zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Przebudowa ul. Kajakowej i ul. Wczasowej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.16.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
                pn. Przebudowa ul. Kajakowej i ul. Wczasowej w Koronowie.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 538908-N-2017 z dnia 2017-06-26 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – Nie.
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie .
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających – Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, , e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, , faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) – Nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak.       www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: Nie.
Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: Tak.
Inny sposób: pisemnie.
Adres:
Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, sekretariat.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Kajakowej
i ul. Wczasowej w Koronowie.

Numer referencyjny: IPP-ZP.271.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do: wszystkich części.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Kajakowej i ul. Wczasowej w Koronowie.
W tym:
Zadanie I - Przebudowa ul. Kajakowej w Koronowie.
Zadanie II - Przebudowa ul. Wczasowej w Koronowie.

2.1. Zakres robót budowlanych dla zadania I obejmuje przebudowę ulicy Kajakowej od km 0+000,00 do km 0+094,06 – pieszojezdnia o szerokości 4,00 m (Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym), w tym:
1) Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko
2) Roboty ziemne - wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład - transport gruntu na składowisko Wykonawcy - formowanie i zagęszczanie nasypów
3) Podbudowy (trasa główna +dojścia do posesji) - korytowanie pod jezdnię i dojścia
do posesji - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
4) Nawierzchnie - wykonanie nawierzchni dojść do posesji z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej - wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej
5) Elementy ulic - montaż oporników betonowych wystających o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem - montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm
6) Roboty towarzyszące i wykończeniowe - regulacja urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - ułożenie w wykopach rur ochronnych z PCW na kablach - plantowanie poboczy - rozścielenie humusu - wykonanie trawników z nawożeniem
2.2. Zakres robót budowlanych dla zadania II obejmuje przebudowę ulicy Wczasowej od km 0+000,00 do km 0+095.52 - pieszojezdnia o szerokości 4,00 m (Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym)
1) Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko
2) Roboty ziemne - wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład - transport gruntu na składowisko Wykonawcy - formowanie i zagęszczanie nasypów
3) Podbudowy (trasa główna +zjazdy) - korytowanie pod jezdnię i chodniki – profilowanie
i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
4) Nawierzchnie - wykonanie nawierzchni dojść do posesji z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, - wykonanie nawierzchni jezdni
i zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej,
5) Elementy ulic - montaż oporników betonowych wystających o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, - montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm,
6) Roboty towarzyszące i wykończeniowe, - regulacja urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, - ułożenie w wykopach rur ochronnych z PCW na kablach, - plantowanie poboczy, - rozścielenie humusu, - wykonanie trawników z nawożeniem.
UWAGA Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa obejmuje zakres robót przebudowy ulic Plażowej, Wczasowej, Kajakowej, Kąpielowej, Żeglarskiej w Koronowie. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres określony w Rozdziale III niniejszej SIWZ i przedmiarze robót.
II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV: 45232130-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): ---
II.7) Nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 2017-10-15

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ---
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ---
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1)Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 80.000,00 zł. Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik budowy).
Wymieniona osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, tekst jedn. Dz.U. Z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastrultury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/wym., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 uPb.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – Tak.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – Tak.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji – Nie.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzory wykazów zostaną przesłane wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: ---
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca,
na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy),
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w III.3) ogłoszenia,
5) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 24aa uPzp, zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz, zażąda przedłożenia w stosunku do tych podmiotów dokumentów wymienionych ogłoszeniu i w siwz,
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
9) Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę.
a) Zgodnie z art. 29 ust. 3A uPzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z siwz, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2016 r. , poz. 1666, dalej kp.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z:
- obsługą sprzętu mechanicznego,
- robotami brukarskimi.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
b) dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności polegać będzie na:
- etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym,
- na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w rozdziale III, pkt 10, ppkt 1) siwz.
W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w rozdziale III, pkt 10, ppkt 1) siwz ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia:
- wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt III.10.1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby,
- druków RCA, dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia),
- zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane tj. zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).
c) uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie.
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie.
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: --
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: Nie.
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie.
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie.
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu: Nie.
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
- Cena 60%
- Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40%
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak.
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie.
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie.
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych wart. 144 ust. 1 pkt 1,2 do 6 uPzp. W tym w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych, w tym zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT),
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej
w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy,
4) zmiany kierownika budowy, pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała uprawnienia określone w pkt III.1.3) pkt 2 ogłoszenia, a zmiana będzie wynikała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
5) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert w postępowaniu:
Data: 2017-07-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu > język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 - Nazwa: Przebudowa ul. Kajakowej w Koronowie.
1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych dla zadania I obejmuje przebudowę ulicy Kajakowej od km 0+000,00 do km 0+094,06 – pieszojezdnia o szerokości 4,00 m (Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym), w tym:
1) Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko
2) Roboty ziemne - wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład - transport gruntu na składowisko Wykonawcy - formowanie i zagęszczanie nasypów
3) Podbudowy (trasa główna +dojścia do posesji) - korytowanie pod jezdnię i dojścia do posesji - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
4) Nawierzchnie - wykonanie nawierzchni dojść do posesji z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej - wykonanie nawierzchni jezdni
i zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej
5) Elementy ulic - montaż oporników betonowych wystających o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem - montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm
6) Roboty towarzyszące i wykończeniowe - regulacja urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - ułożenie w wykopach rur ochronnych z PCW na kablach - plantowanie poboczy - rozścielenie humusu - wykonanie trawników z nawożeniem
2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233252-0, 45232130-2
3. Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4. Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-15
5. Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie:
- Cena 60%
- Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40%
 
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa ul. Wczasowej w Koronowie.
1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót budowlanych dla zadania II obejmuje przebudowę ulicy Wczasowej od km 0+000,00 do km 0+095.52 - pieszojezdnia o szerokości 4,00 m (Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym)
1) Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko
2) Roboty ziemne - wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład - transport gruntu na składowisko Wykonawcy - formowanie i zagęszczanie nasypów
3) Podbudowy (trasa główna +zjazdy) - korytowanie pod jezdnię i chodniki - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
4) Nawierzchnie - wykonanie nawierzchni dojść do posesji z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, - wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej,
5) Elementy ulic - montaż oporników betonowych wystających o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, - montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm,
6) Roboty towarzyszące i wykończeniowe, - regulacja urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, - ułożenie w wykopach rur ochronnych z PCW na kablach, - plantowanie poboczy, - rozścielenie humusu, - wykonanie trawników z nawożeniem.
2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233252-0, 45232130-2
3. Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
4. Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-15
5. Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie:
- Cena 60%
- Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40%

                                                                             Z-CA BURMISTRZA KORONOWA
                                                                             /-/ Bolesław Grygorewicz

Dokumentacja projektowa, STWiOR, zgłoszenie
Uzgodnienie ENEA (2941kB) pdf
Przedmiary robót (262kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + ZAŁĄCZNIKI (2105kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (80kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (35kB) pdf

 


 

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (26 czerwca 2017, 15:06:03)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (17 lipca 2017, 11:04:51)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 363