zamówienie na:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 lipca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
NA WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

Przedmiotem oferty jest: wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 5 cm  na terenie Gminy Koronowo.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie nakładek bitumicznych o grubości 5 cm na terenie Gminy Koronowo z podziałem na zadania.
a) Zadanie I obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej prowadzącej od drogi krajowej nr 25 na istniejącej drodze do bloków (dz. ew. nr 96/31) oraz na terenie przy sklepie w miejscowości Stopka łącznie 1400m2.
b) Zadanie II obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 5 cm w miejscowości Stary Dwór na odcinku drogi gminnej dz. ew. nr 5/1, odchodzącej od drogi krajowej nr 25, od końca trylinki do skrzyżowania, oraz na skrzyżowaniu drogi gminnej dz. ew. nr 5/1 z drogą gminną dz. ew. nr 261 łącznie 730m2.
c) Zadanie III obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 5 cm w miejscowości Więzowno na odcinku od drogi wojewódzkiej 243  - droga gminna dz. ew. nr 117 oraz skrzyżowanie drogi gminnej dz. ew. nr 117 z drogą gminną dz. ew. nr 153/2  na istniejącej podbudowie z gruzu łącznie 715m2.
2. Wszystkie nakładki należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 24 miesięcy.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie do dnia 31.08.2015 r.
5. Osoby uprawnione do kontaktów: - w sprawach proceduralnych - Angelika Gordon-Wolfram tel. 52-58-60-414
6. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ” Termin składania ofert upływa 30.07.2015 r. o godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
7. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
8. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia wykonania usługi i dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena oferty na wykonanie nakładek stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
9. Oferta powinna zawierać: - wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - formularz ofertowy załącznik nr 1 - projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2
10. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
11.  Załącznik nr 3 – zawiera lokalizację robót budowlanych
Treść ogłoszenia z załącznikami (202kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym na „WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

P.U.H. „REDON” Andrzej Trudziński Ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not
– za cenę brutto 94 482,45 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1

TRAKCJA PRKiI Ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa - 139 795,50 zł
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie - 122 477,25 zł
Oferta nr 3
Skanska S.A. Ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz - 129 310,70 zł
Oferta nr 4
P.U.H. „REDON” Andrzej Trudziński Ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not - 94 482,45 zł
Oferta nr 5
Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz -174 967,50 zł

Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (20 lipca 2015, 13:42:49)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (31 lipca 2015, 09:33:06)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 627