zamówienie na:

Sukcesywne dostawy emulsji i masy asfaltowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy emulsji i masy asfaltowej, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogbud” Spółka z o.o., ul. Młyńska 5 89-100 Nakło n. Not. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawierała najkorzystniejsze ceny brutto tj. 1.Emulsja asfaltowa – 1128,50 zł za 1 tonę 2.Masa asfaltowa na zimno – 555,10 zł za 1 tonę 3.Masa asfaltowa mineralna na gorąco – ścieralna – 280,60 zł za 1 tonę 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych na:
Sukcesywne dostawy emulsji i masy asfaltowej

Kody CPV: 14510000-9, 14512000-3

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
  • za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
  • ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł: „Sukcesywne dostawy emulsji i masy asfaltowej”.
3.Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
6.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert:
Cena oferty - 100%
10.Oferty należy składać do dnia 29-03-2007r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 29-03-2007r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

metryczka


Opublikował: Maciej Szlagowski (15 marca 2007, 11:39:54)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (11 kwietnia 2007, 09:27:29)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1997