zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.12.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponieżej 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
1. Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo – wapiennej o frakcji 0-16 mm kod CPV 14.21.20.00-0 w ilości do 3000 ton. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo partiami wynoszącymi ok. 25 tony.
2. Załadunek mieszanki żwirowo - wapiennej oraz jej ważenie będzie leżało po stronie Wykonawcy.
3. Zakup kruszywa będzie poprzedzony telefonicznie z 3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przywożony kamień wapienny nie może zawierać odpadów, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczanego towaru w wybranych laboratoriach przez Zamawiającego.
UWAGA!
Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 30 czerwca 2016 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zakupionej mieszanki podczas realizacji umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału  w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
6. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia towaru i faktury do Zamawiającego.
7. Cena brutto oferty za dostawy mieszanki żwirowo - wapiennej stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy   do 30 czerwca 2016 r.
9. Osoby uprawnione do kontaktów:
w sprawach merytorycznych – Malina Wrotkowska tel. 52 58 60 411
w sprawach proceduralnych  - Angelika Gordon-Wolfram, Joanna Kempczyńska -  tel. 52 58 60 414
10. Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO - WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM” Termin składania ofert upływa 23.09.2015 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 23.09.2015 r. o godz. 09.15.
11. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-  wypełniony i podpisany formularz oferty,
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku spółek cywilnych także umowa spółki,

- projekt umowy zaparafowany.
12. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
13. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
Treść ogłoszenia (195kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
  Adam Kęskrawiec
ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym na „SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR
ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń – za cenę brutto 117 895,50 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1.
ZULIT PPHU  Roman Jopek Witrogoszcz-Osada 17A, 89-310 Łobżenica wartość brutto - 184 500,00 zł
Oferta nr 2.
HER-TRANS Jerzy Hernet, Smogorzewo 84B, 89-210 Łabiszyn wartość brutto - 173 430,00 zł
Oferta nr 3.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń wartość brutto - 117 895,50 zł
Oferta nr 4.
Wielobranżowa Firma U.P.H. WALEX Ul. Kilińskiego 15, 89-100 Nakło n. Not wartość brutto - 177 120,00 zł
Oferta nr 5.
Produkcja -Handel -Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski, Ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń wartość brutto 123 615,00 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.                                                                                                                               
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
  Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (15 września 2015, 12:29:40)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (23 września 2015, 14:35:06)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425