zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.21.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 9 złożoną przez AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk. Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego kryterium 100% cena 

IPP.271.21.2017 r.                                       Koronowo, dnia 29 maja 2017 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
 

            Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie.
Prosimy o dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy za wymienione opracowanie.                                                 

  I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie działek 1221/2, obręb Koronowo z możliwością adaptacji działek sąsiednich, będących własnością Gminy Koronowo (w załączeniu mapka poglądowa).
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Obiekt certyfikowany, kategoria stadionu VB
1.2 Wykaz urządzeń stadionu lekkoatletycznego:
A) Bieżnie
a) bieżnia okrężna - 4-torowa o długości 400m
- podbudowa bieżni z betonu asfaltowego (warstwa dolna min. 3 cm i warstwa górna min. 4 cm, osadzone na warstwach wyrównawczych, nośnych oraz odcinających,
o odpowiedniej frakcji i grubości warstw, odpowiednio zgęszczonych i sprofilowanych)
- nawierzchnia bieżni wykonywana na placu budowy, typu sandwich o gr. min. 1,30 cm, posiadająca certyfikat IAAF
- promień łuku 35,00m – 38,00m, zalecany 36,50 m
- szerokość torów 1,22m ± 0,01m
- nachylenie poprzeczne bieżni w kierunku płyty boiska 0,8 – 1,0%
- nachylenie podłużne bieżni nie przekraczające 0,1% (na odcinkach 50m)
b) bieżnia prosta – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o dług. 120m (100m plus strefa startu i wybiegi 20m), 6-torowa
- podbudowa bieżni z betonu asfaltowego (warstwa dolna min. 3 cm i warstwa górna min. 4 cm, osadzone na warstwach wyrównawczych, nośnych oraz odcinających,
o odpowiedniej frakcji i grubości warstw, odpowiednio zgęszczonych i sprofilowanych)
- nawierzchnia bieżni wykonywana na placu budowy, typu sandwich o gr. min. 1,30 cm, posiadająca certyfikat IAAF
- szerokość torów 1,22m ± 0,01m
- nachylenie poprzeczne bieżni w kierunku płyty boiska 0,8 – 1,0%
B) boisko trawiaste
- lokalizacja wewnątrz bieżni, z piłkochwytami
C) skocznia do skoku wzwyż
- lokalizacja w zakolu stadionu
- pokrycie nawierzchnią syntetyczną typu sandwich
- rozbieg dług. 20m, na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, włącznie z miejscem odbicia pogrubiona co najmniej do 2,0 cm
- ustawienie zeskoku o wym. 6x4x0,7m na trawie, na styku z nawierzchnią syntetyczną zakola
D) rzutnia do pchnięcia kulą
- lokalizacja w zakolu stadionu
- nawierzchnia koła z betonu o średnicy 2,135 m ± 5mm, z progiem wykonanym z drewna
- sektor rzutów o minimalnej długości ok. 20 m
- nachylenie sektora rzutów tzw. Podłużne nie może przekroczyć 0,1%
E) skocznia do skoku w dal i trójskoku – jednokierunkowa
- minimalna długość skoczni 61 m (rozbieg 40m + 21 min. odległość od belki odbicia do dalszego końca zeskoczni)
- szerokość rozbiegu 1,22m ±0,01m
- dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu 1,0%, na ostatnich 40 m nie może przekroczyć 0,1%
- nachylenie podłużne dla różnicy poziomów belki do odbicia i poziomu bliższego i dalszego narożnika zeskoczni 0,1%
- preferowane usytuowanie skoczni ze względów bezpieczeństwa na zewnątrz bieżni
F) skocznia do skoku o tyczce – z rozbiegiem w jednym kierunku jednokierunkowa
- lokalizacja skoczni w zakolu stadionu obok linii startu na 100 m lub na przedłużeniu bieżni prostej
- minimalna długość rozbiegu 40 m
- szerokość rozbiegu 1,22 m ±0,01 m
- pogrubienie nawierzchni syntetycznej na ostatnich 8 m rozbiegu do co najmniej 2,0 cm
- dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu 1%
- nachylenie na ostatnich 40 m rozbiegu w dół w kierunku biegu zawodnika do 0,1%
- wymiary zeskoku 8x6x0,8 m
G) rzutnia do rzutu dyskiem i młotem  
- rzutnia z jednym kołem koncentrycznym o średnicy 2,50 m, w którym dla przeprowadzenia konkursu rzutu młotem montuje się wkładkę redukcyjną zmniejszającą średnicę koła do 2,135 m
