zamówienie na:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Przedmiotem oferty są: dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Kod CPV:  19520000-7

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów wykonanych z folii LDPE o wymiarach 70 cm x110 cm x0,04 (plus zakładka 10 cm) bez nadruku. Worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę min 25 kg. Barwa worków nie może się różnić bardziej niż o 1 ton.
2. Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane.
3. Worki foliowe muszą być odporne na działanie:
* niskich temperatur,
* promieni UV,
* środków chemicznych,
4. Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być obojętne dla wód gruntowych.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe:
* worki koloru żółtego – 160 000 szt.
* worki koloru zielonego – 50 000 szt.
* worki koloru niebieskiego – 60 000 szt.
* worki koloru brązowego – 50 000 szt.  
6. Worki muszą być w rolkach (po 10 szt. w rolce)
Do oferty należy dołączyć 1 komplet worków celem dokonania oceny ich zgodności.
7.  Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania zamówienia. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych worków podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości worków, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości worków w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości worków w stosunku do podanych wyżej ilości  w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
8. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400.
9. Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
10. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Angelika Gordon-Wolfram tel. 52 58-60-414, Joanna Kempczyńska tel. 52 58-60-414
11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów” (znak sprawy ZP.2621.10.2015) nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 24.9.2015r. Termin składania ofert upływa 24.9.2015r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi o godz. 9:15.
12. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,      ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
13. Oferta powinna zawierać:
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- projekt umowy zaparafowany – załącznik nr 2
14. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
15. Warunki płatności – 30 dni licząc od dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
Treść ogłoszenia z załącznikami (197kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym na „Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

PM BERGER PLASTICS sp. z o.o.
Ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczynek – za cenę brutto 83 271,00 zł


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1.
P.P.H.U. ADAMCZYK Bierwce 11, 26-660 Jedlińsk wartość brutto - 129 888,00 zł
Oferta nr 2.
Firma POL-PAK ul. P. Skargi 99d, 95-200 Pabianice wartość brutto - 102 336,00 zł
Oferta nr 3.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ul. Boczna Kasprowicza 4, 37-100 Łańcut wartość brutto - 98 400,00 zł
Oferta nr 4.
DAKA-BUD ENTERPRISE ul. Leśna 21, 05-230 Kobyłka wartość brutto - 95 079,00 zł
Oferta nr 5.
P.P.H.U. MARCIN ul. Długosza 6/15, 99-300 Kutno wartość brutto - 110 208,00 zł
Oferta nr 6.
SIPEKO Sp. z o.o. Makowisko 162, 37-500 Jarosław wartość brutto - 100 368,00 zł
Oferta nr 7.
P.P.-H.-U. KARLIK ul. Kochanowskiego 2, 99-300 Kutno wartość brutto - 130 380,00 zł
Oferta nr 8.
RAFPOL Opakowania Foliowe ul. M. Konopnickiej 13, 86-300 Grudziądz wartość brutto - 98 400,00 zł
Oferta nr 9.
PM BERGER PLASTICS sp. z o.o.Ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczynek wartość brutto - 83 271,00 zł
Oferta nr 10.
Zakład Usługowy RECYKLON sp. j. ul. Słowiańska 17A, 75-846 Koszalin wartość brutto - 106 272,00 zł
Oferta nr 11.
KADABA s.c. Ul. Kcyńska 19, 85-304 Bydgoszcz wartość brutto - 137 760,00 zł
Oferta nr 12.
AMI-PACK s.c. Ul. Rycerska 22, 85-043 Bydgoszcz wartość brutto - 118 080,00 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (14 września 2015, 12:10:48)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (25 września 2015, 11:57:52)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 480