zamówienie na:

USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu (usługa społeczna)
nr sprawy: ZP.2614.2017
wartość: mniejsza niż kwoty określone art. 138g ust. 1 pkt 1 uPzp
termin składania ofert: 20 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 6 800 000,00 ZŁ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(USŁUGA SPOŁECZNA)
 
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE
prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.:
 
 
USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM
 
(znak sprawy ZP.261.4.2017)
 
 
Zatwierdzam:
Prezes  
Adam Szumlas

Koronowo, dnia 13.04.2017 r.
Wykonała:
Joanna Kempczyńska
Angelika Gordon - WolframOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 131386100000, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5860400, faks 523 822 562, e-mail zamowienia-publiczne@zgkim.koronowo.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego - 100 % udziału gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa społeczna - usługi w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, budynków i osób, w budynkach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. tj.. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz pracowników ochrony, sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynków wskazanych w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, ich pomieszczeń oraz rzeczy i osób znajdujących się w tych pomieszczeniach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 79000000-4
Dodatkowe kody CPV: 79700000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 590400.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert 6
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Agencja Ochrony P. U. - H. VOTUM ,  lech.baczkowski@votumochrona.pl,  ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz ,  85-119,  Bydgoszcz,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 714624.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 461944.54 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1605098.43
Waluta: PLN

                                                                       Zatwierdzam: 
Prezes   
Adam Szumlas 

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (13 kwietnia 2017, 13:40:29)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (19 maja 2017, 15:30:16)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 986