- sektor rzutów – wycinek koła o kącie 34,92o
- długość sektora rzutów min. 70 m (w rzucie młotem 80 m)
- spadek podłużny sektora rzutów do 0,1%
- nawierzchnia sektora rzutów z trawy naturalnej
H) rzutnia do rzutu oszczepem
- lokalizacja rozbiegu najlepiej wzdłuż osi podłużnej boiska
- rozbieg o szerokości 4 m i długości min. 30 m
- sektor rzutów o dług. 90 m, o kącie ok. 29o
- spadek podłużny sektora w kierunku rzutu do 0,1%
- pogrubienie nawierzchni rozbiegu na ostatnich 8 m do 2,0 cm
- nawierzchnia sektora rzutów z trawy naturalnej
I) trybuny dla widzów
- przynajmniej jedna trybuna z miejscami siedzącymi dla 100 widzów
- można rozważyć lokalizację z wykorzystaniem skarpy od strony „Grabiny”
J) pomieszczenia pomocnicze
- obowiązkowe – szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie
dla sędziów, gabinet lekarski
- doprowadzenie niezbędnych przyłączy do budynku dla pomieszczeń pomocniczych
- w razie konieczności zaprojektowanie wzmocnienia skarpy
K) wyposażenie lekkoatletyczne
- wyposażenie niezbędne w sprzęt zawodniczy, informacyjny, sędziowski i pomocniczy dla organizacji zawodów
1.3 Zagospodarowanie w niezbędną infrastrukturę techniczną:
- doprowadzenie na płytę boiska energii elektrycznej, niezbędnej do podłączenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu, oraz informacji wizualnej, obowiązkowo zaprojektowanie 4 studzienek teletechnicznych w narożnikach płyty boiska
- zaprojektowanie miejsc parkingowych, ogrodzenia stadionu, niezbędnych ciągów komunikacyjnych, stojaków rowerowych oraz oświetlenia całego obiektu wraz
z niezbędnymi przyłączami energetycznymi
- zaprojektować na całości stadionu drenaż , na trawiastej płycie boiska system zraszania – na warunkach gestora sieci
- rozbiórka istniejących budynków na terenie niezbędnym dla lokalizacji inwestycji
2. Zakres projektowy
2.1. Zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celów projektowych.
2.2. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego stadionu wraz z projektami wykonawczymi dla wszystkich niezbędnych branż (po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci)
2.3. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych,
w tym decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień branżowych niezbędnych
do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia: m.in. takich jak:
a) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
b) uzyskanie decyzji celu publicznego
c) uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie wymagana)
d) wykonanie koniecznych opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń (o ile będą wymagane)
e) sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni, wykazu niezbędnej wycinki drzew
i krzewów oraz uzyskanie decyzji na wycinkę (o ile będzie wymagana)
f) opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania
g) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących w zakresie projektu
2.4. Uzyskanie opinii  Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dotyczącej uzgodnienia projektu oraz informację o uzgodnionym z PZLA wyposażeniu lekkoatletycznym
3. Forma opracowania
Dokumentację projektową należy wykonać w formie:
3.1. papierowej:
a) projekty budowlane  i projekty rozbiórek wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji
b) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) - 2 egz.,
c) projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - 4 egz.,
d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
e) przedmiar robót - 2 egz.,
f) kosztorys inwestorski - 2 egz.  ,
g) projekty: stałej i tymczasowej organizacji ruchu - po 3 egz. każdy,
h) pozwolenia wodno-prawne (o ile będą wymagane) - 2 egz.
i) inwentaryzacja i plan wyrębu drzew (o ile będą wymagane) - 2 egz.,
j) dokumentacja geologiczno-inżynierska - 2 egz.,
3.2. elektronicznej -  2 egz. kompletnej dokumentacji na płytach CD (musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość)
 
