zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56 i 42/1 oraz części działek nr 125/1, 117/19, 118/2 i 63

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.14.2015
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 12 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.:
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56 i 42/1 oraz części działek nr 125/1, 117/19, 118/2
i 63

Numer ogłoszenia w BZP: 111553 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56 i 42/1 oraz części działek nr 125/1, 117/19, 118/2 i 63.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km
w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56 i 42/1 oraz części działek
nr 125/1, 117/19, 118/2 i 63 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Tryszczynie - Morzewcu,
2. Droga klasy - D, kategoria ruchu - KR1
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi gminnej dł. 1,71 km.
- przebudowę drogi na działkach nr : dz. nr 678, cz. dz. nr 125/1, cz. dz. nr 117/19,
dz. nr 118/1, cz. dz. nr 118/2, dz. nr 56, cz. dz. nr 63, dz. nr 42/1, obręb geod. Tryszczyn.
- jezdnia szer. 3,5m., zakończona obustronnym poboczem 2 x 0,75m

I. Podbudowa pod jezdnię wraz z poboczami (3,50m + 2x0,75m=5,00m.):
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63.0mm, grubości 15cm
po zagęszczeniu,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, grubości 5cm
po zagęszczeniu.
II. Jezdnia - nawierzchnia - wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 (C69B4PU) i grysów bazaltowych. Powierzchniowe utrwalenie potrójne należy wykonać poprzez trzykrotne spryskanie emulsją asfaltową średnio i szybko rozpadową, trzykrotne rozsypanie kruszywa naturalnego oraz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw.
III. Zjazdy - z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 20cm po zagęszczeniu.
IV. Rowy przydrożne- roboty ziemne poprzeczne.
V. Odwodnienie drogi - powierzchniowe.
 
II.1.5) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: - dwie najważniejsze roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej,
o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
postępowaniu należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-  inne dokumenty:
opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 7 siwz).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5).
1) oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
4) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
- Cena – 90 %
- Okres gwarancji i rękojmi – 10 %
IV.2.2)  Zamawiający nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej,
IV.3) ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie,
4) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
5) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych,
6) wystąpienia znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
7) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
8) wprowadzenia robót zamiennych,
9) zmiany osoby wskazanej w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można
było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 3 ppkt 3) siwz.
10) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
11) zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na wystąpienie:
a) niesprzyjających warunków atmosferycznych,
b) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
c) znaleziska skutkujące koniecznością wstrzymania robót,
d) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia
o zamówieniu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania ofert: 12.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 - sekretariat, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowywane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie w ramach zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rok 2015.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (5553kB) pdf
Załączniki do SIWZ (4559kB) pdf
Dokumentacja projektowa, STWiOR (7z)
Przedmiary robót. (246kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (28 lipca 2015, 11:09:10)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (8 września 2015, 08:05:33)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 486