zamówienie na:

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.9.2015
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.
Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap.

Numer ogłoszenia w BZP: 76769 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www,koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic
OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres robót:
1. Ulica Szosa Kotomierska (pas jezdni równoległy do ulicy) - zakres rzeczowy odcinka od ulicy Pogodnej km 3+019,60 do km 3+190,50:
a) nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK ze zjazdem na ulicę Szosa Kotomierska.
Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- 1 111,73 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - 1 111,73 m²
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - 1 111,73 m²
- wykonanie obramowania pieszo jezdni z krawężników betonowych najazdowych
o wymiarach 15x22cm, układanych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm, posadowionych
na ławach betonowych z oporem - 357,40 mb
- wykonanie ustawienia oporników betonowych 12x25cm, na podsypce cem.- piaskowej grubości 5cm, posadowionych na ławach betonowych oporem z betonu C12/15 - 30,90 mb
b) kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego
w punkcie 1.
- wykonanie kolektora deszczowego z rur PVC Ø 0,3m, łączonych na wcisk o długości - 155,00 mb
- ustawienie studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200mm - 3,00 szt.
- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV Ø 0,20m - 4,50 mb
- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami ulicznymi w ilości - 3,00 szt.
2. Ulica Słoneczna - zakres rzeczowy odcinka od ulicy Nadrzecznej do ulicy Strumykowej bez łuków:
a) nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK bez zjazdów i dojść do posesji.
Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- 743,10 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - 743,10 m²
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - 743,10 m²
- wykonanie obramowania pieszo jezdni z krawężników betonowych najazdowych
o wymiarach 15x22cm, układanych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm, posadowionych
na ławach betonowych z oporem - 247,70 mb
b) kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego
w punkcie 1:
- wykonanie kolektora deszczowego z rur PVC Ø 0,3m, łączonych na wcisk o długości - 84,00 mb
- ustawienie studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200mm - 3,00 szt.
- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV Ø 0,20m - 19,00 mb
- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
z wpustami ulicznymi w ilości - 6,00 szt.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI --
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ulicy (drogi) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości minimum 1.500 m2, której elementem była kanalizacja deszczowa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej następującymi osobami:
a) kierownik budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
b) kierownik robót wodno-kanalizacyjnych - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
- odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
- oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
- w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
- opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt pkt 5 siwz)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 90%
2 - Okres gwarancji i rękojmi – 10%
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT,
3) zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można
było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 3 ppkt 3) siwz,
4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej
w wyniku udzielonego zamówienia,
5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) przesłanek wymienionych w rozdziale VII, pkt 4 siwz, tj.:
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na wystąpienie:
a) niesprzyjających warunków atmosferycznych,
b) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
c) znaleziska skutkujące koniecznością wstrzymania robót,
d) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia
o zamówieniu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania ofert: 11.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, sekretariat, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
raz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
                                                                          BURMISTRZ KORONOWA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki (8060kB) pdf
Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (27 maja 2015, 11:47:01)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (24 czerwca 2015, 09:18:36)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 597