zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów betonowych wraz z dostawą

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 maja 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 6 800 000,00 ZŁ

 
 
postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na:
 
„Sukcesywne dostawy materiałów betonowych wraz z dostawą”
(znak sprawy ZP.261.5.2017)

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas
Koronowo, dnia  5.05.2017 r.
 
Wykonała:
Joanna Kempczyńska
Angelika Gordon-Wolfram
OśWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (67kB) word
                                                                               
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywny zakup materiałów betonowych wraz z dostawą ” dokonano wyboru najkorzystniej oferty nw. Wykonawców:

Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe i Prefabrykacji Betonów
„KAMAL” sp. z o.o.
Wartość brutto oferty: 359 283,00 zł

liczba punktów w kryterium cena  – 60,00; 
liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówienia – 29,
liczba punktów w kryterium termin płatności faktury – 10
łączna liczba uzyskanych punktów – 99,00


Uzasadnienie wyboru ofert:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ELL-BET sp. jawna Młyniec Pierwszy
ul. Toruńska 35 A, 87-162 Lubicz
liczba punktów w kryterium cena  – 57,65
liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówienia –  29
liczba punktów w kryterium termin płatności faktury – 10
łączna liczba uzyskanych punktów – 96,65

Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
PBMiPB KAMAL sp. z o.o. ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz
liczba punktów w kryterium cena  – 60
liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówienia –  29
liczba punktów w kryterium termin płatności faktury – 10
łączna liczba uzyskanych punktów – 99


Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp. W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcom wybranym do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (5 maja 2017, 13:23:10)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (26 maja 2017, 14:32:43)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253