zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2015
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie
Adres pocztowy: Al. Wolności 4
Miejscowość: Koronowo Kod pocztowy: 86-010 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 525860414
Osoba do kontaktów: Angelika Gordon-Wolfram
E-mail: przetargi@zgkim.koronowo.pl Faks: +48 525860419
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.bip.koronowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: (proszę określić)
Zakład budżetowy
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług : Usługi
Kategoria usług: nr: 27
Zob. kategorie usług w załączniku C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Kod NUTS: PL613
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia publicznego jest przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
13100 Mg
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 713976.66 Waluta : EUR
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2017 (dd/mm/rrrr)
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
_____
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury wystawiane będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym za odebraną ilość odpadów, na podstawie podpisanych obustronnie kwitów wagowych oraz zbiorczej Karty Przekazania Odpadów.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)

Jeżeli wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy, powinien przedstawić wraz z ofertą dokumenty wykazujące zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie
w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie
w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
Kryteria Waga 
1. cena 95
2. termin płatności 5
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZP.261.5.2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/11/2015 Godzina: 09:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 16/11/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina09:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al.Wolności 4,
86-010 Koronowo pok nr 6
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;
3) wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-133221

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
Część nr : 1 Nazwa : Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01),
zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
1) Krótki opis:
Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Szacunkowa ilość odpadów: do 11 000 Mg
Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.). Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów.
Wykonawca będzie odbierał odpady wg bieżących potrzeb Zamawiającego od poniedziałku do soboty w
godz. 7-15, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego. Wykonawca będzie odbierał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Pomianowskiego 54 w Koronowie, w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsce zagospodarowania odpadów – RIPOK właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000
3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość odpadów: do 11 000 Mg
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: 621950.82
Waluta: EUR
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2017 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
___
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
Część nr : 2 Nazwa : Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 02 01),
zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo. Kod i rodzaj odpadu: 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
1) Krótki opis:
Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 02 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
Szacunkowa ilość odpadów: do 800 Mg
Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.). Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu jednego
dnia roboczego. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów – RIPOK właściwy dla siedziby Zamawiającego. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 40 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000
3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość odpadów: do 300 Mg
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 36355.89
Waluta: EUR
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2017 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
Część nr : 3 Nazwa : Przyjęcie do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (o kodzie 20 03 07),
zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
1) Krótki opis:
Przyjęcie do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (o kodzie 20 03 07), zebranych przez
Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
Szacunkowa ilość odpadów: do 300 Mg
Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.). Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Wykonawca będzie odbierał odpady wg bieżących potrzeb Zamawiającego od poniedziałku do soboty w
godz. 7-15, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego. Wykonawca będzie odbierał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Pomianowskiego 54 w Koronowie, w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000
3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość odpadów: do 300 Mg
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 18746.00
Waluta: EUR
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2017 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
Część nr : 4 Nazwa : Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów opakowaniowych (o kodzie 15 01 06), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo. Kod i rodzaj odpadu: 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
1) Krótki opis:
Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów opakowaniowych (o kodzie 15 01 06), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
Szacunkowa ilość odpadów: do 1 000 Mg
Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.). Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów.
Wykonawca będzie odbierał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego. Wykonawca będzie odbierał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Pomianowskiego 54 w Koronowie, w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000
3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość odpadów: do 1 000 Mg
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 36923.95
Waluta: EUR
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2017 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (327kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne”, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż dnia 22 października 2015  roku wpłynęło pytanie dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią:
Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu w Załączniku nr 7 do SIWZ w § 2 pkt.9 Projektu umowy tj. „…Wykonawca ma prawo przyjęcia odpadów, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na przekwalifikowanie odpadów i nie ma technicznych lub prawnych możliwości zagospodarowania odpadów.”
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający zmienia zapis na: „W przypadku niezgodności rodzaju odpadu z deklaracją Zamawiającego Wykonawca uprawniony jest do przekwalifikowania odpadów za zgodą Zamawiającego. Wykonawca ma prawo do nie przyjęcia odpadów, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na przekwalifikowanie odpadów i nie ma technicznych lub prawnych możliwości zagospodarowania odpadów.”
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert nw. Wykonawców:

Zadanie 1
REMONDIS Bydgoszcz sp. z o.o. ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów  – 100 
Wartość brutto oferty – 2 185 326,00 zł

Zadanie 2
REMONDIS Bydgoszcz sp. z o.o. ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów  – 100 
Wartość brutto oferty – 128 692,80 zł

Zadanie 3
REMONDIS Bydgoszcz sp. z o.o. ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów  – 100 
Wartość brutto oferty – 61 236,00 zł

Zadanie 4
REMONDIS Bydgoszcz sp. z o.o. ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów  – 100 
Wartość brutto oferty – 54 000,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta: 
REMONDIS Bydgoszcz sp. z o.o. ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) – 95 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 1) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 95 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 2) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 95 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 3) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) – 95 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 4) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 100

Oferta nr 2
Nazwa oferenta: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) – 92,71 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 1) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 97,71
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 89,28 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 2) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 94,28
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) – 22,73 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 4) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 27,73

Oferta nr 3
Nazwa oferenta: 
NOVAGO Żnin sp. z o.o., ul. Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) – 87,78 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 1) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 92,78
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 82,60 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 2) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 87,60
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 64,12 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 3) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 69,12
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) – 25,27 
liczba punktów w kryterium termin płatności (zadanie 4) – 5 łączna liczba uzyskanych punktów – 30,27

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcom wybranym do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (6 października 2015, 15:05:38)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (11 grudnia 2015, 14:49:42)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 669