zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.4.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
       p.n. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1
                                 w Koronowie.

Ogłoszenie w BZP nr 57168 - 2017 z dnia 2017-04-03 r. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak.
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie, działanie Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w ramach ZIT, poddziałanie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym w ramach ZIT O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie. Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących
do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,
nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej
lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie.
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1, 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak, www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: nie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: tak.
Inny sposób: pisemnie
Adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, I piętro
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie.
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Koronowie.
Numer referencyjny: IPP-ZP.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie.
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: nie.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1 w Koronowie.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1) ROZBIÓRKĘ KOMINA
2) DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
3) DOCIEPLENIE COKOŁU
4) DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
5) DOCIEPLENIE STROPODACHU
6) WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (wewnętrzna i zewnętrzna) 7) MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
8) MODERNIZACJA INSTALACI WENTYLACJI
9) WYMIANA WĘZŁA C.O.
10) REMONT ZAPLECZA HIGIENICZNO-SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ
11) REMONT KOMUNIKACJI
12) INSTALACJA ELEKTRYCZNA
13) ROBOTY ZEWNĘTRZNE
14) MONTAŻ RUSZTOWAŃ
15) WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
16) NADZÓR ORNITOLOGICZNY
II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45331000-6, 45332000-3, 45311000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017.
II.9) Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania zamówienia upływa dnia 31 października 2017 r.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu, określonego w pkt 1, z uwagi na wystąpienie:
1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych (w tym m.in. : temperatura, silny wiatr, opady deszczu, gradu), w czasie których nie można zapewnić warunków prawidłowego wykonania robót.
2) zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego (np. zamieszki itp.)
3) kolizji ze zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
4) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
5) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W związku z jak wyżej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne uzasadniające zmianę terminu umownego.
3. Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z siwz, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2016 r. , poz. 1666, dalej kp.).
Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z wykonaniem:
a) rozbiórki komina;
b)docieplenia: ścian fundamentowych, cokołu, ścian zewnętrznych, stropodachu; c)modernizacji instalacji: c.o., wentylacji ; elektrycznej;
d)wymiany węzła c.o.
e)remontu schodów zewnętrznych;
f)remontu zaplecza higieniczno-sanitarnego sali gimnastycznej. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: --
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: --
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania
co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w przedmiocie wykonania, w ramach
1 zadania, robót budowlanych obejmujących swym zakresem docieplenie elewacji budynku, branżę c.o.; branżę wentylacyjną, branżę elektryczną i branżę wod.-kan.,
o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w poniższych specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej – kierownik budowy;
b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodnociągowych i kanalizacyjnych- kierownik robót,
c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych – kierownik robót,
d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu : tak.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, spełniający warunek określony w pkt V.2.1 siwz, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniający warunek określony w pkt V.2.2) siwz, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tj.:  uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6):

1) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy,
2) dokumenty podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,
3) pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne),
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w VI.7 niniejszej siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: nie.
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie.
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie.
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie.
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie.
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60 %
           Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40 %
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak.
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:  nie.
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie.
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie.
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia
w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2)zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT),
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia,
4) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) przesłanek wymienionych w § 2 ust. 1 wzoru umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy.
6) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. pkt. 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z uwagi na wystąpienie:
1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych (w tym m.in. : temperatura, silny wiatr, opady deszczu, gradu), w czasie których nie można zapewnić warunków prawidłowego wykonania robót.
2) zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego (np. zamieszki itp.)
3) kolizji ze zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
4) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
5) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:   Data: 19/04/2017, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:  język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie.
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r.,do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r., o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego w Koronowie , ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sala narad, I piętro.

                                                                           
                                                                                 BURMISTRZ KORONOWA
                                                                                   Stanisław Gliszczyński

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1488kB) pdf
Załączniki do SIWZ (3594kB) pdf
Dokumentacja projektowa, STWiOR, dokumenty formalno-prawne, audyt energetyczny, dokumentacja ornitologiczna
Przedmiary robót (709kB) pdf
Edytowalne załączniki do siwz (24kB) word
Informacja z otwarcia ofert (725kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (365kB) pdf
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 kwietnia 2017, 13:49:01)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (31 maja 2017, 09:32:52)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 757