zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: zgodnie z art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: OA.251.3.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: dodano poniżej 
OGŁOSZENIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie 
ogłasza zamówienie publiczne
POSTĘPOWANIE NA USŁUGI NIEPRIORYTETOWE
ZGODNIE Z ART. 5a USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Wartość szacunkowa zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo

II. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.12.2015 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14, I piętro (sekretariat) 
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym w pkt 1 zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2015 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pokój nr 12, I piętro


IV. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium „Cena oferty” (C) – 60%. 
2) Kryterium „Doświadczenie własne Wykonawcy"(D) - 40% 
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów na podstawie ustalonych kryteriów), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 

V. Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (924kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (215kB) pdf
Załączniki do SIWZ (131kB) plik
Zatwierdził z up. Dyrektora
z-ca Dyrektora M-GOPS
Renata Musiał

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego postępowanie na usługi niepriorytetowe zgodnie z art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług: 
1. opiekuńczych  dla osób z terenu  Miasta i Gminy Koronowo
2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu  Miasta i Gminy Koronowo

na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Koronowie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta nr 3 złożona przez Panią Ewę Malak  z PUNKTU OPIEKI SPOŁECZNEJ NAD CHORYM W DOMU,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo.

Uzasadnienie: Oferta Nr 3 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. spośród przedstawionych ofert  uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 97,60 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty 
Liczba punktów dla złożonych ofert:

nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcyLiczba
uzyskanych
punktów
w kryterium
"Cena oferty" 60% 
Liczba
uzyskanych
punktów
w kryterium
"Doświadczenie własne
Wykonawcy" 40%
Suma
uzyskanych
punktów
1MENTOR OŚRODEK SZKOLENIA KADR
organ prowadzący:
CE LINGUA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów
57 pkt4 pkt61 pkt
2MARMED s.c.
ul. Bohaterów Getta 3
15-444 Białystok
60 pkt16 pkt76 pkt
3Punkt Opieki Społecznej nad Chorym w Domu, Ewa Malak
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo
57,60 pkt40 pkt97,60 pkt

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


ZAWIADOMIENIE  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi niepriorytetowe zgodnie z art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług: 
1. opiekuńczych  dla osób z terenu  Miasta i Gminy Koronowo
2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu  Miasta i Gminy Koronowo

w dniu 31.12.2015 r. udzielił zamówienia firmie  Punkt Opieki Społecznej nad Chorym w Domu, Ewa Malak, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo.

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (11 grudnia 2015, 15:26:02)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (31 grudnia 2015, 13:03:43)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 559