zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.14.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE


Zamawiający:          
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

Przedmiotem oferty jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Kod CPV: 64110000-0; 64112000-4
 
 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
 2. Przesyłki nadane przez Zamawiającego dostarczane będą do każdego miejsca w kraju i zagranicą.
 3. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki do siedziby Zamawiającego codziennie od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 7:00, a 9:00 i zostawiał je w Sekretariacie Zamawiającego (pokój nr 13). Przesyłki będzie odbierała tylko osoba do tego upoważniona przez Zamawiającego.
 4. Przesyłki przeznaczone do wysyłki odbierane będą przez Wykonawcę codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 15:00  w Sekretariacie Zamawiającego (pokój nr 13).
 5. Odbioru przesyłek wychodzących dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. 
 6. Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. brak pełnego adresu) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa wyżej lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub po ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 ze zmianami – rozdział 8 „Doręczenia” oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)- rozdział 5 „Doręczenia”.
 8. Wykonawca będzie stosował własne znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy na podstawie której świadczone są usługi pocztowe.
 9. Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych (wg wymogów ustawy Prawo Pocztowe) wg zapotrzebowania Zamawiającego.
 10. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych wg wzoru druku Zamawiającego – Załącznik nr 3.
 11. Zamawiający sporządza dzienne zestawienie nadanych przesyłek listowych ekonomicznych w obrocie krajowym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wykonawcy i Zamawiającego.
 12. Zamawiający sporządza dzienne zestawienie nadanych przesyłek listowych priorytetowych w obrocie krajowym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wykonawcy i Zamawiającego.
 13. Zamawiający sporządza dzienne zestawienie nadanych przesyłek listowych w obrocie zagranicznym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wykonawcy i Zamawiającego.
 14. Wykazy, o których mowa w punktach: 11,12,13 Wykonawca potwierdzi stosowną pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej.
 15. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej musi mieć moc dokumentu urzędowego.
 16. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca może umożliwić Zamawiającemu w terminie realizacji przedmiotu umowy śledzenie przez Internet rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym poprzez stronę internetową.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, dotyczących oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia numerem na dziennym zestawieniu nadanych przesyłek listowych dostarczonym przez Zamawiającego każdej przesyłki rejestrowanej tak, by Zamawiający mógł ja bezproblemowo zareklamować lub śledzić jej obieg w Internecie.
 18. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane  lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub dokumentów oddawczych dokumentujących zwrot przesyłek , kiedy możliwość dostarczania została wyczerpana.
 19. Do rozliczeń  z wykonawcą przyjęte będą ceny z formularza cenowego – załącznik nr 1
 20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wykonywane będzie zgodnie z przepisami w szczególności: Ustawą z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012r. poz.1529), Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. 2013r. poz.545) – dot. Operatora wyznaczonego, Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawi reklamacji pocztowych (Dz.U. 2013 r. 183, poz. 1468 ze zmianami), Międzynarodowymi przepisami pocztowymi: Siódmym protokołem dodatkowym do Konstytucji  Światowego Związku Pocztowego, Regulaminem Generalnym Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, umową międzynarodową ogłoszoną w dniu 8 listopada 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 108, poz.744) w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym.
 21. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 22. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena (c) – 95% Sposób przyznawania punktów za kryterium cena : C= (cena najniższa):(cena oferty ocenianej)  x 100 pkt x znaczenie kryterium 95 %                                              Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym (s) – 5 pkt                                                                                                                        Sposób przyznawania punktów za kryterium możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym                                                                              5 pkt – za oferowanie możliwości śledzenia przesyłek pocztowych w obrocie krajowym                0 pkt – za brak możliwości śledzenia przesyłek pocztowych w obrocie krajowym
 23. Za najkorzystniejszą ofertę (N) zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów wg poniższego wzoru.                                                                                                                               N= C+S                                                                                                                               N - oferta najkorzystniejsza                                                                                                   C - liczba przyznanych punktów w kryterium cena                                                                   S - liczba przyznanych punktów w kryterium możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym
 24. Osoby uprawnione do kontaktów: - w sprawach proceduralnych - Angelika Gordon-Wolfram, Joanna Kempczyńska tel. 52 58-60-414
 25. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE” Termin składania ofert upływa 27.11.2015 r. o godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2015 r. o godz. 09.15 w pok. nr 6.
 26. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. 
 27. Oferta powinna zawierać:                                                                                                       - wydruk z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej                                                                                                                          - formularz ofertowy - załącznik nr 1                                                                                       - projekt umowy zaparafowany - załącznik nr 2                                                                        - zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub wydruk Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego będzie wynikać posiadanie przewidzianego prawem wpisu do rejestru operatorów pocztowych.
