zamówienie na:

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Postępowanie w trybie z wolnej ręki
nr sprawy: IPP-ZP.271.14.2017
wartość: powyżej 209.000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
 
2. Określenie przedmiotu zamówienie i wielkości lub zakresu zamówienia:
 Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywne od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
3) zagospodarowanie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy,
a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla właścicieli nieruchomości,
na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,
5) usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, położonych
na terenie będącym własnością Gminy Koronowo,
 
3.  Szacunkowa wartość zamówienia:
954.805,56 zł netto; 228.701,42 euro
 
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.), zwaną dalej uPzp.
Zamówienie zostanie udzielone przez Gminę Koronowo, Zamawiającego o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 UPzp, osobie prawnej tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo ( dalej ZGKiM Sp. z o.o.).
Gmina Koronowo sprawuje nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami ZGKiM Sp. z o.o.
Ponad 90% działalności ZGKiM Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Koronowo, sprawującej kontrolę nad  ZGKiM Sp. z o.o., posiadającą 100 % udziałów.
 
6.    Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 
7.    Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 uPzp.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
                                                                           
                                                                               Burmistrz Koronowa
                                                                          /-/ Stanisław Gliszczyński
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (135kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (152kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (13 czerwca 2017, 11:56:34)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (3 lipca 2017, 08:58:19)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 372