zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.13.2015
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 10 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie

Numer ogłoszenia w BZP: 109729 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w Krąpiewie.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:
1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE
a) Rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nad wiatrołapem lokalu nr 1
b) Rozebranie spocznika schodów zewnętrznych
c) Przekucia w ścianach dla osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż istniejącej stolarki przewidzianej do wymiany
d) Rozbiórka części komina w świetlicy
e) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
f) Rozbiórka posadzki w świetlicy
g) Wywóz, utylizacja materiałów z rozbiórki
2) ROBOTY BUDOWLANE
a) Wykonanie nowego pokrycia nad wiatrołapem lokalu nr 1: deskowanie, pokrycie papą termozgrzewalną
b) Wykonanie ław i ścian fundamentowych pod projektowane pomieszczenia
c) Wykonanie ścian z bloczków silka gr. 18 cm
d) Uzupełnienia ścian, zamurowania istniejących otworów po zmianie lokalizacji projektowanej stolarki drzwiowej
e) Wykonanie kanałów z pustaków spalinowych, przemurowanie kominów z cegieł, ścianek działowych murowanych i z gipso-kartonu
f) Wykonanie wieńców żelbetowych, stropu żelbetowego gęstożebrowego na belkach kratownicowych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
g) Wykonanie docieplenia, pokrycie papą podkładową i wierzchniego krycia, istniejącego
i nowoprojektowanego stropodachu
h) Montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów
i) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
j) Wykonanie posadzek na gruncie: podłoże betonowe, izolacja folią PE i styropianem gr. 14 cm, szlichta cementowa gr. 4 cm, ułożenie paneli winylowych w świetlicy i płytek gresowych w pozostałych pomieszczeniach
k) Wykonanie robót wykończeniowych: zeskrobanie, zmycie starej farby w świetlicy budynku, tynki cem.- wap., gładzie gipsowe, sufity z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną lateksową, licowanie ścian płytkami
l) Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
wraz z tynkiem mozaikowym na cokole
m) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm oraz tynków cienkowarstwowych silikonowych
n) Montaż zadaszeń z poliwęglanu
3) ROBOTY INSTALACYJNE a) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
z wykorzystaniem istniejących opraw ze świetlicy
b) Wykonanie instalacji grzewczej: montaż grzejników elektrycznych
c) Wykonanie instalacji zasilania i sterowania wentylacją
d) Wykonanie instalacji wodociągowej wraz z osprzętem i urządzeniami
e) Wykonanie kanalizacji sanitarnej: instalacja wewnętrzna wraz z osprzętem i urządzeniami f) Wykonanie wentylacji hybrydowej
4) ROBOTY ZEWNĘTRZNE
a) Wykonanie rozdzielenia istniejącego przyłącza wodociągowego na część mieszkalną
i świetlicę, montaż studzienki wodomierzowej
b) Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wraz z zewnętrznym odcinkiem kanalizacji sanitarnej
c) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku
d) Wykonanie chodnika i utwardzenia terenu z kostki betonowej.
II.1.5) V Zamawiający przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.23.32.00-1, 45.32.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: - dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna pracę polegającą
na budowie, rozbudowie lub przebudowie, budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000 złotych
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z przedmiotowego zamówienia, tj.:
a) kierownik budowy - osoba uprawniona do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownik robót - osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty:
opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 7siwz).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
4) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, - załącznik nr 8 do siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 90
2 - Okres gwarancji i rękojmi – 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku :
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie,
4) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
5) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych,
6) wystąpienia znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
7) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
8) wprowadzenia robót zamiennych,
9) zmiany osoby wskazanej w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można
było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 3 ppkt 3) siwz.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania ofert: 10.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski
w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo, pokój nr 13, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki (5671kB) pdf
Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary robót (7z)
 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (23 lipca 2015, 15:11:35)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (28 sierpnia 2015, 11:59:01)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 596