 28. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą,  zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
 29. Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek wyszczególnionych w formularzu cenowym oferty ( załącznik nr 1) mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania przez jednostkę rozliczeniową ilości wskazanych w formularzu cenowym oferty. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług są odmienne dla jednostek Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zależności od ich potrzeb, jednak za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia), na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. 
 30. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek niewyszczególnionych w formularzu cenowym oraz w przypadku zwrotu przesyłek rejestrowanych niedoręczonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego Cennika wyłonionego Wykonawcy, który zostanie doręczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 31. Cena przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji jedynie w przypadku:                                                                                                                                             - zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki VAT lub zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy, odpowiednio do zmienionych stawek,                                                                                                                                        - zmiany cennika za usługi świadczone przez Wykonawcę w trybie przewidzianym przepisami ustawy Prawo pocztowe;
 32. Warunki płatności - 14 dni licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
Treść ogłoszenia z załącznikami (334kB) pdf
Zatwierdził:
p.o. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając, jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym Świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż dnia 20 i 23 listopada 2015  roku wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie nr 1:
W punkcie 2 Zaproszenia oraz  w §1 pkt 3 Załącznika nr 2 do Zaproszenia - Projekt Umowy- Zamawiający wymaga aby przesyłki nadane przez Zamawiającego dostarczone będą do każdego miejsca w kraju, co oczywiście jest zasadne ale również do każdego miejsca zagranicą, co nie jest już możliwe. Wykonawca wnosi o zmianę tego wymogu poprzez przyjęcie następującego jego brzmienia: „Przesyłki nadane przez Zamawiającego dostarczane będą do każdego miejsca w Polsce oraz  do krajów, które zawarły umowy o współpracy z Wykonawcą”.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający zmienia §1 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zaproszenia - Projekt Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Przesyłki nadane przez Zamawiającego dostarczane będą do każdego miejsca w Polsce oraz  do krajów, które zawarły umowy o współpracy z Wykonawcą”.
Pytanie nr 2:
W punkcie 4 Zaproszenia oraz w § 1 ust. 5 Załącznika nr 2 do Zaproszenia – Projekt Umowy-  Zamawiający, przewiduje świadczenie przez Wykonawców usługi odbioru z sekretariatu Zamawiającego wysyłanych przesyłek a jednocześnie w stanowiącym Załącznik nr 1  do Zaproszenia  Formularzu ofertowym nie przewiduje możliwości określenia przez Wykonawcę ceny za tę usługę. Wykonawca wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo pocztowe – art. 2 ust. 1 pkt 1) usługa pocztowa polega na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek. W treści Zaproszenia  pkt 4 oraz Projektu umowy §1 pkt 5  jest natomiast wskazane, że wykonawca ma również odbierać przesyłki z siedziby Zamawiającego. Nie jest usługą pocztową odbiór przesyłek z siedziby klienta - odbiór przesyłek jest usługą transportową. Czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie zapisów Zaproszenia w tym zakresie i czy Zamawiający uwzględni ceny odbioru przesyłek w formularzu ofertowym ? Odbiór przesyłek  z siedziby Klienta nie jest usługą pocztową tym bardziej powszechną a skoro odbiór przesyłek jest usługą transportową to  opłata za nią nie może zostać wliczona w cenę jednostkową opłaty pocztowej za usługi listowe bądź paczkowe. Poczta Polska S.A jako operator wyznaczony, zobligowany jest do świadczenia usług w oparciu o zapisy wynikające z Prawa pocztowego. Zapisy łączące opłaty za usługi pocztowe i odbiór w jednej pozycji w praktyce uniemożliwia Poczcie Polskiej S.A. przystąpienie do postępowania  co oznacza nierówne traktowanie wykonawców i zaprzecza zasadzie uczciwej konkurencji. Jednocześnie Wykonawca informuje, że usługa transportowa podlega abonamentowej opłacie miesięcznej uzależnionej o zadeklarowanych dni odbioru w miesiącu. W związku z tym Wykonawca wnosi o uzupełnienie Formularza ofertowego przez dodanie stosownej kolumny w Tabeli asortymentowo cenowej „Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego” albo  o dodatkowy załącznik do Formularza Ofertowego  albo też rozważenie możliwości samodzielnego przekazywania przez Zamawiającego wysyłanych przesyłek  do placówki pocztowej Wykonawcy znajdującej się w miejscowości Koronowo.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający zmienia formularz ofertowy dodając kolumnę w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.
Pytanie nr 3:
W punkcie  8 Zaproszenia oraz §1 ust. 9 Projektu Umowy- Zamawiający wskazał, że   „Wykonawca będzie stosował własne znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy na podstawie której świadczone są usługi pocztowe.” Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tego postanowienia zaproszenia oraz o jego zmianę „Wykonawca przekaże Zamawiającemu znaki służące (…)” .
