zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.3.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 80437 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa wodomierzy i akcesoriów wodomierzowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostaw fabrycznie nowych wodomierzy i akcesoriów wodomierzowych. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia powinny odnosić się do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, szczególnie wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia 1) Wodomierz wirnikowy jednostrumieniowy suchobieżny JS Zamawiający dopuszcza wyłącznie wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej typu jednostrumieniowego posiadające: - liczyło wodomierza chronione pokrywką - blokadę pełnego obrotu liczydła do 355o - zabezpieczenie antymagnetyczne na wypadek ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym - pierścień zwiększający odporność na zewnętrzne pole magnetyczne - dwustronne łożyskowanie wirnika wodomierza - zabezpieczenie liczydła przed ściskaniem w postaci kołka - trwałe zespolenie liczydła z korpusem , brak opaski łączącej - odporność na ciśnienie PN 16 - dokładnością wskazań w klasie metrologicznej poziom B-H R100* pion A-V R50* - aktualną cechę legalizacyjną - korpus o końcówkach gwintowanych wykonany z mosiądzu w formie kutej lub odlewanej. Nie dopuszcza się materiałów kompozytowych. - oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 - posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID lub EEC - możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydle bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz. - Nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów. 2) Wodomierz wirnikowy mokrobieżny JS - liczydło wodomierza chronione pokrywką - zabudowa poziom, pion - klasa metrologiczna C-H , C-V/R160* - bębenki liczydła zanurzone w specjalnej cieczy, zabezpieczone przed kontaktem z wodą - trwale zespolone liczydło z modułem pomiarowym, bez opaski łączącej, - całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne - korpus o końcówkach gwintowanych wykonany z mosiądzu w formie kutej lub odlewanej. Nie dopuszcza się materiałów kompozytowych, - odporność na ciśnienie PN 16, - możliwość wyposażenia w zawór zwrotny - aktualną cechę legalizacyjną - możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydle bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz - nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów. - oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064, - posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID lub EEC 3. Wodomierz mokrobieżny WS - liczydło wodomierza chronione pokrywką, - bębenki liczydła zanurzone w specjalnej cieczy - całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne, - odporność na krótkotrwałe zalanie wodą, - klasa C /R160* , - pozycja zabudowy poziom - odporność na ciśnienie PN 16, - możliwość wyposażenia w zawór zwrotny, - korpus o końcówkach gwintowanych wykonany z mosiądzu w formie kutej lub odlewanej. Nie dopuszcza się materiałów kompozytowych - cechować winny się wysoką trwałością eksploatacyjną, - aktualną cechę legalizacyjną - możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydle bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej)zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz. - Nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów. - oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064, - posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID lub EEC. 4. Wodomierz objętościowy - w pełni suchobieżny - zabezpieczenie przed zewnętrznym polem magnetycznym winno być zgodne normą EN 14154-3. - klasa C w dowolnej pozycji zabudowy - mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję - posiadać aktualną cechę legalizacyjną, - korpus o końcówkach gwintowanych wykonany z mosiądzu w formie kutej lub odlewanej. Nie dopuszcza się materiałów kompozytowych - możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydle bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modu-łów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz. - nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów. - oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064, - posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID lub EEC. 5. Wodomierz statyczny: - parametry metrologiczne zgodne z MID R=800 - dowolna pozycja zabudowy, - liczydło elektroniczne, - brak wymaganych odcinków prostych, - wbudowany moduł radiowy 868 MHz - zasilanie bateryjne - trwałość 15 lat, - odporny na zanieczyszczenia mechaniczne oraz osady manganu i żelaza, - stopień ochrony IP 68, - powinien posiadać 2880 komórek pamięci 6. Wodomierz przemysłowy śrubowy kołnierzowy z poziomą osią wirnika z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68), klasa obciążeń B - dowolna pozycja zabudowy 7. Wodomierz przemysłowy śrubowy kołnierzowy z poziomą osią wirnika z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68) , klasa obciążeń C lub R=315, pozioma pozycja zabudowy. Wymagania szczegółowe dla wodomierzy przemysłowych: - zastosowanie do pomiaru zimnej wody - winny być odporne na szkodliwe działanie kamienia i innych występujących w wodzie zanieczyszczeń - parametry metrologiczne zgodne z PN -ISO 4064 - liczydła wodomierzy