W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy podzielić na dwie części:
Część 1. Elementy obligatoryjne (projektowany obiekt certyfikowany wymaga dodatkowo uzgodnienia ostatecznego zakresu przez PZLA)
- bieżnia okrężna
- bieżnia prosta
- skocznia do skoku wzwyż
- rzutnia do pchnięcia kulą
- skocznia do skoku w dal i trójskoku
- wyposażenie lekkoatletyczne
- boisko trawiaste
Część 2. Pozostałe elementy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
- skocznia do skoku o tyczce – z rozbiegiem w jednym kierunku jednokierunkowa
- rzutnia do rzutu dyskiem i młotem
- rzutnia do rzutu oszczepem
- trybuny dla widzów
- pomieszczenia pomocnicze
 
II. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych, uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie wymagana), decyzję o pozwoleniu wodno – prawnym wraz z uzyskaniem pozwoleń (o ile będzie wymagane) oraz inne pozwolenia
i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa oraz uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia
i uzgodnienia projektu budowlanego z jednostkami opiniującymi i uzgadniającymi.

III. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia
z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie zakresu robót ujętych w opracowaniu oraz do uzgodnienia koncepcji projektu.
IV. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
V. Zamawiający udzieli wykonawcy zamówienia, pełnego pełnomocnictwa
do reprezentowania  przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.
VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 %, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę ryczałtu rozliczonego na podstawie faktury – po wykonaniu
i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji.
VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
VIII. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 25 marca 2018 r.
IX. Informacje dodatkowe.
1) Przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo – przedmiarowej należy opisać
za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskiej organy normalizacyjne. W przypadku braku powyższych uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne.
2) Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w  szczególności z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. z 2013 r. 1129),
e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
X. Do oferty cenowej /załącznik nr 1/ należy dołączyć:
1) oświadczenie wykonawcy dot. podstaw wykluczenia – załącznik nr 2,
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 3,
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 3,
4) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
XI. Uprzejmie prosimy o przedstawienie pisemnej oferty. Ofertę należy złożyć w kopercie, oznaczonej następująco: „Oferta przetargowa na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego”
Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2017 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sekretariat pokój nr 13 /I piętro/.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty e-mailem na adres:
maria.klapczynska@um.koronowo.pl.

                                                                            Burmistrz Koronowa
                                                                       /-/ Stanisław Gliszczyński

Oferta cenowa (263kB) pdf
Druk oświadczenia dot. podstaw do wykluczenia (193kB) pdf
Druk - wykaz osób (193kB) pdf

IPP.271.21.1.2017                                                         Koronowo, dnia 1.06.2017
Modyfikacja zapytania ofertowego

Zamawiający uzupełnia zapisy pkt VII zapytania ofertowego z dnia 29 maja 2017 r.
Pkt VII zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:
VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. T.j. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w poniższych specjalnościach:
a)      konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b)      architektonicznej,
c)      instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnociągowych i kanalizacyjnych,
d)      instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 


                                                                          Burmistrz Koronowa
                                                                       /-/ Stanisław Gliszczyński


Protokół z otwarcia ofert (63kB) pdf

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu po upływie terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
APA ARCHES sp. z o.o. sp. k.
ul. Jawornicka 8/229
60-161 Poznań
cena brutto: 122 624,85 zł

CONCEPT Projektowanie Architektoniczne
arch. Tomasz Porębny
Turznice 40
86-302 Grudziądz 4
cena brutto: 59 600,00 zł

                                                                             Burmistrz Koronowa
                                                                         /-/ Stanisław Gliszczyński

 

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (30 maja 2017, 13:27:26)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (25 lipca 2017, 10:34:19)
Zmieniono: dodano protokół z otwarcia ofert i rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 859