zamówienie na:

Przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 76/25 położonej w Koronowie- Miejscowość Letniskowa Pieczyska

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TA.261.2.2017
wartość: -
termin składania ofert: 24 marca 2017  09:30

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 76/25 położonej w Koronowie- Miejscowość Letniskowa Pieczyska w miejscu wskazanym na szkicu graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
I. Informacje ogólne:
1.Oferty na dzierżawę należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg”, w sekretariacie MGOSIR w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4, w terminie do 24.03.2017 r. do godz. 9.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2017 r. o godz. 12.00.
3. Oferta powinna zawierać:
 - aktualny wydruk z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków i zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłatach oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności
- graficzne przedstawienie zagospodarowania terenu
4. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni bezpośrednio po otwarciu i sprawdzeniu ofert lub pisemnie.
5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
6. Wszelkie inne sprawy regulować będzie podpisana umowa pomiędzy dzierżawiącym a wydzierżawiającym.
 
II. Warunki dzierżawy:
1. Dzierżawa obejmuje czas od 01 czerwca do 31 sierpnia przez okres 3 lat.
2. Na dzierżawionym terenie o powierzchni 150 m², którego miejsce zostało wskazane przez administratora w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dzierżawca zobowiązany będzie do postawienia tarasu widokowego z możliwością prowadzenia  „małej gastronomii”
3.Istnieje możliwość odrębnego podłączenia do wody i zasilania elektrycznego na podstawie podliczników rozliczanych na koniec okresu dzierżawy w danym roku.
4. Czynsz dzierżawny za 1m² powierzchni nie może być mniejszy niż 6,00 zł. netto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2015 z dnia 22 stycznia 2015r.
5. Stawki opłaty mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa.
6. Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie zezwolenia przewidziane przepisami prawa do prowadzenia przez niego działalności.
7. Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w pkt.2
8. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod te. 785-903-203 lub w pok. nr 3 Ośrodka.
 
 
                                                  Zatwierdził:
                                              Dyrektor MGOSiR

                                               Maciej Makowski
 
 
 
 
Koronowo, dnia 14.03.2017r.
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Jędrzejczak
Opublikował: Ewa Tomasik (14 marca 2017, 08:38:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276