zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. - w organizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.2.2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 23 marca 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Ogłoszenie nr 42291 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.
Koronowo: Dostawa paliw płynnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 131386100000, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail zamowienia-publiczne@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak
www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego paliw płynnych, to jest: etyliny, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), od dnia 01.04.2017 roku przez okres 9 miesięcy do dnia 31.12.2017 roku w formie bezgotówkowych tankowań na stacji lub stacjach paliw Wykonawcy. Kod CPV: 09100000-0 paliwa, 09132000-3 benzyna, 09132100-4 benzyna bezołowiowa, 09134000-7 oleje napędowe, 09133000-0 skroplony gaz ropopochodny (LPG). 1.2 Szacunkowe zużycie paliw w okresie 9 miesięcy: Zadanie 1 - Olej napędowy – 121 700 litrów Zadanie 2 - Etylina – 5 250 litrów Zadanie 3 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG) – 1 420 litrów Wskazane zużycie paliw jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 1.3 Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg ceny hurtowej zadanie 1 + marża/upust podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz ceny dnia zadanie 2 i 3 + marża/upust podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 1.4 Zamawiający wymaga, aby zakup paliwa dokonywany był w formie bezgotówkowej. Wykonawca winien jest dysponować możliwością bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa przy zastosowaniu kart paliwowych, przy częstotliwości wystawiania faktur nie częściej niż raz w miesiącu. 1.5 Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu 56 sztuk kart paliwowych na pojazdy i sprzęty oraz 9 kart na okaziciela wskazane w umowie, w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Wydanie tych kart będzie bezpłatne (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). W przypadku zgubienia, kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). Wykonawca może pobrać opłatę za wystawienie takich kart nie większą, niż 15,00 zł netto za 1 kartę. W przypadku zakupienia przez Zamawiającego nowego pojazdu lub sprzętu, Wykonawca wystawia kolejną kartę, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty - bezpłatnie) 1.6 Objęta niniejszym zamówieniem dostawa paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych samochodów służbowych (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników), oraz operatorów sprzętów i urządzeń na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 1.7 Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016 poz. 540). 1.8 W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości paliwa zgodnie z w/w Rozporządzeniami. W sytuacji zaistnienia po stronie Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia , iż zakupione paliwo nie spełnia przez Wykonawcę wymagań jakościowych zgodnych z w/w Rozporządzeniami, Zamawiający zleci wykonanie badań w wybranym przez Zamawiającego laboratorium. W sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi dla paliw, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% całej umowy, a także odstąpienia od umowy i dochodzenia od Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z niezgodnością paliwa z normami jakościowymi (w tym koszty nabywania paliwa w wyższej cenie, oraz koszty związane z naprawą pojazdów, maszyn lub urządzeń powstałą w wyniku nieprawidłowej jakości paliwa). 1.9 Wykonawca musi posiadać stacje (stację) paliw spełniające(ą) wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 1853). Co najmniej jedna stacja paliwowa Wykonawcy musi znajdować się w odległości nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Stacje Wykonawcy muszą być czynne od poniedziałku do niedzieli co najmniej w godzinach od 7:00 do 15:00.
II.5) Główny kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV:09132000-3, 09132100-4, 09134000-7, 09133000-0
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                        Znaczenie
cena                             95
lokalizacja stacji paliw     5
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/03/2017, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (442kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. w organizacji, działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych”, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), informuje, iż dnia 17 marca 2017 roku wpłynęły pytanie dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 2 ust. 2 i zaakceptowania poniższego:
„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zapis.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia systemu rozliczeń za zakup wszystkich rodzajów paliw opartego na cenie jednostkowej brutto obowiązującej danego dnia na stacji paliw Wykonawcy pomniejszonej o udzielony rabat (§ 6 ust.1 i ust. 2 oraz § 7 ust.7)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymieniony zapis. Zamawiający szczegółowo określił co ma zawierać cena i jak ma zostać obliczona w SIWZ Część XIII, w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Umowie § 6.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania okresów rozliczeniowych: od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz od 16 dnia do ostatniego dnia każdego miesiąca (§ 7 ust. 6)?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 7 ust. 6 poprzez dodanie oraz dodania zapisu o następującej treści: „Wykonawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego wystawi fakturę. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”?
Odpowiedz:  Zamawiający wyraża taką możliwość i zmienia  § 7 ust. 6 na następujący:
Rozliczanie transakcji następować będzie 2 razy w miesiącu, od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz od 16 dnia do ostatniego dnia każdego miesiąca, fakturami VAT z załączonym wykazem faktycznie dokonanych transakcji. Wykonawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego wystawi fakturę. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”?
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 9 ust.4 ostatnie zdanie?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ogłoszenie nr 46470 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.
Koronowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 42291-2017
Data: 13/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 131386100000, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail zamowienia-publiczne@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/03/2017, godzina: 9:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/03/2017, godzina: 9:00,
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI-MODYFIKACJA (447kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (706kB) pdf

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. w organizacji zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych” dokonano wyboru najkorzystniej oferty nw. Wykonawców:

Zadanie 1- olej napędowy: 
Polski Koncern Naftowy ORLEN spółka akcyjna,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Wartość brutto oferty: 520 876,00 zł 

liczba punktów w kryterium cena  – 94,11;  liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw – 5
łączna liczba uzyskanych punktów – 99,11


Zadanie 2 – etylina:
NAFTPOL spółka jawna
Stopka 7, 86-010 Koronowo
Wartość brutto oferty: 24 255,00 zł

liczba punktów w kryterium cena  – 95,00;  liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw – 3
łączna liczba uzyskanych punktów – 98,00


Zadanie 3 – Skroplony gaz ropopochodny:
NAFTPOL spółka jawna
Stopka 7, 86-010 Koronowo
Wartość brutto oferty: 2 882,60 zł

liczba punktów w kryterium cena  – 95,00;  liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw – 3
łączna liczba uzyskanych punktów – 98,00
Uzasadnienie wyboru ofert: 
wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Polski Koncern Naftowy ORLEN spółka akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Zadanie 1:
liczba punktów w kryterium cena  – 94,11 
liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw –  5
łączna liczba uzyskanych punktów – 99,11

Zadanie 2:
liczba punktów w kryterium cena  – 91,44
liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw –  5
łączna liczba uzyskanych punktów – 96,44

Zadanie 3:
liczba punktów w kryterium cena  – 89,28
liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw –  5
łączna liczba uzyskanych punktów – 94,28

Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
NAFTPOL spółka jawna, Stopka 7, 86-010 Koronowo

Zadanie 1:
liczba punktów w kryterium cena  – 95,00
liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw –  3
łączna liczba uzyskanych punktów – 98,00

Zadanie 2:
liczba punktów w kryterium cena  – 95,00
liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw –  3
łączna liczba uzyskanych punktów – 98,00


Zadanie 3:
liczba punktów w kryterium cena  – 95,00
liczba punktów w kryterium lokalizacja stacji paliw –  3
łączna liczba uzyskanych punktów – 98,00
Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp. W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych. Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcom wybranym do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas


metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (13 marca 2017, 14:48:03)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (28 marca 2017, 14:47:11)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 938