zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.23.2017
wartość: powyżej 209.000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
16/12/2017    S242    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Koronowo: Usługi związane z odpadami

2017/S 242-503206

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
Koronowo
86-010
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Szalska
E-mail: elzbieta.szalska@um.koronowo
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.koronowo.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.koronowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Koronowo.

Numer referencyjny: IPP-ZP.271.23.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli:

a) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,

c) innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

2. Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli:

a) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,

c) innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli:

a) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,

c) innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

2. Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli:

a) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,

c) innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 26/03/2018
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa PZP, co oznacza, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:

— posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 .9. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289),

— posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami art. 233 ustawy z dnia 14 .12. 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) lub inne ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia określonego w Części III. SIWZ (OPZ),

— posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 .12. 2012 o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 987) z w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:

1) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia bazą magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Koronowo lub w odległości nie większej niż 60 km

Od granicy Gminy Koronowo, tj. spełniającą następujące warunki:

a) położona w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Koronowo,

b) zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

c) zapewniająca miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

d) wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

e) wyposażona w urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,

f) wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie

Z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 .7. 2001 r. - Prawo Wodne,

g) wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

h) wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy

Na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

i) wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej,

j) wyposażona w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.

2) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia:

— co najmniej 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 (jednym) pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Każdy w/w pojazd do odbierania odpadów musi posiadać nadajnik lokalizacyjny GPS, który umożliwi monitorowanie i kontrolę odbierania odpadów od mieszkańców,

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa będzie realizowana na podstawie wzoru określonego Częścią II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdzie znajdują się szczegółowe postanowienia wykonywania zamówienia. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Urząd Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, sala narad, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000, 00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN 00/100).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) uPzp.

3. 1) Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy (w tym terminu

I wynagrodzenia Wykonawcy) w zakresie:

1.1.) zmiany czynników wpływających na koszt wykonywania usługi:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 .10. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847);

2) zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia;

3) zmiany: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo, uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mający istotny wpływ na przedmiot umowy;

2) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3) Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

4) Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać opis i uzasadnienie zmiany.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5) i 6) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

4) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

6. Zgodnie z art. 181 ust. 1 uPzp Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2017

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (18 grudnia 2017, 14:24:28)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (2 marca 2018, 13:01:12)
Zmieniono: dodano korektę informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 679