zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.12.2015
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 7 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.:
Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz

Numer ogłoszenia w BZP: 109507 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:
1) POSADZKI
a) Wykonanie posadzki z nawierzchni betonowej z dodatkiem włókien polipropylenowych, mrozoodpornej wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną w pomieszczeniu garażu
b) Wykonanie posadzek z płytek gresowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną w pomieszczeniach wiatrołapu, dyżurki, socjalnym, umywalni, kotłowni, szatni, komunikacji, gospodarczym
2) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
a) Wykonanie drobnych przemurowań przekuć w ścianach, celem dostosowania istniejących otworów do projektowanej stolarki
b) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
c) Montaż bram garażowych
3) SUFIT
a) Montaż sufitu z blachy trapezowej
b) Izolacja termiczna z granulatu z wełny mineralnej gr. 18 cm
c) Montaż klapy wyłazowej
4) DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
a) Wykopy dla odkrycia fundamentów
b) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
c) Wykonanie hydroizolacji
d) Izolacja cokołu płytami styropianowymi XPS gr. 12 cm
e) Izolacja pionowa z folii kubełkowej
f) Zasypanie wykopów, ubicie ziemi warstwami
5) DOCIEPLENIE COKOŁU
a) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
b) Wykonanie hydroizolacji
c) Izolacja cokołu płytami styropianowymi XPS gr. 12 cm
d) Montaż siatki z włókna szklanego
e) Gruntowanie, wykonanie tynku mozaikowego na wysokości cokołu, do głębokości ok. 5 cm poniżej poziomu terenu
6) DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
a) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
b) Montaż płyt styropianowych EPS 70 gr. 16 cm na ścianach
c) Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm
d) Ocieplenie istniejącego wiązara kratowego styropianem gr. 4 cm
e) Obłożenie zadaszenia nad bramami płytą OSB
f) Montaż siatki z włókna szklanego
g) Gruntowanie podłoża
h) Wykonanie tynków silikonowych
i) Montaż zadaszeń łukowych z poliwęglanu
j) Montaż liter 3D z pianki twardej
k) Montaż kratek wentylacyjnych
l) Montaż parapetów z blachy powlekanej
7) DACH
a) Montaż barier śniegowych, stopni kominiarskich i ław kominiarskich, włazu dachowego
b) Montaż podbitki okapu z paneli PS
c) Obróbki blacharskie okapów z blachy powlekanej
8) ROBOTY MUROWE, BETONOWE I ŻELBETOWE
a) Rozbiórki fragmentów ścian dla otworów okiennych i przejścia w pomieszczeniu komunikacji, dla montażu schodów
b) Wykonanie ściany na piętrze z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm
c) Wykonanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm
d) Wykonanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12 cm w kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym
e) Wykonanie schodów żelbetowych na piętro i balustrady z prętów stalowych
f) Wykonanie podciągu żelbetowego
g) Wykonanie schodów zewnętrznych betonowych
h) Wykucia otworów w ścianach, osadzenie nadproży prefabrykowanych
i) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
9) TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
a) Wykonanie tynków cementowo - wapiennych kat. III
b) Wykonanie gładzi szpachlowych cementowo - wapiennych w pomieszczeniach garażu, wiatrołapu, dyżurki, socjalnych, kotłowni, szatni i komunikacji
c) Wykonanie tynku mozaikowego do wys. 1,50 m w pomieszczeniach wiatrołapu i komunikacji
d) Montaż płytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym i umywalni
10) INSTALACJA ELEKTRYCZNA
a) Wykonanie przyłącza energetycznego i wewnętrznej linii zasilającej
b) Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
11) INSTALACJE SANITARNE (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)
a) Wykonanie instalacji wody i p.poż. zewnętrznej: wykopy na zewnątrz i wewnątrz budynku, przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE fi 32 mm i 40 mm
b) Wykonanie instalacji p.poż.: rurociągi stalowe ocynkowane wraz z izolacją otulinami
c) Wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej na cele bytowo-socjalne i ciepłej wody użytkowej: rurociągi z tworzyw sztucznych wraz z otulinami, osprzęt
d) Wykonanie kanalizacji sanitarnej: kanały z rur PCV, separator koalescencyjny, rurociągi z PCV, osprzęt i urządzenia sanitarne
e) Wykonanie instalacji c.o.: kocioł grzewczy olejowy z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u. z automatyką, zbiornik na olej opałowy, nagrzewnica ścienna, grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, rurociągi z rur z tworzyw sztucznych i miedziane, pompa obiegowa, osprzęt
f) Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej: przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, wentylatory osiowe do wentylacji bezprzewodowej, wentylator dachowy stalowy lub z polichlorku winylu, osprzęt
g) Wykonanie przyłącza wody ze studnią wodomierzową
h) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studnią rewizyjną i separatorem
12) ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku
b) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych.
II.1.5)  Zamawiający przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.23.32.00-1.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: - dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna pracę polegającą na budowie budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000 złotych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z przedmiotowego zamówienia, tj.:
a) kierownik budowy - osoba uprawniona do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownik robót - osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty:
- opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 7 siwz)
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
2) odpowiednie pełnomocnictwa,Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5
zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
4) pisemne zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 90
2 - Okres gwarancji i rękojmi – 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku :
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie,
4) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
5) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych,
6) wystąpienia znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
7) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
8) wprowadzenia robót zamiennych,
9) zmiany osoby wskazanej w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 3 ppkt 3) siwz.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania ofert: 07.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski
w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki (5305kB) pdf
Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary robót

IPR.ZP.271.12.1.2015                                                   Koronowo, dnia 30.07.2015 r.
 
                             MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
 
 
        Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający modyfikuje załącznik nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz) – przedmiar robót poprzez uzupełnienie ilości w pozycji 166 przedmiaru robót.
Pozycja nr 166 dotyczy uzupełnienia betonu w podłożu, które będzie lokalnie rozebrane (pozycja nr 161).
Ilość robót dla pozycji nr 166 wynosi 0,15m3.
Zmodyfikowana treść załącznika nr 11 do siwz – przedmiar robót stanowi załącznik
do niniejszego pisma.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
                                                                      BURMISTRZ KORONOWA
Załącznik nr 11 do siwz - przedmiar robót (po modyfikacji poz. 166) (8526kB) pdf

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (23 lipca 2015, 13:47:14)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (27 sierpnia 2015, 15:24:21)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 998