zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.)
nr sprawy: IPP-ZP.271.24.2017
wartość: powyżej 209.000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 

 
1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
 
2.    Określenie przedmiotu zamówienie i wielkości lub zakresu zamówienia:
 Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)   odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2)   odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywne od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
3)   zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4)   usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, położonych na terenie będącym własnością Gminy Koronowo,
 
3.     Szacunkowa wartość zamówienia: 3.923.260,00 zł netto, co stanowi równowartość 939.725,51 euro.
 
4.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
 
5.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.), zwaną dalej uPzp.
Zamówienie zostanie udzielone przez Gminę Koronowo, Zamawiającego o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 UPzp, osobie prawnej tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo ( dalej ZGKiM Sp. z o.o.).
Gmina Koronowo sprawuje nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami ZGKiM Sp. z o.o.
Ponad 90% działalności ZGKiM Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Koronowo, sprawującej kontrolę nad  ZGKiM Sp. z o.o., posiadającą 100 % udziałów.
 
6.    Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
7.    Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 uPzp.
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante  zamieszczono do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

                                                                     Burmistrz Koronowa
                                                               /-/ Stanisław Gliszczyński


Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (154kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70kB) pdf

 

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 grudnia 2017, 08:58:59)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (10 stycznia 2018, 11:10:03)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 357