zamówienie na:

Dostawa pomp głębinowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomp głębinowych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych oferty złożone przez Wykonawców : 1.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:10516,4 PLN, gwarancja: 36 miesięcy, 2.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:100, cena brutto:10043,4 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 3.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilośc punktów:100, cena brutto:10921,17 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 4.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:93,29, cena brutto:7827,52 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 5.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:85,26, cena brutto:8790,1 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 6.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:97,68, cena brutto:6885,68 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 7.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:3978,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 8.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:87,69, cena brutto:5214,28 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 9.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:88,12, cena brutto:5181,34 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 10.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:84,26, cena brutto:7559,12 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 11.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:100, cena brutto:5624,20 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 12.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:90,69, cena brutto:6884,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 13.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilośc punktów:95,97, cena brutto:5863,75 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 14.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:83,3, cena brutto:7827,52 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 15.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:93,25, cena brutto:7827,52 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 16.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:87,12, cena brutto:6516,02 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 17.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:81,99, cena brutto:6070,72 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 18.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:94,56, cena brutto:3104,90 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 19.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:100, cena brutto:3978,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 20.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:91,08, cena brutto:5181,34 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 21.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:89,89, cena brutto:5624,20 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 22.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:97,95, cena brutto:6885,68 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 23.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:83,68, cena brutto:3102,84 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 24.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilośc punktów:88,69, cena brutto:4914,53 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 25.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:82,48, cena brutto:5624,20 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 26.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:3273,26 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 27.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:100, cena brutto:3699,93 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 28.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:100, cena brutto:3699,93 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 29.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:3978,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 30.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:89,98, cena brutto:5439,38 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 31.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:94,03, cena brutto:5181,34 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 32.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:89,5, cena brutto:5477,80 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 33.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilośc punktów:100, cena brutto:3978,42 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 34.HYDRO-VACUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ilość punktów:100, cena brutto:3674,64 PLN, gwarancja:36 miesięcy, 35.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilość punktów:99,78, cena brutto:3051,80 PLN, gwarancja:36 miesięcy 36.POMPAX Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno, ilośc punktów:99,78, cena brutto:3051,80 PLN, gwarancja:36 miesięcy. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszych Wykonawców spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto i warunki gwarancji. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych na:
Dostawę pomp głębinowych
Kod CPV: 29122130-0
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
  • za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
  • ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł: „Dostawę pomp głębinowych”.
3.Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
6.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert:
Cena oferty - 80%
Gwarancja - 20%
10.Oferty należy składać do dnia 5-04-2006r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 5-04-2006r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

metryczka


Opublikował: Maciej Szlagowski (22 marca 2007, 15:26:06)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (13 kwietnia 2007, 14:47:49)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1911