chronione pokrywką - możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydle bez na-ruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie następujących modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej trans-misji danych na częstotliwości 868MHz. - Nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów. 8. Wszystkie wodomierze wymienione w punkcie 1-7 powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta oraz posiadać atest PZH 9. Wymagania dotyczące wodomierzy fabrycznie nowych: 9.1 Wodomierze muszą być zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 7 poz. 1513); Rozporządzeniem Ministra Gospodarki dnia 7 stycznia 2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29) oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064-1 lub PN -EN 14154. 9.2 Wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeżeli dokument jest w języku obcym. 9.3 Wymaganie ciśnienie robocze 1,6 MPa 9.4 Liczydła wodomierzy mechaniczne 5-8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego) 9.5 Zespól liczydła wodomierzy pkt.15, tabela nr I musi posiadać możliwość obrotu do 3550 z blokadą. 9.6 Materiały mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednia obróbkę powierzchniową. 9.7 Korpusy wodomierzy nie mogą być wykonane z materiałów kompozytowych - dopuszcza się wykonanie wodomierza statycznego z materiału kompozytowego pkt. 5 specyfikacji. 9.8 Każdy dostarczony wodomierz musi posiadać aktualną cechę legalizacyjną zgodną z rokiem dostawy do zamawiającego. 9.9 Wodomierze powinny posiadać gwarancję minimum 24 m-ce. 9.10 Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że oferowane wodomierze są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty) 9.11 Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych wyrobów. 9.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całkowitej ilości zamówienia. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń względem zamawiającego. 10. Uszczelki do wodomierzy- 9750 szt. Zamawiający dopuszcza wyłącznie uszczelki do wodomierzy wykonane z czerwonej fibry; w zakresie średnic: Dn 15- Dn 40 posiadających Atest Higieniczny zgodny z normą PN88 M-54901/05 11. Śrubunek do wodomierza (kuty) w zakresie średnic Dn 15 -Dn 40 łącznie 1470 kompletów. (komplet składający się z; 2 łączników, 2 nakrętek, 2 uszczelek - czerwona fibra) wg. następujących standardów: Materiał: Mosiądz ołowiany MO 58 lub MO59 Sposób wykonania : Kute Norma: Wykonanie zgodnie z PN-92/M-54901 lub PN-EN 1254-1 Wymagane dokumenty: Atest higieniczny PZH ,deklaracje zgodności 12. Redukcja wodomierzy 1 x3/4 L-10-2000 kpl., półśrubunki kompensacyjne Dn15;Dn 20 Dn 25,- łącznie 280 szt. Przedłużki wodomierzy: L-30 ? 15; L -60 ? 20; L-90 ? 25 łącznie 330 szt. w wykonaniu z mosiądzu jw. Wykonane z normami jw. Wymagane dokumenty: Atest higieniczny, deklaracje zgodności 13. Plomby zatrzaskowe do wodomierzy ? 15; ? 20; ? 25; ? 32; ? 40 o łącznej ilości 5205 szt. Wykonanie zgodnie z PN i zharmonizowanymi normami europejskimi. Plomby zatrzaskowe powinny posiadać logo z napisem ZGKiM Koronowo oraz niepowtarzalny numer. 14. Konsole wodomierzowe DN 15; DN 20, łączna ilość 10 szt. Służą do prostego szybkiego mocowania wodomierza oraz jego demontaż. Niwelują naprężenia działające na wodomierz, mogące spowodować jego uszkodzenie. Konsola składa się ze stalowego wspornika, dwóch mosiężnych śrubunków z możliwością regulacji długości. Malowana proszkowo z obustronną kompensacją. 15. Ilość i rodzaj asortymentu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ 16. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zmówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień w formie pisemnej przesłane elektronicznie lub za pomocą faxu w ciągu trzech dni od daty złożenia zamówienia. Adres dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Dział Wodociągów i Kanalizacji tel/fax 52 3822386 - magazyn w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego 56. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości wodomierzy lub akcesoriów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości wodomierzy lub akcesoriów, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości wodomierzy lub akcesoriów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw mniejszej lub większej ilości wodomierzy i akcesoriów w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (461kB) pdf

Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

POMIAR SERVICE Sp. z o.o.
ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń

Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 834 470,12 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:

POMIAR SERVICE Sp. z o.o. ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń
liczba punktów w kryterium cena – 90 liczba punktów w kryterium gwarancja – 10
łączna liczba uzyskanych punktów -  100

Jednocześnie informujemy, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art.94 ust.2 pkt 1 ppkt a  Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt 2 Pzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
Nikodem Łada


metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (2 czerwca 2015, 13:02:06)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (11 czerwca 2015, 14:47:14)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 402