zamówienie na:

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY KOAGULANTU – SIARCZANU ŻELAZAWEGO

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.11.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
1. Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Koronowie
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
NIP 554-031-40-29  REGON 001313681 tel. 52 3822 295  faks 52 3822 562

2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zaproszenia i zgodnie z nią złożyć ofertę.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia..
4. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Przedmiot zamówienia
Sukcesywne dostawy koagulantu – siarczanu żelazawego
Kod CPV:  24.31.31.22.-2
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa koagulantu - siarczanu żelazawego wraz z transportem do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego. Łączna ilość koagulantu nie przekroczy w ciągu 24 m-cy 240 ton.
Koagulant (siarczan żelazawy) ma zastosowanie do strącania zawartości fosforu w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie.
Specyfikacja produktu:
- Wodny roztwór siarczanu żelaza (III)
- Żelazo ogólne Fe 11,8 +- 0,4%
- Żelazo Fe2+ 0,4 +- 0,3%
- Wolny kwas - 5 – 0%  
- Gęstość w kg/m3 (20 ?C) 1 500 – 1600
- pH poniżej 1
Zawartość metali ciężkich
- Mangan < 350 mg/kg
- Ołów < 1 mg/kg
- Kadm < 1 mg/kg
- Miedź < 1,5 mg/kg
- Chrom < 8 mg/kg
- Nikiel < 30 mg/kg
- Cynk < 30 mg/kg
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego na podstawie składanych zamówień telefonicznych w ciągu pięciu dni roboczych, partiami wynoszącymi 24 tony. Dostawa specjalistycznym sprzętem z możliwością rozładunku do zbiornika koagulantu.
Warunki płatności- przelew 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.
Wykonawca dołączy do każdej dostawy świadectwa kontroli jakości oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Termin realizacji zamówienia: wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą na składane zamówienie telefoniczne, faksem, e-mailem w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 miesięcy. W przypadku zmiany ilości faktycznie zamawianych dostaw podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: przez 24 m-ce od dnia podpisania umowy.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
tel. 52 58 60 400  faks 52 58 60 419

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Angelika Gordon-Wolfram tel. 52 58 60 414
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Sukcesywne dostawy koagulantu” (znak sprawy ZP.2621.11.2015) nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 23.09.2015r. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 w Koronowie - sekretariat, nie później niż w dniu 23.09.2015r. do godz. 9.15. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2013r. o godz. 9.15 w: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie  Al. Wolności 4, w Koronowie pok. 6
10. Oferta powinna zawierać:
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- projekt umowy zaparafowany – załącznik nr 2
12. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
Treść ogłoszenia (234kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym na „Sukcesywne dostawy koagulantu – siarczanu żelazawego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

KEMIPOL Sp. z o.o. Ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
– za cenę brutto 115 128,00 zł


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1.
KEMIPOL Sp. z o.o. Ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police wartość brutto - 115 128,00 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (15 września 2015, 14:21:59)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (23 września 2015, 14:39:06)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483