zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.15.2015
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.
Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie
wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe


Numer ogłoszenia w BZP: 114495 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót:
Część 1 (roboty budowlane w budynku istniejącym):
- izolacja fundamentów budynku synagogi,
- ściany i przemurowania,
- podłogi i posadzki w budynku synagogi,
- stolarka drzwiowa wewnętrzna,
- tynki i okładziny wewnętrzne,
- montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych,
- instalacja p. poż.,
- przyłącze kablowe zalicznikowe ZK+2TL - RG budynku,
- wewnętrzna instalacja elektryczna,
Termin realizacji części 1 (roboty budowlane w budynku istniejącym) należy wykonać do dnia 30 października 2015 r.
Część 2 (roboty budowlane w budynku istniejącym - pozostałe):
- montaż i demontaż rusztowań do robót wewnętrznych,
- roboty rozbiórkowe w budynku synagogi,
- schody drewniane,
- podłogi i posadzki,
- konserwacja polichromii,
- elewacja,
- rekonstrukcja ogrodzenia,
- schody zewnętrzne,
- stolarka drzwiowa i elementy drewniane,
- obróbki blacharskie,
- wewnętrzna instalacja elektryczna,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja c.o.
- instalacja oświetlenia zewn. budynku (iluminacja)

Część 3 ( rozbiórka pom. sanit.- gosp. przy budynku synagogi i budowa zaplecza sanitarno - higienicznego):
- rozbiórka części sanitarno - gospodarczej,
- roboty ziemne,
- ławy fundamentowe,
- ściany fundamentowe zaplecza,
- podłoża,
- ściany przyziemia,
- stropodach,
- ścianki działowe,
- posadzki,
- tynki i okładziny wewnętrzne,
- sufit podwieszony,
- roboty malarskie,
- stolarka drzwiowa i elementy drewniane,
- wewnętrzna instalacja elektryczna,
- instalacja z/c wody użytkowej,
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja c.o.,
- roboty przygotowawcze i ziemne przy budowie przyłączy,
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze kanalizacyjne,
- odbiory i inwentaryzacja geodezyjna,
- obniżenie poziomu nawierzchni z kostki betonowej,
- nawierzchnia z kostki granitowej,.

II.1.5) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.10.00-8, 45.21.23.00-9, 45.45.30.00-7, 45.23.32.00-1.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM   : Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI -  Nie przewiduje się.        

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: - dwie najważniejsze roboty budowlane.
Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych (branży ogólnobudowlanej) w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie konserwatorskiej A, o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000 złotych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.3.3) Potencjał techniczny
|Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą także kwalifikacje uprawniające
do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dna 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987),
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-  opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 7 siwz).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
4) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
4) kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 90
2 - Okres gwarancji i rękojmi – 10
IV.2.2)
Zamawiający nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku :
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie,
4) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
5) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych,
6) wystąpienia znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
7) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
8) wprowadzenia robót zamiennych,
9) zmiany osoby wskazanej w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 3 ppkt 3) siwz.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania ofert: 17.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski
w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowywane z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
                                                                             BURMISTRZ KORONOWA
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2697kB) pdf
Załączniki do SIWZ (2542kB) pdf
Dokumentacja projektowa (7z)
Przedmiar robót (356kB) pdf
 
IPR.ZP.271.15.1.2015                                                   Koronowo, dnia 11.08.2015 r.
                                                    
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
          Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w związku z nadesłanym zapytaniem, dotyczącym prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udziela się poniższych wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Pytanie: Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym instalacji odgromowej. Tom III zawiera opis
i rzuty wykonania instalacji odgromowej. Na stronie BIP Koronowo przedmiar robót nie zawiera kalkulacji tych prac z zakresu instalacji odgromowej. Proszę o odpowiedź czy policzyć wykonanie tych instalacji oraz proszę o załączenie obliczeń, rysunków i przedmiaru robót.
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia, określony w Rozdziale XV SIWZ nie obejmuje wykonania instalacji odgromowej. Instalacja odgromowa wykonana została w I etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, łącznie z wymianą dachu.
 
                                                                              Burmistrz Koronowa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (31 lipca 2015, 10:10:33)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (8 września 2015, 10:18:37)
Zmieniono: dodano inf. o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 650