zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.22.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 17 października 2017  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie.


Ogłoszenie zamieszczono dnia 2017-10-02 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr  595786-N-2017 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak .
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, poddziałanie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT),
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – Nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający – Nie.
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania – Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających – Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie.
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): --
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) – Nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Tak - www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem – Nie.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie – Nie.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: Nie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak - Inny sposób: pisemnie.
Adres:
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, sekretariat, I piętro.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie.  Numer referencyjny: IPP-ZP.271.22.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny – Nie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Zespołu Szkół we Wtelnie. Zakres robót budowlanych obejmuje
w szczególności:
- docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachów,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację instalacji c.o.,
- modernizację instalacji c.w.u.,
- modernizację instalacji sanitarnej,
- instalację oraz modernizację wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji,
- modernizację instalacji oświetlenia,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie sufitów podwieszanych, - przebudowie pomieszczeń,
- rozbudowie budynku parteru,
- utwardzeniu terenu kostką betonową,
- wycince drzewostanu,
Wykonawca winien zapewnić na swój koszt nadzór ornitologiczny. W trakcie realizacji prac, dotyczących elewacji budynku Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy na nadzór ornitologiczny i stosowania się do wytycznych osoby sprawującej ten nadzór.
II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0 45110000-1 45111300-1 45321000-3 45310000-3 45331000-6 45453999-7 45233200-1
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2018-10-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-15
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: --
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/przebudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego, obejmujące roboty budowlane w zakresie docieplenia elewacji budynku, branżę co, branżę wentylacyjną i branżę elektryczną, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Przez budynek użyteczności publicznej/budynek mieszkalny wielorodzinny/budynek zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek, o którym mowa w § 3 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w poniższych specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej – kierownik budowy;
- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót.
UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 poz. 290 tj. z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – Tak.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak. (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Tak.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji – Nie.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt V.2.1 siwz,.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, spełniający warunek określony w pkt V.2.2a) siwz, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniający warunek określony w pkt V.2.2b) siwz, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tj.: , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazów (dot. lit. b i c) zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) *pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.7 1) niniejszej siwz, (jeżeli dotyczy),
2) * pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3) załącznik do formularza ofertowego - oświadczenie wykonawcy z art. 91 ust. 3a uPzp
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w III.3 ogłoszenia.
6) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający , z zastrzeżeniem art. 24 aa uPzp, zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz.
7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/y powinien/ny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę:
a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z siwz,
w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2016 r. , poz. 1666, dalej kp.).
Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z wykonaniem:
- docieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachów,
- modernizacji instalacji c.o.,
- modernizacji instalacji c.w.u.,
- modernizacji instalacji sanitarnej,
- instalacji oraz modernizacji wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji, - utwardzenia terenu kostką betonową,
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 kp.
b) dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt a) czynności polegać będzie na:
- etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym,
- na etapie po zawarciu umowy – zgodnie z treścią wzoru umowy, stanowiącego załącznik do siwz,
- na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności, określonych w rozdziale III pkt 11 ppkt 1) siwz.
W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w rozdziale III pkt 11 ppkt 1) siwz w. wym. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia w terminie 7 dni:
- wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w rozdziale III pkt 11 ppkt 1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę (na czas określony, nieokreślony albo o zastępstwo), wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby,
- druków RCA, dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię
i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia),
- zanonimizowanych umów o pracę (tj. zawierających tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy). 3) uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie.
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: ---
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: ---
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: ---
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie.
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: ---
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: ---
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: ---
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) – Nie.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00 %
Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00 %
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) – Tak.
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie.
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie.
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: ---.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: ---
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: ---.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: ---.
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: ---.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: ---.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: ---.
Czas trwania: ---.
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: ---.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: ---.
Data: godzina: ---.
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: ---.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ---.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: ---
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ---.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT),
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej
w wyniku udzielonego zamówienia,
4) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) przesłanek wymienionych w § 2 ust. 1 wzoru umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy.
6) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. pkt. 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany, o których w ust. 2 mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem ich nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ---
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu - > język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak.
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - Nie.
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 17 października 2017 r.,
do godz. 9:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 października 2017 r., o godz. 09:30
w siedzibie zamawiającego w Koronowie , ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sala narad, I piętro.
 
  SIWZ + załączniki (2694kB) pdf
 Projekty budowlane, wykonawcze, inwentaryzacja ornitologiczna + uszczegółowienie, decyzje administracyjne, STWiOR, inwentaryzacja budowlana, audyt ekologiczny, wizualizacje, Uszczegółowienie I i II
  Przedmiar robót cz.1 (1057kB) pdf
  Przedmiar robót cz.2 (335kB) pdf

  Odpowiedzi na pytania z dn. 04.10.2017 (42kB) pdf
  Odpowiedzi na pytania z dn. 11.10.2017r. (576kB) pdf

  Informacja z otwarcia ofert (88kB) pdf
  Informacja z otwarcia ofert - korekta (58kB) pdf
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (43kB) pdf 

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (2 października 2017, 14:05:31)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (8 listopada 2017, 15:36:27)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 861