zamówienie na:

ZAKUP GRUZU CEGLANO - BETONOWEGO I KAMIENIA KOLEJOWEGO

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.15.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA ZAKUP GRUZU CEGLANO - BETONOWEGO I KAMIENIA KOLEJOWEGO
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1. Zadanie 1 - Zakup gruzu kruszonego ceglano-betonowego  o frakcji 0-31,5 mm w ilości 500 ton partiami wynoszącymi ok. 25 ton. Wykonawca będzie przywoził przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 Koronowo. Załadunek kruszywa będzie należał do Wykonawcy. Przywożony gruz kruszony nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpady niebezpieczne. Ważenie gruzu odbywać się będzie na wadze w siedzibie Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 w Koronowie.
2. Zadanie 2 - Zakup kamienia pochodzącego z nasypów kolejowych o frakcji 0-31,5 mm w ilości 300 ton. Wykonawca będzie dostarczał towar do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 Koronowo. Załadunek kamienia będzie należał do Wykonawcy. Przywożony kamień kolejowy nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpady niebezpieczne. Ważenie kamienia odbywać się będzie na wadze w siedzibie Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 w Koronowie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania jakości dostarczanego towaru przez Zamawiającego.
4. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
5. Cena brutto oferty za dostawy gruzu i kamienia stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 r.
7. Osoby uprawnione do kontaktów:
w sprawach merytorycznych – Malina Wrotkowska tel. 52 58 60 411
w sprawach proceduralnych  - Angelika Gordon-Wolfram, Joanna Kempczyńska -  tel. 52 58 60 414
8. Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „Zakup gruzu ceglano-betonowego / kamienia kolejowego” Termin składania ofert upływa 03.12.2015 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 03.12.2015 r. o godz. 09.15.
9. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany
10. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
11. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
druki do pobrania (237kB) pdf
Zatwierdził:
p.o. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym na „ZAKUP  GRUZU CEGLANO BETONOWEGO I KAMIENIA KOLEJOWEGO” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert n/w Wykonawców:

Zadanie 1 - P.W. BUDIMAX Zbigniew Kunicki Kruszyn ul. Leśna 15, 86-014 Sicienko za cenę brutto 15 375,00 zł
Zadanie 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RADPOL Radosław Gniot ul. Dworcowa, 86-010 Koronowo za cenę brutto 20 295,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
P.W. BUDIMAX Zbigniew Kunicki Kruszyn ul. Leśna 15, 86-014 Sicienko Zadanie 1 – 15 375,00 zł
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Drogowo Transportowe REN-TRANS Sp. z o.o.Ul. Budowlana 2, 85-874 Bydgoszcz Zadanie 1 – 19 987,50 zł
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RADPOL Radosław Gniot ul. Dworcowa, 86-010 Koronowo Zadanie 1 – 18 450,00 zł, Zadanie 2 – 20 295,00 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu, a Wykonawcom wybranym do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
p.o. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 listopada 2015, 11:55:40)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (4 grudnia 2015, 11:10:38)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456