zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.4.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C
Numer ogłoszenia: 121677 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 Zaprojektowanie sieci wodociągowej: a) wykonanie projektu budowlanego, - wyznaczenie trasy sieci wodociągowej w poboczu drogi powiatowej nr 1139C, z wpięciem do istniejących sieci wodociągowych na działce nr 35/7 obręb Sitowiec oraz działce nr 41 obręb Dziedzinek, - stosowane materiały: do budowy sieci wodociągowej stosować rury PVC-U ?110 SDR 26 PN 10, do istniejących nieruchomości zabudowanych przyległych do trasy sieci wodociągowej (3 szt.) wykonać przyłącza wodociągowe z zasuwami z rur PE100 ?40 do granic działek, na sieci zaprojektować nadziemne hydranty p.poż. DN 80 3 szt. z zasuwami, w miejscu włączenia do istniejących sieci wykonać węzły z trójnikami oraz zasuwami, uzbrojenie sieci tj. trójniki, zasuwy i hydranty wykonać z żeliwa sferoidalnego z powłoka epoksydową, napędy zasuw wyprowadzić na powierzchnie terenu i oznakować, przewierty sterowane pod droga wykonać w rurach osłonowych stalowych lub rurą PE, całość rozwiązań projektowych i zaprojektowanych materiałów uzgodnić z zamawiającym, wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest materiałów dla wody pitnej. b) uzyskanie niezbędnych uzgodnień (w tym Zamawiającego w zakresie wyznaczonej trasy oraz zastosowanych materiałów), c) uzyskanie pozwolenia na budowę, 1.2. Wybudowanie sieci wodociągowej: a) zgłoszenie do nadzoru budowlanego rozpoczęcie robót oraz wyznaczenie kierownika budowy, b) wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociągowej, c) wykonanie sieci wodociągowej zgodnie z uzgodnionym przez Zamawiającego projektem budowlanym i sztuką budowlaną, d) wykonanie prób szczelności oraz badań bakteriologicznych, e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, f) zgłoszenie zakończenia robót do nadzoru budowlanego. 1.3. INNE UWAGI: b) Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odszkodowania za zniszczone plony rolne oraz inne zniszczenia wykonane podczas realizacji inwestycji ponosi wykonawca robót. c) Wykonawca robót zapewnia projektanta oraz kierownika budowy niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności ustanowienia inspektora nadzoru oraz innego nadzoru np. nadzoru archeologicznego koszty ponosi wykonawca. d) Końcowy odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu powyższego zakresu prac. e) Wykonawca robót przekaże zamawiającemu następujące dokumenty: - Pozwolenie na budowę, - Projekt budowlany, - Badania badań i prób czelności, - Wyniki bakteriologiczne - Inwentaryzacje powykonawczą - 2 egz. - Potwierdzone zgłoszenie zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego 1.4.Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy. Dokumentacja projektowa, o której mowa składać się będzie z: - Dokumentacji budowlanej min. 6 egz. w wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.dwg i *.pdf - 2 egz., Wersja elektroniczna w swojej zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków (UWAGA 1 - dokumentacja budowlana zawiera mapy do celów projektowych). - Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 6 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.doc i *.pdf - 2 egz., Wersja elektroniczna w swojej zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie innych prac, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i Wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed ich przekazaniem do Organu Budowlanego. Wykonawca ujmie w kosztach geodezyjną dokumentację powykonawczą wraz z przyjęciem do zaso-bów geodezyjnych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charaktery-styki liniowe, konstrukcje), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania Wymagany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 2016-05-31 Termin zakończenia realizacji zamówienia tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie i zakończenie robót budowlanych wraz z oddaniem do użytku do 31.05.2016 r. w tym: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania tj. uzyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji przyszłego Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszaco-wania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego ani wizyty na Placu Budowy 1.4. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy. 1.5. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę w dwóch etapach. Etap 1 po opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 10 % wartości przedmiotu umowy. Etap 2 po wykonaniu i odebraniu całości robót budowlanych - 90%. Płatność faktur nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 1.6. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 1.7. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

* III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
* III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwie roboty budowlane. Za dwie roboty budowlane Zamawiający uzna pracę odpowiadającą swoim rodzajem robotą stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych o długości sieci wodociągowej minimum 2 000 m. z zastosowaniem technologii przewiertu sterowanego z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ . Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazują, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden ww. wykaz.
* III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
* III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. (art. 104 ustawy z dnia 7 lipca, 1994 r. Prawo budowlane, Dz. u. Z 2010 r. Nr 243 poz., 1623 z późn. zm. Do wykazu osób należy dołączyć informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden ww. wykaz.
* III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 200 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (290kB) pdf
Program funkcjonalny (377kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż dnia 27 sierpnia 2015  roku wpłynęło pytanie dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający uzna warunek spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie pięciu lat przed upływem składania ofert dwie roboty budowlane tj. zaprojektowanie robót budowlanych o długości sieci wodociągowej minimum 2000 m z zastosowaniem technologii przewiertu sterowanego i oddzielnie wykonanie robót budowlanych o długości sieci wodociągowej minimum 2000 m z zastosowaniem technologii przewiertu sterowanego
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość i uzna warunek za spełniony.


Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C” dokonano wyboru najkorzystniej oferty nw. Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Sanitarnych Inżbud - Andrzej i Robert Kortas sp. Jawna, ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty – 138 990,00 zł. 


Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
ELWOT – Karolina Rychlik i Wspólnicy Sp. j. Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO, Ul. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice
liczba punktów w kryterium cena – 81,69  łączna liczba uzyskanych punktów – 81,69
 Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
EKOWODROL Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
liczba punktów w kryterium cena – 39,51  łączna liczba uzyskanych punktów – 39,51
Oferta nr 4
Nazwa oferenta:
Wimar Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena – 71,52  łączna liczba uzyskanych punktów – 71,52
Oferta nr 5
Nazwa oferenta:
P. R. I.-S. INŻBUD Sp. j. ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena – 100,00  łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania  firmę ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy sp. j. Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 1 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 08.09.2015 r. Zamawiający skierował do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, Wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (14 sierpnia 2015, 12:54:13)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (1 października 2015, 14:17:30)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 744