zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Budowa studni głębinowej w Wiskitnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.11.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.: Budowa studni głębinowej w Wiskitnie.

Nr ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych  nr 509938-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie .

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie .
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie.
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: --
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie.
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak.
Inny sposób: pisemnie.
Adres:
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo, pokój nr 13 - sekretariat, I piętro.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni głębinowej
w Wiskitnie.

Numer referencyjny: IPP-ZP.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie studni głębinowej w Wiskitnie.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych. W tym:
1) Montaż wiertnicy,
2) Wiercenie otworu metodą mechaniczno-obrotową z lewym obiegiem płuczki wodno- polimerowej do głębokości 90,0 m. Rury konduktorowi Ø 610 doprowadzić do głębokości
ca 20,0 m, dalsze wiercenie na boso do głębokości ca 90,0 m,
3) Opuszczenie filtra na głębokość końcową otworu, tj. ca 90,0 m, wykonaniem obsypki
do 75,0 m, opuszczenie rurki piezometrycznej, dalsze obsypywanie filtra do głębokości
4) Pompowanie oczyszczające i próbne wraz z pomiarami stabilizacji zwierciadeł wody
 i chlorowaniem otworu,
5) Wydobycie kolumny konduktorowej 610 mm wraz z wypełnieniem mleczkiem iłowym
i compactonitem wolnej przestrzeni pomiędzy rurą nadfiltrową i ociosem otworu,
6) Demontaż wiertnicy i rekultywacja terenu,
7) Pomiar geodezyjny – inwentaryzacja powykonawcza,
8) Badanie bakteriologiczne i fizyko-chemiczne wody z próbek pobranych przez akredytowa-ne laboratorium. Wykonawca winien przedstawić wyniki badania wody po zamontowaniu pompy docelowej rur pompowych. Badanie wody należy wykonać zgodnie
z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoży-cia przez ludzi (Dz.U. 2015.1989)
9) Montaż pompy głębinowej
o mocy 22,0 kW wraz z instalacją tłoczną z rur stalowych nierdzewnych Dn 150 łączonych
na szybkozłącza,
10) Obudowa studni wierconej nr 3 typu „Lange” o wym. 1,56 x 1,25 m wraz z wyposaże-niem zgodnie z projektem,
11) Opracowanie dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r. w formie dodatku do dokumen-tacji hydrogeologicznej w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w formie elektronicznej. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
12) Opracowanie operatu wodno-prawnego na: - pobór wody podziemnej z otworu czwartorzędowych ze studni nr 3, - wykonanie urządzenia wodnego, - odprowadzenie wód popłucznych, w 2 egz. wersji papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej.
13) Wykonawca jako autor opracowań dokumentacji winien uzyskać stosowne decyzje zatwierdzające dokumentację przez odpowiednie organy (Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Starosty Bydgoskiego wydającego pozwolenie wodno–prawne) Należy zastosować rurkę piezometryczna z rur PE zgo z projektem robót geologicznych, odcinek w obudowie studni o długości ok. 0,5 m z rury ocynkowanej z korkiem. Studnia nr 3 będzie eksploatowana naprzemiennie ze studnią nr 2. Wykonawca winien przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej.
II.5) Główny kod CPV: 45262220-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2017-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ----
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ---
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający, w oparciu o art. 22 ust. 1b uPzp, wymaga wykazania spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie studni głębinowej o głębokości minimum 80 m. Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 poz, 1131 t.j.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami i kontrolę hydrogeologiczną
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tj.: , uprawnień, doświadczenia
 i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca,
na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy),
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt III.3) ogłoszenia,
5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający , z zastrzeżeniem art. 24 aa uPzp, zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz,
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9) Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę:
a) zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z siwz,
w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2016 r. , poz. 1666, dalej kp.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z wykonaniem otworu wiertniczego, montażem rur i innych urządzeń studni, wynikających z dokumentacji oraz budową obudowy studni. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 kp.
b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególnosci do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów.
- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 11.1) czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
d) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11.1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie.
Informacja na temat wadium ----
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: ---
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie.
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu.
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   ---
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: ----
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: Nie.
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie.
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie.
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie.
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu: Nie.
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena 60 % Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40 %

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak .
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie.
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie.
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: --
Wstępny harmonogram postępowania: --
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie.
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: --
Informacje dodatkowe: --.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: --.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: --
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: ---
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: ----.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: ---.
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: ---.
Data: godzina: ---.
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: ---.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ---.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: ---.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ---.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany o których mowa mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem ich nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegającej na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 i 2, zmianie sposobu spełnienie świadczenia, ograniczeniu zakresu robót, zmianie skutkującej zmianą wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić:
1) w związku ze zmianą sposobu prowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu. Zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporządzonym z zachowaniem składników cenotwórczych wynikających z kosztorysu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz publikowanych w wydawnictwie OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. „Sekocenbud” w okresie wykonania robót.
2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.
6. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienie świadczenia, w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ł):
a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji),
2) Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym
 z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a –c zmian może być powiązana
 z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 6. 3) zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich równoważności. Niniejsza zmiana nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych
w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego.
8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo – finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu i wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian.
W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawcy niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.
9. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający opis tej zmiany i jej uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2017-06-01 , godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu – język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie.
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r., do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r., o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego w Koronowie , ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sala narad, I piętro.
 
                                                                                                           
Burmistrz Koronowa
                                                                                 Stanisław Gliszczyński
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1162kB) pdf
Załączniki do SIWZ (1342kB) pdf
Dokumentacja projektowa (1575kB) pdf
STWiOR (326kB) pdf
Projekt robót geologicznych (2792kB) pdf
Decyzja Marszałka Wokewództwa Kujawsko-Pomorskiego (731kB) pdf
Przedmiar robót (1827kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (785kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (43kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (17 maja 2017, 15:02:49)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (14 czerwca 2017, 10:36:18)
Zmieniono: uzupełniono rubrykę wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425