zamówienie na:

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo. 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.2.2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: dodano poniżej 
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
NIP: 967-005-62-14
Adres: ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo
Telefon: 52 567-31-10
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 52 567-31-19
E-mail: sekretariat@mgops.koronowo.pl
Strona internetowa: www.mgops.koronowo.pl
Godz. Urzędowania: 7.30 – 15.30
Znak postępowania: OA.251.2.2017
Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej w dalszej treści PZP.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół
podstawowych, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo
2) Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób
zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt
przypadających w te dni.
Kod CPV 55321000-6, 55322000-3, 55520000-1, 55320000-9
2) Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2018r. do 31.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (444kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (275kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (53kB) pdf
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (43kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (171kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (445kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Święcichowski
Opublikował: Paweł Święcichowski (8 grudnia 2017, 12:51:55)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (25 stycznia 2018, 15:13:06)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356