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający zmienia §1 ust. 9 Załącznika nr 2 do Zaproszenia - Projekt Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca przekaże Zamawiającemu znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy na podstawie której świadczone są usługi pocztowe”
Pytanie nr 4:
Wykonawca wnosi o zmianę w pkt 20 Zaproszenia i  §1 ust. 19 Projektu Umowy akapitu dotyczącego międzynarodowych przepisów pocztowych, bowiem Zamawiający powołuje się na nieaktualne przepisy. Wersja aktualna powinna brzmieć: „Międzynarodowymi przepisami pocztowymi: Ósmym Protokołem dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszym Protokołem dodatkowym do Regulaminu Generalnego Światowego związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem Wewnętrznym Światowego Kongresu Pocztowego oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, umową międzynarodową ogłoszoną w dniu 18 grudnia 2014 ( Dz. U. z 2014 r., poz 1841); Regulaminem Generalnym Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikami – Regulaminem Wewnętrznym Kongresu, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem Końcowym, Porozumieniem dotyczącym pocztowych usług płatniczych, umową międzynarodową ogłoszoną w dniu 02 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1522); Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych  usług płatniczych, Regulaminem poczty listowej i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, umową międzynarodową ogłoszoną 15 stycznia 2015 roku (M.P. z 2015 r., poz.46).
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający zmienia §1 ust. 19 Załącznika nr 2 do Zaproszenia - Projekt Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Międzynarodowymi przepisami pocztowymi: Ósmym Protokołem dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszym Protokołem dodatkowym do Regulaminu Generalnego Światowego związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem Wewnętrznym Światowego Kongresu Pocztowego oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, umową międzynarodową ogłoszoną w dniu 18 grudnia 2014 ( Dz. U. z 2014 r., poz 1841); Regulaminem Generalnym Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikami – Regulaminem Wewnętrznym Kongresu, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem Końcowym, Porozumieniem dotyczącym pocztowych usług płatniczych, umową międzynarodową ogłoszoną w dniu 02 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1522); Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych  usług płatniczych, Regulaminem poczty listowej i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, umową międzynarodową ogłoszoną 15 stycznia 2015 roku (M.P. z 2015 r., poz.46).
Pytanie nr 5:
Czy mając na uwadze najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, podkreślające walor kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca   w ostatniej nowelizacji ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. dnia 18 września 2014 r., dalej jako „ustawa nowelizująca”) Zamawiający dokona modyfikacji treści Zapytania Ofertowego w zakresie punktu 22 poprzez dodanie obok wymienionych kryteriów, kryterium „społecznego”, przez które należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały etat), którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (dalej jako „kryterium społeczne”) oraz w związku z powyższym dokona odpowiednich zmian dokumentacji dotyczącej Postępowania.
Wykonawca wskazuje, iż ustawodawca nadając ustawą nowelizującą nowe brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, położył wyraźny nacisk na posługiwanie się kryteriami społecznymi w ramach wyboru oferty najkorzystniejszej, co potwierdził również w uzasadnieniu  do ustawy, gdzie wskazane zostało, że obecna sytuacja, w której zamówienia publiczne są udzielane podmiotom omijającym nakaz z art. 22 § 11 Kodeksu pracy jest demoralizująca. Okazuje się, bowiem, że pomimo jasnego nakazu przepisu prawa, to samo państwo, które to prawo ustanowiło wspiera omijających przepisy. Innymi słowy samo państwo lekceważy ustanowione przez siebie prawo. Z pragmatycznego punktu widzenia skutki są nawet dalej idące. Praworządni przedsiębiorcy są stopniowo eliminowani z rynku zamówień publicznych. Tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku zamówień publicznych niesie za sobą osłabienie pewności obrotu gospodarczego. Koszty tego procesu ponoszą nie tylko pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego, system opieki zdrowotnej i w konsekwencji - budżet państwa. […] Obecny stan wymaga pilnej  i radykalnej poprawy. Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników.
Stanowisko ustawodawcy, o którym mowa powyżej, jest wynikiem treści dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE, która nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek podejmowania działań, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przestrzegali stosownych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy1. Zatem w ustawie nowelizującej przyznano zamawiającemu tak uprawnieni do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp), jak i możliwość takiego kształtowania kryteriów oceny ofert, które uwzględniać będą m.in. aspekty społeczne.
