zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.10.2015
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.:
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie.

Numer ogłoszenia w BZP : 84735 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne i obejmuje: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dla ZGKIM, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych, osób skazanych, wykonujących prace społeczno- - użyteczne, osób zajmujących się łapaniem bezpańskich psów, dzieci i młodzieży w czasie półkolonii i kolonii, ubezpieczenie maszyny budowlanej od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia komunikacyjne.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Wartość zamówień uzupełniających stanowić może nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI ---
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
-  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że: posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: ( t. jedn. Dz. U. z 2013. r poz. 950
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności
oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U.
z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12 2014 roku.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
2) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3) Pisemna informacja dotycząca potencjału podmiotu trzeciego, na który powołuje się Wykonawca, pozwalająca na dokonanie oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów. Zamawiający wymaga,
aby informacja zawierała w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4) Wypełniony załącznik nr 1 - oferta
5) Celem potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 80 %
2 - Fakultatywne klauzule ubezpieczenia – 20 %
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na:
1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji, zmiana sumy ubezpieczenia wynikająca z powyższego bądź sprzedaż mienia - rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia;
2. zmianie ilości posiadanego przez zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia,
3. zmianie liczby osób podlegających ubezpieczeniu w zakresie NNW
4. zmianie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej /limitów odpowiedzialności na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy,
5. możliwość dodatkowego zgłoszenia mienia nie ujętego w SIWZ w tym również pojazdów do ubezpieczenia autocasco na wniosek zamawiającego i za zgoda wykonawcy
6. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji,
7. zmianie wysokości składki lub raty składki w przypadku wyżej wymienionych zmian,
przy czym w przypadku zmniejszenia się wartości mienia określonego w załączniku nr 11
czy ilości pojazdów w stosunku do określonych pojazdów w załączniku nr 12 w czasie obowiązywania umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia większej ilości mienia określonego w załączniku nr 11 czy ilości pojazdów w stosunku do określonych pojazdów w załączniku nr 12 w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż 25.000 zł
8. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
9. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju i miejsca działalności,
10. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ,
11. korzystnych dla Zamawiającego zmianach zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
12. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy
w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
13. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych, 14. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
15. niezależnie od powyższych zmian umowy, zmiana może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w ofercie cenowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania ofert: 18.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski
w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyny budowlanej od wszystkich ryzyk.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cześć I dotyczy ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyny budowlanej od wszystkich ryzyk. Termin realizacji zamówienia od dnia 01. 07. 2015 do dnia 30.06. 2018 Polisy będą wystawiane na następujące 3 okresy rozliczeniowe: Odrębne dokumenty (polisy ubezpieczeniowe) będą wystawiane indywidualnie dla poszczególnych jednostek wraz z rozliczeniem składek (na wniosek Zamawiającego): - I okres rozliczeniowy od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. - II okres rozliczeniowy od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. - III okres rozliczeniowy od 01.07.2017 r.
do 30.06.2018 r. Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży, dewastacji, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia wystawione zostaną obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego
w każdym okresie rozliczeniowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 80 %
2. Fakultatywne klauzule ubezpieczenia – 20 %

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.
Termin realizacji zamówienia od dnia 01. 01. 2016 do dnia 31.12. 2018 r.
Polisy będą wystawiane na następujące 3 okresy rozliczeniowe:
Odrębne dokumenty (polisy ubezpieczeniowe) będą wystawiane indywidualnie dla poszczególnych Ubezpieczonych wraz z rozliczeniem składek na okres jednego roku, zgodnie z terminami ekspiracji poszczególnych polis, które określone są w załączniku nr 12 siwz
- I okres rozliczeniowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II okres rozliczeniowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- III okres rozliczeniowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 80 %
2. Fakultatywne klauzule ubezpieczenia – 20%.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 

IPR-ZP.271.10.1.2014                                                            Koronowo, dnia 2015-06-15
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków  oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy  Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, w tym   zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie.
                                    
                                                     MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 
            Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany zapisów rozdziału 15 pkt 1 ppkt 2, pkt 2 ppkt 1  oraz modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu, sekcja IV.4.4, dotyczących terminu składania i otwarcia ofert.
Zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział 15 otrzymują brzmienie:
- pkt 1 ppkt 2: Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2015 r., o godz. 11:00;
- pkt 2 ppkt 1: Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą
18  czerwca 2015 roku, o godz 11:15.
 
Zapisy sekcji IV.4.4 ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych, BIP, tablica ogłoszeń), otrzymują brzmienie:
Termin składania ofert 18.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie,
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13.
 
                                                                            BURMISTRZ KORONOWA
 
   

IPR-ZP.271.10.2.2014                                                            Koronowo, dnia 2015-06-16
 
 
                                                                              WYKONAWCY
                                              
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków  oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy  Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, w tym   zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie.
 
                                          MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

         Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie doprecyzowania zapisów załącznika nr 10 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych ubezpieczenie imienne osób łapiących bezpańskie psy poprzez dodanie informacji o liczbie osób ubezpieczonych:
Ubezpieczenie imienne
Osoby łapiące bezpańskie psy  - 4 osoby ochrona całodobowa
      W związku z powyższym  Zamawiający informuje, że zmianie ulegają:
1)   pkt 1, ppkt 2), pkt 2,ppkt 1 rozdziału XV SIWZ, które otrzymują brzmienie:
 „1. Miejsce i termin składania ofert.
  2) Termin składania ofert upływa dnia 19 czerwca 2015 roku , o godz. 11:00.
  2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  1) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu
  19 czerwca 2015 roku, o godz. 11:15 do siedziby Zamawiającego.

 
2)   pkt IV.4.4) Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych, BIP), który otrzymuje brzmienie:
„Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13.”
                                                                              
                                                                                BURMISTRZ  KORONOWA

 
 
 
 
 
 
 
 
 


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (10 czerwca 2015, 15:27:09)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (8 lipca 2015, 12:37:30)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 762