zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.2.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Koronowo.

Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 36061-2017 z dnia 2017-03-03 r.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.koronowo.pl

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000,
ul. Plac Zwycięstwa  1, 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska,
tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.bip.koronowo.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Adres: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Koronowo.
Numer referencyjny: IPP-ZP.271.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie .
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli:
1)) nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy powstają odpady komunalne tj. z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, produkcyjna, edukacyjna, administracyjna, rzemieślnicza i inne;
2) Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
3) Innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90533000-2, 90511000-2, 90512000-9
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/04/2017 data zakończenia: 31/12/2017 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250),
b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 987 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia. Informacje dodatkowe: --
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł
Informacje dodatkowe --
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę główną, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, wykonywanych w sposób ciągły, w okresie co najmniej 9 pełnych następujących
po sobie miesięcy, o łącznej masie minimum 1500 Mg. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców
w całości.
2) dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym tj. posiada, co najmniej:
- 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- 2 samochody przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
- 1 samochód do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie.
- w. wym. pojazdy muszą być wyposażone w system GPS (dane przechowywane 5 lat) oraz mieć zamontowaną kamerę (z funkcją zapisu), która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. W przypadku reklamacji związanych z wykonaniem usługi odbioru odpadów, Zamawiający zastrzega sobie prawo otrzymania od Wykonawcy nagrania z odbioru odpadów z konkretnej nieruchomości, - w stanie technicznym, który umożliwi odbieranie odpadów komunalnych objętych umową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy powinny posiadać widoczne logo i numer telefonu Wykonawcy oraz winny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników np. miotła, łopata,
3) dysponuje w celu wykonania przedmiotu zamówienia bazą magazynowo – transportową spełniającą następujące warunki:
- położona w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Koronowo,
- zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
- zapewniająca miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
- wyposażona w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,
- wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne, - wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
- wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową
– w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
- wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej,
- wyposażona w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia
dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego
ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć
w oryginale.
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Ww. oświadczenie należy złożyć
w oryginale.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1)
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 987) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał
za realizację prac objętych uprawnieniem. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) dokumenty potwierdzające,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci
z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał /odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do siwz pn. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,
2) *pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.5.2) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
3) * pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Informacje zawarte w wyżej wymienionych dokumentach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IV.1.3) Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Znaczenie:
-  Cena 60 %
-  Termin płatności faktur 20 %
-  Norma emisji spalin 20 %
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu
i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
2) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 13/03/2017, godzina: 09:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie.

                                                                               BURMISTRZ KORONOWA
                                                                                 Stanisław Gliszczyński                                                                           

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3799kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (1203kB) pdf
Załącznik nr 2 - Wzór umowy (5426kB) pdf
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (6161kB) pdf
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (626kB) pdf

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (710kB) pdf
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (305kB) pdf
Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (315kB) pdf
Załącznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik do umowy (960kB) pdf

IPR-ZP.271.2.1.2017                                                                       Koronowo 2017-03-07
                                                            
                                        MODYFIKACJA SIWZ
          
       Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(dalej SIWZ) – załącznika nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert.   
Zakres modyfikacji jest następujący:
- Załącznik nr 3 do SIWZ, część B, pkt 3 ppkt 1), lit. e) otrzymuje brzmienie:
e) „odpadów budowalnych i rozbiórkowych – w ilości do 1 m3, odbierane z częstotliwością raz w roku”;
- Załącznik nr 3 do SIWZ, część B, pkt 3 ppkt 1), lit. g) otrzymuje brzmienie:
g) „meble i inne wielkogabaryty – odbierane z częstotliwością nie rzadziej niż raz na pół roku”.
W związku z jw. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zapisy dotyczące terminu składania  i otwarcia ofert otrzymują brzmienie:
- w pkt IV.6.2. ogłoszenia o zamówieniu:
IV.4.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.03.2017, godzina 09:00.
- Rozdział I, pkt 12, ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, przetarg nieograniczony, „Oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Koronowo” oraz „nie otwierać przed  15.03.2017 r., godz. 09:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
- Rozdział XI, pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/  I piętro, w terminie do dnia 15 marca 2017 r., do godz. 9:00.
- Rozdział XI, pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad, I piętro.
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.
                                                                                   BURMISTRZ KORONOWA
 
 
  Informacja z otwarcia ofert (436kB) pdf
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (397kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 marca 2017, 13:15:00)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (24 marca 2017, 08:43:12)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1272