Podkreślenia w tym aspekcie wymaga, bowiem to, że celem wprowadzenia kryteriów społecznych do kryteriów oceny ofert, zrealizowanym poprzez znowelizowane  brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp było, zatem premiowanie tych wykonawców, którzy w swojej działalności respektują zasady praworządności i dbałości o dobro wspólne i wyrównywanie ich szans w przetargach, w których konfrontują się z wykonawcami obniżającymi koszty swojej działalności kosztem wartości istotnych  z punktu widzenia interesu państwa. Co za tym idzie, społeczne kryterium oceny ofert   w postaci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ma w takiej sytuacji niwelować dysproporcję związaną z możliwością wyceny usług, występującą pomiędzy podmiotami zatrudniającymi pracowników na podstawie umowy o pracę a tymi, którzy nakaz z art. 22§1 Kodeksu Pracy omijają2.  W związku z tym, posługiwanie się kryteriami społecznymi przy ocenie ofert, nie tylko nie zaprzecza konkurencyjności, ale umożliwia pełną realizację tej zasady i rzeczywistą konkurencję między operatorami pocztowymi3. Ponadto analiza niniejszego Postępowania pozwala na stwierdzenie, iż ustanowienie tego rodzaju kryterium jest zasadne z uwagi na przedmiot Postępowania i charakter czynności wchodzących  w zakres niniejszego zamówienia, tj. ze względu na ochronę tajemnicy korespondencji. Zaznaczenia wymaga również fakt, iż wiele analogicznych postępowań na świadczenie usług pocztowych jest obecnie prowadzonych (po wejściu w życie ustawy nowelizującej) z zastosowaniem kryterium społecznego oceny ofert lub podkreśla się w nich wymóg zatrudniania osób wykonujących dane zamówienie na podstawie umów o pracę.
Jak podkreślono na wstępie niniejszego pisma, na duże znaczenie kryterium społecznego oraz jego walory wskazuje również najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO 1040/15 Izba stwierdziła, iż zamawiający mają prawo wprowadzania do kryteriów oceny ofert klauzul o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca w ostatniej nowelizacji. Co więcej pokreśliła, że zamówienia publiczne muszą realizować także społeczne obowiązki państwa, w tym obowiązki związane z zatrudnieniem i jego promocji. Ponadto wskazała, iż w żadnym stopniu kryterium społeczne nie narusza zasad uczciwej konkurencji – każdy z wykonawców ma dowolność, co do przyjętej przez siebie polityki zatrudnienia i strategii budowania przez siebie treści oferty, tj. czy zdecyduje się na zawiązywanie współpracy na podstawie umowy o pracę, co rodzić będzie większe koszty czy też zdecyduje się na cywilnoprawne formy współpracy, umożliwiające obniżenie kosztów i zaoferowanie niższej ceny. W uzasadnieniu ww. orzeczenia Izba wyraźnie stwierdziła, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę jest dopuszczalny zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe z uwagi na charakter tych zamówień. „W ocenie Izby fakt spełnienia tych przesłanek jest oczywisty. Świadczenie usług pocztowych niewątpliwie wymaga takiej organizacji, gdzie określone jest miejsce, czas realizacji zadań, a w dodatku po stronie wykonawcy musi istnieć atrybut w postaci możliwości sprawowania kierownictwa nad zaangażowanym personelem. Brak któregokolwiek z tych elementów nie pozwalałby na należyte wykonanie zamówienia na rzecz Zamawiającego”. Izba dodatkowo zwróciła uwagę na palący problem „eliminacji z rynku zamówień publicznych” praworządnych przedsiębiorców oraz na fakt, że „tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku zamówień publicznych niesie za sobą osłabienie pewności obrotu gospodarczego”. „Koszty tego procesu ponoszą nie tylko pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego, system opieki zdrowotnej i w konsekwencji budżet państwa”. Mając powyższe na uwadze Izba zaapelowała: „Obecny stan wymaga pilnej i radykalnej poprawy. Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników. Stąd, w przypadku gdy charakter zamówienia publicznego to uzasadnia, potrzebne jest wyraźne upoważnienie zamawiających do stawiania warunku angażowania personelu na podstawie umowy o pracę (…) Zamówienia publiczne muszą być postrzegane także jako instrument realizacji społecznych obowiązków państwa, w tym obowiązku ochrony stosunku pracy i jego promocji (…)” Można oczekiwać, że Zamawiający, który jest instytucją powołaną do ochrony stosunku pracy nie pozostawi tego apelu bez odpowiedzi.
Podobnie, KIO w wyroku z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt 2354/14, uznała – w odniesieniu do zbliżonego przedmiotu zamówienia (tj. postępowania na świadczenie usług pocztowych i usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji) za dopuszczalny wymóg, aby osoby realizujące usługę w zakresie personalizowania, wydruku, konfekcjonowania i kopertowania były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Krajowa Izba Odwoławcza ww. orzeczeniu podkreśliła, że „regulacja w oparciu, o którą Zamawiający wprowadził do SIWZ wskazany wymóg zatrudniania pracowników ma charakter klauzuli społecznej dopuszczonej do polskiej ustawy Pzp przez ustawodawcę krajowego, a także wskazywanej jako jak najbardziej pożądaną także przez ustawodawcę europejskiego. Stosowanie w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tej klauzuli potwierdza też działania polskiego ustawodawcy nakierowane  na ochronę stosunku pracy.”
Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o rozszerzenie kryterium oceny ofert o następujące kryterium :
- Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – 30%

Sposób obliczania kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.12.2014 r.
   Zx
      Z = –––––––– × 30 punktów
      Z max
   gdzie:
Z = liczba punktów za kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych  w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.12.2014 r. 
Zx = liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.12.2014 r. wynikająca z oferty badanej;
Z max = największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.12.2014 r. wynikający z ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
Przez działalność operacyjną Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną  z realizacją usług objętych niniejszym postępowaniem w zakresie: odbierania i dostarczania korespondencji, obsługi korespondencji w placówkach pocztowych, spedycji i transportu, czynności ekspedycyjno-rozdzielczych, z uwzględnieniem osób zatrudnionych u wykonawcy i jego podwykonawców.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.  
Podsumowując powyższe, Wykonawca wnosi o dokonanie wskazanej modyfikacji w Zapytaniu Ofertowym poprzez dodanie kryterium społecznego oraz dokonanie odpowiednich zmian w dokumentacji dotyczącej Postępowania.
1 W pkt 98 preambule do dyrektywy 2014/24/UE uznaje się za niezbędne, aby kryteria udzielenia zamówienia lub co najmniej same warunki jego realizacji dotyczyły społecznych aspektów procesu produkcji lub miały społeczny związek z zamawianymi usługami bądź robotami budowlanymi.
2 por. uzasadnienie do ustawy nowelizującej, gdzie wskazano, że najpełniejszą ochronę prac osób wykonujących pracę najemną zapewnia umowa o pracę . Dotyczy to tak aspektów dotyczących samego stosunku pracy (przede wszystkim wynagrodzenia co najmniej równego wynagrodzeniu minimalnemu za pracę), jak i zabezpieczenia w razie choroby, czy wypadku. Wszystkie te funkcje gwarancyjne są kosztowne. Przedsiębiorcy zatrudniający na podstawie umowy o pracę ponoszą znacznie większe koszty od przedsiębiorców angażujących personel w inny sposób, nie wspominając o działaniach na granicy prawa (w tzw. szarej strefie).
3 Wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt KIO 2354/14.

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający  wyraża zgodę i zmienia zapis pkt. 22 Zaproszenia.
Pytanie nr 6:
Zamawiający  w pkt 29 Zaproszenia oraz § 2 ust.  2 Projektu Umowy wskazuje,  iż  rodzaj  i ilości przesyłek są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego  i jednocześnie zaznacza, że faktyczne ilości realizowanych przesyłek  w okresie obowiązywania umowy będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a więc mogą odbiegać od ilości wskazanych w formularzu ofertowym i jednocześnie Zamawiający wymaga akceptacji powyższego przez Wykonawcę. W związku    z powyższym Wykonawca wnosi o wskazanie procentowej  wysokości zobowiązania jakie Zamawiający zamierza na pewno udzielić Wykonawcy, czyli które będzie na pewno zrealizowane przez Zamawiającego. Brak wskazania tej wielkości jest bowiem sprzeczne z art. 29 ust. 2 i  34 ust. 5  P.z.p. Wykonawca wskazuje, iż w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 roku (sygn. akt KIO/UZP22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno Zamawiający wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zmówienia, co nie spełnia wymogów art. 29 ust. P.z.p., który to przepis nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie ma możliwości w chwili ogłaszania postępowania ofertowego określenia
i podania Wykonawcom rzeczywistej ilości przesyłek w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Ilości przesyłek podane w Formularzu cenowym oferty (załącznik nr 1) przedmiotu zamówienia są wartościami szacunkowymi, opartymi na realizacji usługi pocztowej w tożsamym okresie, poprzedzającym okres realizacji zamówienia. Faktyczna ilość zleconych usług będzie dopiero wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  
Pytanie nr 7:
Zamawiający w pkt 30 Zaproszenia  oraz §2 pkt 3 Projektu Umowy wskazuje: „W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek niewyszczególnionych w formularzu cenowym oraz w przypadku zwrotu przesyłek rejestrowanych niedoręczonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego Cennika wyłonionego Wykonawcy, który zostanie doręczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.” Wykonawca wnosi o zmianę zapisu „ (…) ceny z aktualnego Cennika wyłonionego Wykonawcy, umieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy w dniu nadania takich przesyłek.”
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 8:
Zamawiający w § 3 ust. 1 Projektu Umowy określa karę umowną, którą będzie zobowiązany zapłacić  Wykonawca Zamawiającemu za odstąpienie od Umowy. Jednocześnie Zamawiający nie przewidział w umowie takiej samej kary w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, co jawnie godzi  w  charakter umów wzajemnych, gdzie prawa i obowiązki stron winny być układane na zasadzie równości stron  a nie wyłącznie korzystnych dla jednej ze stron umowy. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o dodanie w § 3 ust. 2 o następującym brzmieniu :     
„  Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości (brutto) umowy, wskazanej w § 2 ust. 2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.”    
