zamówienie na:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.17.VIII.2015
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2015  07:45
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Koronowo: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek
Numer ogłoszenia: 201540 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie , ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 17 we Wtelnie na żłobek. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa opracowana przez PALIGA Pracownia Projektowa z siedzibą w Koronowie przy ul. Aleje Wolności, na którą składają się projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres rzeczowy robót zawarty został w projekcie wykonawczym i obejmuje między innymi: a) w piwnicy - rozebranie posadzek i obniżenie poziomu piwnicy - rozebranie schodów do piwnicy - rozebranie części stropu nad piwnicą - skucie tynków - demontaż instalacji - rozebranie części ścian - wykonanie fundamentów pod projektowane elementy konstrukcyjne - wykonanie schodów do piwnicy - uzupełnienie stropu - wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałów wentylacyjnych - wykonanie podłogi na gruncie - przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych - wstawienie okien - wstawienie drzwi - wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach - malowanie ścian i sufitow b) na parterze i piętrze - rozebranie posadzek - rozebranie schodów - rozebranie części stropu - skucie części tynków - demontaż instalacji - rozebranie części ścian - wykonanie podciągów i nadproży żelbetowych - wykonanie schodów żelbetowych - uzupełnienie stropu - wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałów wentylacyjnych - wykonanie podłogi na stropie - przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych - wstawienie okien - montaż podokienników - wstawienie drzwi - wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach - wykonanie gładzi gipsowej na tynkach - montaż sufitow podwieszonych - montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych - malowanie ścian i sufitow c) na II piętrze - rozebranie posadzek - rozebranie schodów - rozebranie części stropu - skucie części tynków - demontaż instalacji - rozebranie części ścian - uzupełnienie stropu - wymurowanie ścian zewnętrznych - wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałow wentylacyjnych - wykonanie stropu - wykonanie ścianek działowych i zabudowy poddasza z płyt GKB - wykonanie podłogi na stropie - przemurowanie otworow okiennych i drzwiowych - wstawienie okien - montaż podokiennikow - wstawienie drzwi - wykonanie nowych tynkow na ścianach i sufitach - wykonanie gładzi gipsowej na tynkach - montaż sufitow podwieszonych - montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych - malowanie ścian i sufitow d) dach - rozbiorka istniejącego pokrycia wraz z obrobkami i orynnowaniem, - rozbiorka konstrukcji dachu, - wykonanie stropodachu płaskiego, - montaż orynnowania, - wykonanie instalacji odgromowej, - montaż wyłazu dachowego i klapy dymowej, - montaż elementów komunikacji na dachu e) elewacja - rozebranie balkonów i daszków nad wejściami, - docieplenie ścian zewnętrznych metoda lekka mokrą - montaż parapetów i obróbek blacharskich, - montaż zadaszenia nad wejściem do budynku, f) instalacje - montaż dźwigu osobowego; - demontaż istniejących instalacji, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego, - wykonanie instalacji wodociągowej, - wykonanie instalacji ppoż, - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie instalacji pompy ciepła, - wykonanie instalacji alarmowej, - wykonanie instalacji teletechnicznej, - wykonanie instalacji komputerowej. g) otoczenie - rozebranie istniejącego utwardzenia terenu - ukształtowanie terenu przy budynku - wykonanie nowego utwardzenia terenu (podbudowa z gruzu betonowego z rozbiórki) - budowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - wykonanie opaski grysowej wokół budynku W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: a) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej, b) uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, Przedmiot zamówienia nie obejmuje: - nasadzeń i trawników, - wykonania placu zabaw; - wykonania nawierzchni z kostki betonowej; - wykonania ścieżki spacerowej; - wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej; - wymiany ogrodzenia; - wykonania instalacji fotowoltaicznej. - wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego; - wykonania instalacji iluminacji budynku; - wykonania instalacji odprowadzenia wód deszczowych; - wykonania instalacji kanalizacji zewnętrznej od studni S2 do S3 oraz wykonania tych studni; - demontażu zewnętrznych istniejących instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej;.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.45.33.00-7, 45.23.32.00-1, 45.11.12.00-0, 45.32.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spośród wszystkich robót jakie wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową/przebudową wielokondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej lub budynku wielomieszkaniowego albo zbiorowego zamieszkania, w których wartość brutto robót była nie mniejsza niż 300.000,00 zł każda, i roboty te były wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dokumenty (poświadczenia). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: 1) Konstrukcyjno - budowlanej legitymującą się doświadczeniem zawodowym, tj. minimum dwukrotnie pełniła ona funkcję kierownika budowy przy budowie/przebudowie budynku użyteczności publicznej. 2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja jakości - 2

IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa: 1) poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g) odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, h) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, i) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. h) Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy nie są istotne lub są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul.Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 07:45, miejsce: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul.Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, pokój 33.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (331kB) pdf

Oferta z załącznikami (229kB) pdf

Umowa (285kB) pdf

STWiOR (1544kB) pdf

Przedmiar robót (533kB) pdf

Projekt wykonawczyKoronowo, dnia 11.08.2015r.

Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) odpowiadam na następujące pytania wykonawcy:

PYTANIE  1
Prosimy o możliwość dołączenia referencje na przebudowę budynku użyteczności publicznej na kwotę 300000,000 zł z opisem prawidłowego ukończenia ale bez zapisu ,że prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W załączeniu przesyłamy  wyjaśnienia z Conexis Kancelaria Zamówień Publicznych . Wyjaśnienia z w.w kancelarii dopuszczają złożenie  referencji z opisem innym niż wymaganym w zał nr 7.
Odpowiedź zamawiającego na PYTANIE 1:
Zapis pkt. IV.1.2. SIWZ określający dokument mający potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu jest zgodny z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Zamawiający nie zmieni zapisu SIWZ, natomiast ocena dokumentu będzie polegała na badaniu znaczenia jego treści, a nie zgodności literalnej z treścią SIWZ. Ponadto definicja dowodów należytego wykonania robót określona jest w § 1 ust. 2 w/w rozporządzenia, a Zamawiający ma prawo, w przypadku stwierdzenia braków dokumentacji ofertowej, do wezwania o jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień.

PYTANIE 2
Prosimy też o podanie stawki Vat  do ww zadania
Odpowiedź zamawiającego na PYTANIE 2:
Na wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego skalkulowania ceny, poprzez ujęcie w niej wszelkich kosztów niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienie właściwej stawki podatku VAT, wobec czego Zamawiający nie wskazuje podatku VAT dla przedmiotu zamówienia.Numer ogłoszenia: 206772 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 201540 - 2015 data 06.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, fax. 52 3822810.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 30.11.2015..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.12.2015..                                                             MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ z dnia 12.08.2015
 
        Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający modyfikuje:

1) Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia w pkt. 7 SIWZ Termin realizacji zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.”

2) załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.    Projekt wykonawczy, którego zmodyfikowaną wersję Zamawiający publikuje w osobnym pliku,
2.    Ofertę w pkt. 6, który otrzymuje brzmienie: „Oświadczamy, że zamówienie wykonamy do dnia 30 grudnia 2015 r.” którą zmodyfikowaną wersję Zamawiający publikuje w osobnym pliku,
3.    Istotne postanowienia umowy w § 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin wykonania całości robót do dnia 30 grudnia 2015 r.”


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Projekt wykonawczy - ZMIENIONY

Oferta - ZMIENIONA (179kB) pdf


                                                       MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ z dnia 13.08.2015
 
        Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający modyfikuje załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.    Projekt wykonawczy, którego zmodyfikowaną wersję Zamawiający publikuje w osobnym pliku,
 

Projekt wykonawczy - ZMIENIONY II


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Koronowo, dnia 19.08.2015r.

Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) odpowiadam na następujące pytanie wykonawcy:

PYTANIE  1
Pytanie- w opisie technicznym mowa jest o wyposażeniu poszczególnych pomieszczeń  np .przewijak, meble itp
Czy ww wyposażenie  należy skosztorysować.

Odpowiedź zamawiającego na PYTANIE 1: NIEKoronowo, dnia 20.08.2015r.

Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) odpowiadam na następujące pytanie wykonawcy:

PYTANIE  1
Pytanie czy do oferty należy załączyć kosztorys.

Odpowiedź zamawiającego na PYTANIE 1: NIE

   
 Koronowo,  dnia 09.09.2015r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny Zespół Edukacji
w Koronowie w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek, Zamawiający zgodnie
z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą,  ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez:

  „JEŻBUD”
Firma Usługowo-Handlowa
ul. Błądzimska 52, 85 - 553 Bydgoszcz

 
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 98%, okres gwarancji – 2 %.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Oferta nr 1.
„JEŻBUD” Firma Usługowo-Handlowa ul. Błądzimska 52, 85 - 553 Bydgoszcz
Punktacja w kryterium cena – 98,00
Punktacja w kryterium okres gwarancji - 2
Łączna punktacja -  100

Oferta nr 2.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak
ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz 
 
Punktacja w kryterium cena – 81,07
Punktacja w kryterium okres gwarancji - 0
Łączna punktacja -  81,07

Oferta nr 3.
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe >>NOVAPOL<< Sp. z o.o.
ul. M.C. Skłodowskiej 71A, 87-100 Toruń 
 
Punktacja w kryterium cena – 93,19
Punktacja w kryterium okres gwarancji  - 1
Łączna punktacja -  94,19


Oferta nr 4.
Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” Danuta Adamczak
ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz 
 
Punktacja w kryterium cena – 85,14
Punktacja w kryterium okres gwarancji - 2
Łączna punktacja -  87,14

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.
 


metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (6 sierpnia 2015, 17:53:13)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (9 września 2015, 09:33:25)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1799