zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo – I etap część północna

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.7.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo – I etap część północna

Ogłoszenie w BZP nr 67749 - 2017 z dnia 2017-04-18 r.
Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.koronowo.pl
Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie.
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie.
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie.
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie . Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie. W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1, 86 - 010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak.
Inny sposób: pisemnie
Adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,86-010 Koronowo
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie.
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo – I etap część północna.
Numer referencyjny: IPP-ZP.271.7.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie.
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: nie.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo – I etap część północna.
2. Technologia i organizacja robót:
2.1. Prace przygotowawcze:
2.2. Trasy rurociągów powinny być wyznaczone prze uprawnionego geodetę
z dowiązaniem do reperów niwelacji państwowej. Prace prowadzić zgodnie
z wytycznymi określonymi w projekcie.
2.3. Wykopy: projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione, wykonywane mechanicznie koparkami. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą wykopy prowadzić ręcznie zgodnie z zaleceniami gestorów sieci oraz warunkami bhp.
2.4. Podbudowa i obsypki rurociągów – wykonać zgodnie z projektem ,
2.5. Wyposażenie kanałów w urządzenia wynikające z dokumentacji – studnie rewizyjne, wylot do stawu,
2.6. Odtworzenie nawierzchni: po zasypaniu rurociągów należy wykonać odbudowę istniejącej wcześniej nawierzchni terenu zgodnie z warunkami określonymi
w dokumentacji projektowej. Wykopanie i przesadzenie drzew i krzewów wraz
z pielęgnacją po zakończeniu inwestycji zgodnie z dokumentacją,
2.7. Włączenia rurociągów drenarskich układanych po obu stronach rurociągu szczelnego w poziomie jego posadowienia należy zakończyć tworzywową klapą zwrotną wewnątrz studni połączeniowej,
2.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej, protokoły zagęszczenia gruntu pod rurociągami, protokoły zagęszczenia gruntu w miejscach odtworzenia elementów nawierzchni drogi, atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
2.9.Załączona do siwz dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres określony w pkt 1 i 2.
II.5) Główny kod CPV: 45111240-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: -- Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 30/11/2017 II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: --
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: --
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w przedmiocie budowie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, odwadniających o wartości minimum 1.000.000,00 złotych.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik budowy). 3) wymienione wyżej osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadków wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a uPb.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu: tak.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniający warunek określony w pkt V.2.2 siwz, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art.22a uPzp (jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,
2)dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się
na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4)ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie.
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie.
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie.
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie.
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie.
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie.
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu: nie.
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie
- Cena - 60 %
- Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady -  20 %
- Doświadczenie kierownika budowy przy realizacji obiektu linowego -  20 %

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak.
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie.
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie.
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia
w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu: nie. Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku :
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT),
3) zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone
w pkt V.2.2) i III.11 siwz.
4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy.
5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy t.j.: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia,
z uwagi na wystąpienie: a) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania, b) okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, c) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
d) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
e) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert : Data: 05/05/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie.
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 5 maja 2017r.,
do godz. 9:00.
                                                                              Burmistrz Koronowa
                                                                             Stanisław Gliszczyński
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1309kB) pdf                                                                             
Załączniki do SIWZ (1066kB) pdf
Dokumentacja projektowa. STWiOR, informacja BIOZ, przedmiar robót, decyzja o pozwoleniu na budowę.


IPP-ZP.271.7.1.2017                                                  Koronowo, 2017-04-24
 
   
   Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), udziela się odpowiedzi na pytania Wykonawcy:
 
Pytanie 1
W SIWZ, rozdział III Opis przedmiotu zamówienia punkt 1 jest napisane, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót budowlanych polegających na budowie kolektorów drenażowych i szczelnych – w części północnej. Natomiast w załączonym przedmiarze – element 4 dotyczy części południowej. Czy ten element jest przedmiotem przetargu podlegającym wycenie.
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót budowlanych polegających na budowie kolektorów drenażowych i szczelnych, odwodnienia terenu przy budynkach szkoły, przedszkola i budynków mieszkalnych -  część północna .
Załączona do siwz dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres określony w pkt 1 i 2 rozdziału III SIWZ.
Część 4 przedmiaru nie jest objęta zamówieniem.
Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą do sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.
Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

                                                                                        Z-ca Burmistrza
                                                                                      Bolesław Grygorewicz

IPP-ZP.271.7.2.2017                                                 Koronowo, 2017-04-26
 
               Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:
 
Pytanie 1
Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie seperatora (urządzenia do podczyszczania) przed zrzutem do odbiornika?
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem wodnoprawnym nie przewiduje się zamontowania seperatora.
                                                                         Burmistrz Koronowa
                                                                         Stanisław Gliszczyński


IPP-ZP.271.7.2.2017                                                        Koronowo, 2017-04-26
 
   
         Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:
 
Pytanie 1
Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie seperatora (urządzenia do podczyszczania) przed zrzutem do odbiornika?
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem wodnoprawnym nie przewiduje się zamontowania seperatora.
 
                                                                               Burmistrz Koronowa
                                                                               Stanisław Gliszczyński

IPP-ZP.271.3.2017                                                                 Koronowo, 2017-04-26
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:
 
Pytanie 1
Czy w celu poprawnej wyceny przedmiotu zamówienia (p.n. Budowa odwodnienia szkoły
i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo – I etap część północna) Zamawiający mógłby udostępnić profile rurociągu drenarskiego i szczelnego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje profilami rurociągu.
 
          
IPP-ZP.271.7.4.2017                                                             Koronowo, 2017-04-27
 
                                 Modyfikacja SIWZ

         Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający zmienia zapis Rozdziału XII ust. 1 pkt 6), który otrzymuje brzmienie:
6) udzielenie co najmniej 3-letniego okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi
za wady (okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XIII siwz).

                                                                            Burmistrz Koronowa
                                                                            Stanisław Gliszczyński
 


IPP-ZP.271.7.5.2017                                                       Koronowo, 2017-04-27

Modyfikacja SIWZ
 
  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Budowa odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo
  

       Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie SIWZ o projekt wykonawczy.
 
W związku z jw. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zapisy dotyczące terminu składania  i otwarcia ofert otrzymują brzmienie:
-  pkt IV.6.2. ogłoszenia o zamówieniu:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.05.2017, godzina 09:00.
- pkt. IV.6.6. ogłoszenia o zamówieniu:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 12 maja 2017 r., do godz. 9:00.
- Rozdział X, ust. 7, SIWZ otrzymuje brzmienie:
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski
w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, I piętro) i oznakować 
w następujący sposób: „Oferta na budowę odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego
 w Wierzchucinie Królewskim” oraz  „nie otwierać przed 12 maja 2017 r., godz. 09:30”  - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
- Rozdział XI, ust 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/  I piętro, w terminie do dnia 12 maja 2017 r., do godz. 9:00.
- Rozdział XI, pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego – sala narad, I piętro.
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.
 
                                                                                               Burmistrz
                                                                                        Stanisław Gliszczyński
 
  Projekt wykonawczy cz. I (2474kB) pdf
  Projekt wykonawczy cz. II (7167kB) pdf
  Projekt wykonawczy cz. III (5338kB) pdf
  Projekt wykonawczy cz. IV (7335kB) pdf
  Projekt wykonawczy cz. V (2865kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert (445kB) pdf
Oświadczenie - grupa kapitałowa (36kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (316kB) pdf

                                                                  

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (18 kwietnia 2017, 13:52:58)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (1 czerwca 2017, 11:22:23)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 594