Jednocześnie zmianę numeracji kolejnych punktów w §3.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez Wykonawcę, narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia, dzięki któremu proces przygotowywania korespondencji ulegnie uproszczeniu?
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy zgodnej ze wzorem Wykonawcy, jego Regulaminami usług oraz przepisami prawa (Prawo Pocztowe, właściwe Rozporządzenia wykonawcze). Czy w przypadku zgody Zamawiającego Wykonawca żąda dołączenia do oferty takiego wzoru?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie nr 11:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje nadawanie tzw. „przesyłek terminowych”, tj. przesyłek rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów (jak apelacja w postępowaniu cywilnym, skarga w postępowaniu administracyjnym bądź skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej) lub organów administracji publicznej (jak odwołania od decyzji w postępowaniu administracyjnym), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa (np. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) łączą skutek wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający przewiduje nadawanie tzw. „przesyłek terminowych”.
Pytanie nr 12:

Zgodnie z utrwalonym już poglądem orzecznictwa (vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13), jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad i warunków świadczenia usług w zakresie nadawania tzw. „przesyłek terminowych”, tj. ww. przesyłek rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów (jak apelacja w postępowaniu cywilnym, skarga w postępowaniu administracyjnym bądź skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej) lub organów administracji publicznej (jak odwołania od decyzji w postępowaniu administracyjnym), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa (np. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) łączą skutek wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania.
W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca – alternatywny operator pocztowy – jest podmiotem pośredniczącym w czynności nadania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego, czyniąc to w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe, powszechnie akceptowanym przez szeroki zakres instytucji państwowych, jak izby skarbowe, sądy, prokuratury, ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego.
Co istotne – operator wyznaczony – nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową, toteż Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy posiadania/zawarcia umowy z operatorem wyznaczonym (tzw. umowy międzyoperatorskiej, na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe), a operator wyznaczony nie może odmówić przyjęcia przesyłek do nadania (zgodnie z treścią art. 48 ustawy Prawo Pocztowe). Jest zresztą rzeczą oczywistą, że uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie nadawania tzw. przysyłek terminowych - od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego - wprost wyłączałoby konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego, którego wszakże głównym i de facto jedynym konkurentem na rynku usług pocztowych jest właśnie Wykonawca (wskazać należy, że mimo to Wykonawca wielokrotnie podejmował bezskuteczne próby zawarcia tejże z Pocztą Polską S.A.).
Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawierającego informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublin 4: uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie tzw. przysyłek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest zatem zasadnym w szczególności żądanie zawarcia przez operatora alternatywnego umowy z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 35 Prawa pocztowego.
Abstrahując od braku zasadności żądania zawarcia takiej umowy między operatorami pozostającymi w stosunku konkurencji, podkreślenia wymaga, że nawet zawarcie takiej umowy nie wywoła określonych ustawą skutków. Dla wywołania skutków w postaci zachowania terminu czy wniesienia pisma do sądu, przesyłka musi być bowiem nadana w placówce operatora wyznaczonego. Tymczasem z treści art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego, w brzmieniu:
Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie pisemnej.
- wprost wynika, że umowa o współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi dotyczy jedynie dalszego przekazania przesyłki do doręczenia (tj. sytuacji, w której przesyłka jest nadawana w sieci operatora alternatywnego, a następnie przekazywana do sieci operatora wyznaczonego). Nie jest na jej podstawie możliwe dwukrotne nadanie tej samej przesyłki, a tym samym nie może być spełniony skutek zachowania terminu/wniesienia pisma do sądu.
Powyższe przesądza, że jedynym sposobem zapewnienia udziału innych, niż wyznaczony, operatorów pocztowych i jednoczesnego zapewnienia skutków nadania, o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC jest dopuszczenie wskazanego wyżej trybu posłańca.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wskazaną wyżej usługę pośrednictwa w zakresie nadawania przesyłek terminowych w kształcie opisanym przez Wykonawcę, czy też potwierdza, że ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć wyłącznie Poczta Polska S.A.?
4.Pismo opublikowane na stronie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie potwierdza, że ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć wyłącznie Poczta Polska.
Pytanie nr 13:
W celu zachowania konkurencyjności, poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek (przykładowo: „nie więcej niż 5% całości wolumenu”) koniecznym jest także opisanie zasad uiszczania wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu poprzez alternatywnie:
* zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym – tj. przesyłki rejestrowane wymagające nadania u operatora wyznaczonego”  lub też;
* poprzez określenie, iż wynagrodzenie za przesyłki nadawane za pośrednictwem operatora wyznaczonego (usługa pośrednictwa) pobierane jest nie na podstawie cen formularzowych, a na podstawie cenników operatora alternatywnego załączanych do oferty.
