zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 października 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Odśnieżanie dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 150001 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odśnieżanie dróg gminnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług sprzętem do odśnieżania dróg na terenie gminy Koronowo. Drogi objęte odśnieżaniem oznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik do SIWZ. Usługi będą wykonywane na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego według bieżących potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania kolejności odśnieżania wskazanej przez Zamawiającego. Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość korony drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na poboczu drogi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie odśnieżania objął także zatoki autobusowe. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiaru zamówienia w trakcie realizacji umowy. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego użycia sił innych niż środki Wykonawcy, poza przyjętymi standardami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia w przypadku nieprzewidzianych, anormalnych warunków pogodowych prac na drogach gminnych na terenie sołectw sąsiednich na jaką złożona została oferta. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę, niż wymienione w konkretnym rejonie. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego oraz do odśnieżania placów, parkingów. Zamawiający przyjmuje, że w ciągu 1 godziny Wykonawca odśnieży średnio ok. 10km dróg. Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej niż 2 godziny od momentu zgłoszenia. Czas odśnieżania zaczyna się liczyć od momentu dojazdu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC. Środki transportowe oferowane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z 26.02.2003r.). Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne rejony. Zamawiający przewiduje, iż w każdym rejonie wykonanie usługi odśnieżania będzie wynosiła około 700 godzin. Ilość godzin stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie do dnia 31.03.2017r. W przypadku zmniejszenia ilości godzin podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia. W celu ewidencji świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennego raportu zawierającego datę i godzinę ich rozpoczęcia oraz zakończenia potwierdzonego przez Sołtysa danego sołectwa. W każdym sprzęcie zamontowane zostanie urządzenie GPS, które Zamawiający posiada. Wykonawca będzie ponosił koszty obsługi GPS w wysokości 50 zł netto miesięcznie naliczane za okres odśnieżania tj. od dnia podpisania umowy do 31 marca 2016 r. oraz od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu odśnieżania (bez czasu napraw i przestojów). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie do 31 marca 2017 roku. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Rejon 1 - Salno, Gogolin, Gogolinek, Witoldowo Rejon 2 - Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec, Glinki Rejon 3 - Wilcze, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie Rejon 4 - Mąkowarsko, Dziedzinek, Lucim Rejon 5 - Wtelno, Tryszczyn, Morzewiec 1.2. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31.03.2017 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych godzin odśnieżania podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości godzin odśnieżanie, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości godzin w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszej lub większej ilości godzin odśnieżania w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 1.3. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 1.4. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden ww. dokument.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże iż, posiada zarejestrowany sprzęt przystosowany do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC. Do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu rejestracyjnego wraz z dowodem ubezpieczenia a w przypadku koparek kartę pojazdu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden ww. dokument.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
* wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
* 1 - Cena - 60
* 2 - Moc sprzętu - 40

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (306kB) pdf
mapa (1686kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych” dokonano wyboru najkorzystniej oferty nw. Wykonawców:

Zadanie 1
„ROBEX” Robert Pęzioł Więzowno 50, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 70
Wartość brutto oferty zadanie 1 – 66 528,00 zł

Zadanie 2
Firma Wielobranżowa Marcin Karbowski ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 70,47
Wartość brutto oferty zadanie 1 – 143 640,00 zł

Zadanie 3
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOR” s. c. Stopka, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 74,63
Wartość brutto oferty zadanie 1 – 71 820,00 zł

Zadanie 4
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Sanitarnych Inżbud - Andrzej i Robert Kortas sp. Jawna,
ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów – 70
Wartość brutto oferty – 65 394,00 zł.

Zadanie 5
SZARDAR BIS Usługi Koparko – Ładowarkowe Dariusz Schreiber, Więzowno 37, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów – 70
Wartość brutto oferty – 68 796,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrane oferty spełnią wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1

Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOR” s.c. Stopka, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 54,63
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 3) – 20 łączna liczba uzyskanych punktów – 74,63

Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
SZARDAR BIS Usługi Koparko – Ładowarkowe Dariusz Schreiber, Więzowno 37, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 5) – 60,00
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 5) – 10 łączna liczba uzyskanych punktów – 70

Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
ROBEX Robert Pędzioł, Więzowno 50, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) – 60
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 1) – 10 łączna liczba uzyskanych punktów – 70
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 39,92
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 3) – 30 łączna liczba uzyskanych punktów – 69,92

Oferta nr 4
Nazwa oferenta:
FIRMA WIELOBRANŻOWA RAD-KAR Radosław Karbowski, ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 55,21
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 3) – 0 łączna liczba uzyskanych punktów – 55,21
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) – 45,13
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 4) – 0 łączna liczba uzyskanych punktów – 45,13

Oferta nr 5
Nazwa oferenta:
FIRMA WIELOBRANŻOWA Marcin Karbowski, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 30,47
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 2) – 40 łączna liczba uzyskanych punktów – 70,47
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 27,32
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 3) – 30 łączna liczba uzyskanych punktów – 57,32
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) – 27,32
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 3) – 30 łączna liczba uzyskanych punktów – 57,32

Oferta nr 6
Nazwa oferenta:
Usługi koparko – ładowarką Małgorzata Karbowska, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) – 31,06
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 1) – 10 łączna liczba uzyskanych punktów – 41,06
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 52,64
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 2) – 10 łączna liczba uzyskanych punktów – 62,64
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 30,53
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 1) – 10 łączna liczba uzyskanych punktów – 40,53

Oferta nr 7
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Spółka jawna,
ul. Szosa Kotomierska 17, 86-10 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 60
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 2) – 0 łączna liczba uzyskanych punktów – 60
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 60
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 3) – 0 łączna liczba uzyskanych punktów – 60
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) – 60
liczba punktów w kryterium moc sprzętu (zadanie 4) – 10 łączna liczba uzyskanych punktów – 70

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania firmę Firma Wielobranżowa Marcin Karbowski ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 5 Zadanie 1 i 5 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu dla zadania 1 i 5. W dniu 30.10.2015 r. Zamawiający skierował do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień, Wykonawca dostarczył dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lecz nie spełnił warunków udziału w postępowaniu dla zadania 1 i 5.
Oferta na zadanie 1 i 5 została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania dla zadania 1 i 5.

- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania firmę Usługi koparko – ładowarką Małgorzata Karbowska, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 6 Zadanie 4 i 5 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu dla zadania 4 i 5. W dniu 30.10.2015 r. Zamawiający skierował do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień, Wykonawca dostarczył dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lecz nie spełnił warunków udziału w postępowaniu dla zadania 4 i 5.
Oferta na zadanie 4 i 5 została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania dla zadania 4 i 5.

- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Spółka jawna,
ul. Szosa Kotomierska 17, 86-10 Koronowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 7 Zadanie 1 i 5 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu dla zadania 1 i 5. W dniu 30.10.2015 r. Zamawiający skierował do Wykonawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień, Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lecz nie spełnił warunków udziału w postępowaniu dla zadania 1 i 5.
Oferta na zadanie 1 i 5 została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania dla zadania 1 i 5.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2 uPzp, W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z Wydziałem Zamówień Publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcom wybranym do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (14 października 2015, 12:36:18)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (10 listopada 2015, 14:25:42)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 797