. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu/marży podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
1.5. Objęta niniejszym zamówieniem dostawa paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych samochodów służbowych (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników) na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 
1.6. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680).W sytuacji zaistnienia po stronie Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia nie spełniania przez dostarczane przez Wykonawcę paliwa wymagań jakościowych, zgodnych z ww. Rozporządzeniem, Zamawiający zleci wykonanie badań laboratorium. W sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań, a także naliczy karę umowną w wysokości 10% całej umowy, a także może odstąpić od umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z niezgodnością paliwa z normami jakościowymi (w tym koszty nabywania paliwa w wyższej cenie). 
1.7. Wykonawca musi posiadać stacje (stację) paliw spełniające(ą) wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 1853). Co najmniej jedna stacja paliwowa Wykonawcy musi znajdować się w odległości nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Stacje Wykonawcy muszą być czynne od poniedziałku do niedzieli całodobowo. 
1.8. Obecnie Zamawiający posiada 4 samochody. 
1.9. Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów obecnie posiadanych przez Zamawiającego może ulec zmianie w czasie trwania umowy, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Część IV. Termin wykonania zamówienia. 
Wymagany termin wykonania zamówienia – 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 
Część V. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.). 
Część VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie. 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zaproszeniu tj. ZP.6/ZP/2017 
3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie 
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo 
tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448
Część VII. Wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
Część VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, lokalizację stacji paliw, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień zapytania i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 
1.2. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.). 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, i oznakować w następujący sposób: „Dostawa paliw płynnych” nr sprawy: 6/ZP/2017 
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego zapytania ofertowego są jawne bez zastrzeżeń. 
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z zapytania ofertowego poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Część IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo – sekretariat do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale VII. 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 grudnia 2017 r., o godzinie 11:15. 
Część X. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zaproszeniu. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.  Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
Część XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 
a) Cena – 100 % 
Część X. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. Warunki płatności – 30 dni licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 
6. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. 
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania. 
Część XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Część XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
Postępowanie ofertowe (273kB) pdf
Zatwierdzam:
Dyrektor SPZOZ 
Dr n. med. Andrzej Nowak

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (413kB) pdf
Zatwierdzam:
Dyrektor SPZOZ 
Dr n. med. Andrzej Nowak

metryczka


Opublikował: Iwona (21 grudnia 2017, 12:18:48)

Ostatnia zmiana: Iwona (28 grudnia 2017, 21:42:12)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 275