Stosownie do powyższego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób rozliczana będzie usługa pośrednictwa w nadawaniu przesyłek terminowych, tj. 1) czy wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do oferty/umowy, czy też 2)poprzez potwierdzenie, że „przesyłki terminowe” nie przekraczają 5% całości wolumenu (alternatywnie, Wykonawca wnosi o oszacowanie wolumenu ww. przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego), czy też 3) Zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego poprzez wyodrębnienie przesyłek, które należy nadać w placówce operatora wyznaczonego, (co umożliwi wykonawcom innym niż operator wyznaczony wycenić usługę nadawania w trybach zastrzeżonych dla operatora wyznaczonego)? Wykonawca wskazuje, że brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi „niepocztowej” na podstawie cennika załączanego przez operatora alternatywnego do umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Szacunkowa ilość przesyłek wymagających ich nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego wynosić może nie więcej niż 1% przesyłek do 350 gr. w obrocie krajowym gabarytu A przesyłki polecone z potwierdzeniem odbioru.
Wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do oferty/umowy.
Pytanie nr 14:
Zamawiający wskazuje w pkt 16 wzoru umowy, iż potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej musi mieć moc dokumentu urzędowego.
W związku z powyższym, należy uznać, że Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia obowiązek wykonywania świadczeń objętych monopolem operatora wyznaczonego. Jak tymczasem słusznie zauważyła Izba w ważnym dla polskiego systemu zamówień publicznych wyroku z dnia 7 października 2013 r. sygn. akt: KIO 2184/13: „nie ulega żadnej wątpliwości, iż wymóg aby potwierdzenie nadania wydane przez placówkę wybranego operatora miało moc dokumentu urzędowego, korespondujący z treścią art. 17 ustawy Prawo pocztowe, wskazuje wprost, iż jedynym wykonawcą zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia jest Poczta Polska S.A. Wymóg taki czyni przedmiotowe postępowanie zamkniętym na konkurencję w najdalej idącym stopniu, tj. eliminuje ją całkowicie – na co wskazał wprost Odwołujący posługując się tezą, iż takie postanowienie przesądza o pozorności zastosowanego trybu konkurencyjnego. W ocenie Izby tylko eliminacja z treści SIWZ postanowień ograniczających dostęp do rynku operatorów pocztowych, poza uprzywilejowanym operatorem wyznaczonym, doprowadzi do zachowania uczciwej konkurencji, której naruszenie zostało w ramach rozpoznania przedmiotowego środka ochrony prawnej stwierdzone i wykazane przez Odwołującego.”
Abstrahując już nawet od jednoznacznej tezy ww. wyroku w brzmieniu: „Wymóg ten, biorąc pod uwagę skutek w postaci całkowitej eliminacji konkurencji w postępowaniu, godzący w naczelne zasady systemu zamówień publicznych, jest nadmierny i prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy wskazanymi zasadami a potrzebami podmiotu zamawiającego.”, KIO podkreśliła, że w odniesieniu do znaczenia i istoty potwierdzenia nadania przesyłki za pośrednictwem operatora wyznaczonego, o której mowa w art. 17 ustawy Prawo pocztowe, wskazać należy, iż powyższe domniemanie prawne ma służyć wyłącznie stronom i uczestnikom postępowań celem dochowania terminów procesowych (a nie organom administracji publicznej kierującym pisma do stron i uczestników). Na powyższe wskazuje jednoznacznie treść art. 57 § 5 pkt 2 KPA, , art. 165 § 2 KPC oraz art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powyższe przepisy odnoszą się bowiem do czynności dochowania terminów procesowych, co jednoznacznie wynika z miejsca, w jakim zostały one umiejscowione w ww. aktach prawnych i służą one zabezpieczeniu interesów stron i uczestników tychże postępowań. Przepisy te gwarantują dochowanie terminów dla stron i uczestników już w momencie nadania pisma procesowego u operatora, który posiada status operatora wyznaczonego, i tylko w tym zakresie korzystanie z tej gwarancji jest uzasadnione celem zapewnienia pewności obrotu prawnego - gwarancja ta nie służy jednak organom ochrony prawa jakimi są sądy, prokuratury oraz organy administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Jak bowiem wynika choćby z treści przepisu art. 131 § 1 KPK „Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności przez Policję.”. Zatem ustawodawca, celem wywołania skutku polegającego na rozpoczęciu biegu terminów procesowych dla stron i uczestników postępowania, nie wymaga doręczenia ich przez sąd przy pomocy operatora wyznaczonego, lecz za wystarczające uznaje doręczenie dokonane przez operatora pocztowego. Analogiczne regulacje znajdują się w przepisach regulujących procedurę cywilną, administracyjną, sądowo-administracyjną i w sprawach o wykroczenia (odsyłających do uregulowań KPK), w częściach odnoszących się do doręczeń.
Powyższe wskazuje, że o skuteczności doręczenia pisma kierowanego przez organ do strony decyduje treść potwierdzenia odbioru, a nie potwierdzenia nadania. Obowiązujące przepisy nie różnicują mocy dowodowej dokumentów potwierdzenia odbioru w zależności od tego czy wydaje je operator wyznaczony czy inny operator pocztowy. Potwierdzenie odbioru czy też zwrotne potwierdzenie odbioru wystawione przez Pocztę Polskę S.A. (operatora wyznaczonego) ma dokładnie taką samą moc jak potwierdzenie odbioru czy zwrotne potwierdzenie odbioru wystawione przez innego operatora pocztowego, w tym Odwołującego. Dotyczy to także potwierdzeń odbioru czy zwrotnych potwierdzeń odbioru wystawianych przez operatorów w ramach doręczania przesyłek nadawanych przez organy administracji czy jednostki samorządowe w trybie KPA, na co jednoznacznie wskazuje treść rozdziału 8 ustawy KPA („Doręczenia”).
Na marginesie powyższego, dla podkreślenia wskazanej wyżej argumentacji, warto wskazać również na treść art. 244 § 1 KPC, stanowiącego, iż: „Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.” (analogiczne rozwiązanie zawierają przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdzie w art. 76 § 1 zostało wskazane, że: „Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.”). Wskazane przepisy kreują domniemanie prawne, które należy odczytywać w ten sposób, iż aby uznać dany dokument za urzędowy muszą zostać spełnione trzy podstawowe przesłanki. Po pierwsze dokument urzędowy winien zostać sporządzony w przepisanej formie - a więc formie wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów, lub w przypadku gdy przepisy nie regulują tej kwestii, z przepisów wewnętrznych danego organu (regulaminów, zarządzeń, uchwał itp.). Po drugie dokument winien być sporządzony przez podmiot uprawniony do jego sporządzenia, co jednocześnie koresponduje z trzecim warunkiem, iż sporządzenie dokumentu winno się mieścić w kognicji danego organu, tj. winno mieścić się w ustawowo zakreślonym obszarze jego działania. Dokument spełniający ww. warunki posiada walor dokumentu urzędowego i korzysta z domniemania prawdziwości jego treści z rzeczywistym stanem rzeczy - czy to prawnym, czy też faktycznym, co dotyczy też daty jego sporządzenia, bądź wydania.
Co więcej, w ocenie Izby (vide KIO 2184/13) z powyższego domniemania korzysta także, tzw. zbiorcza książka nadawcza, która ze względu na jej treść, ustaloną przepisami formę, podmiot sporządzający, ma walor dokumentu urzędowego i tym samym nie jest konieczne stosowanie dodatkowego wzmocnienia w oparciu o instytucję uregulowaną w art. 17 ustawy Prawo pocztowe.
Jeżeli zaś chodzi o niezwykle wąski katalog spraw, w których to organ administracji publicznej jest stroną postępowania, podkreślenia wymaga okoliczność, że alternatywni operatorzy pocztowi (tj. niemający statusu operatora wyznaczonego), w przypadku nadawania tzw. „przesyłek terminowych”, tj. przesyłek z których nadaniem za pośrednictwem operatora wyznaczonego ustawodawca wiąże skutek w postaci wniesienia pisma bezpośrednio do sądu, bądź organu administracji publicznej, korzystają z tzw. „usługi pośrednictwa”, opisanej powyżej.
W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o bezwzględne wykreślenie ww. zapisów dotyczących urzędowej mocy nadania z treści Zapytania.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający nie wyraża zgody.
zaproszenie-modyfikacja1 (389kB) pdf
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Nikodem Łada

Modyfikacja treści zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym
na świadczenie usług pocztowych dla ZGKiM w Koronowie

 
 
       Zamawiający modyfikuje treść zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na świadczenie usług pocztowych dla ZGKiM w Koronowie. Jednocześnie przedłużając termin składania ofert do 1 grudnia 2015 r. godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi 1 grudnia o godz. 9:15 w ZGKiM w Koronowie (pokój nr 6).

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zaproszenia.
Ponadto Zamawiający podtrzymuje, że tzw. przesyłki terminowe wymagające nadania w placówce operatora wyznaczonego stanowią nie więcej niż 1 % przesyłek do 350 gr. w obrocie krajowym gabarytu A przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru.
Wymóg mocy dokumentu urzędowego dotyczy tychże przesyłek.
zaproszenie-modyfikacja2 (388kB) pdf
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Nikodem Łada
ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym na „Świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jedyną i najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
– za cenę brutto 41 097,90 zł


Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1.
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Wartość brutto - 41 097,90 zł


Dziękujemy za udział w postępowaniu, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
p.o. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec


metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (16 listopada 2015, 13:32:42)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (11 grudnia 2015, 18:39:26)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 792