zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.6.2015
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.
Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie.

Numer ogłoszenia w BZP: 79526 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia
stanu zgodnego z dokumentacją projektową, w oparciu o pomocnicze: przedmiary robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie
z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- ROBOTY ROZBIÓRKOWE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych wraz z utylizacją
2) Rozebranie rynien i rur spustowych.
3) Rozebranie konstrukcji dachu, stropów drewnianych.
4) Demontaż istniejącej izolacji z wełny mineralnej.
5) Rozbiórka ścian szczytowych do poziomu projektowanego wieńca, ścian przybudówki oraz istniejących ścianek osłonowych i daszków nad wejściami.
6) Skucie części wykończenia pomieszczeń (posadzki, płytki, okładziny ścienne).
7) Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych.
8) Demontaż instalacji wod-kan, elektrycznej i c.o.
9) Wywóz, utylizacja gruzu.
- ROBOTY BUDOWLANE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Wykonanie wieńca obwodowego.
2) Wykonanie ścian szczytowych.
3) Wykonanie nowej konstrukcji dachu z dźwigarów kratowych prefabrykowanych oraz pokrycia z blachodachówki.
4) Montaż z blachy powlekanej nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych, wiatrownic, gąsiorów.
5) Wykonanie wieńców i nadproży, stropodachu nad pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.
6) Wymurowanie ścian szczytowych, ścian w pomieszczeniach sanitarnych oraz ścianek działowych w wiatrołapie i pomieszczeniach sanitarnych, przemurowanie komina z cegły klinkierowej.
7) Zamurowanie otworu okiennego wewnętrznego i otworu drzwiowego
8) Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów istniejącego komina.
9) Wykonanie podłóg na gruncie części pomieszczeń i posadzek z płytek gresowych.
10) Montaż nowej stolarki drzwiowej.
11) Wymurowanie kominka z zamkniętą komorą spalania.
12) Wykonanie sufitu: ekranu z folii paroizolacyjnej, ocieplenia z wełny mineralnej (z częściowym wykorzystaniem wełny z demontażu), sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej, okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.
13) Wykończenie pomieszczeń: zeskrobanie i zmycie starej farby, wykonanie tynków na nowych ścianach i uzupełnienie na ścianach istniejących, montaż ścianek działowych gipso-kartonowych, licowanie płytkami, wykonanie gładzi szpachlowej, lamperii mozaikowych, malowanie farbami emulsyjnymi.
14) Wyposażenie obiektu w gaśnice.
15) Wykonanie oznakowania na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Montaż nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego.
2) Montaż instalacji odgromowej.
- INSTALACJA GRZEWCZA (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
- Montaż grzejników elektrycznych.
- INSTALACJE SANITARNE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Wykonanie nowej instalacji wodociągowej.
2) Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sanitarnymi.
3) Montaż nowej wentylacji: mechanicznej (centrala wentylacyjna) oraz grawitacyjnej.
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Docieplenie ścian fundamentowych od poziomu ław fundamentowych do poziomu gruntu: odkopanie fundamentów, zabezpieczenie wykopów, wykonanie izolacji termicznej, zagruntowanie ścian poniżej terenu preparatem dyspersyjnym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumicznej, zamontowanie folii kubełkowej, ułożenie dwóch warstw siatki zbrojącej i styropianu gr. 12 i 18 cm.
2) Docieplenie cokołu styropianem gr. 12 i 18 cm na dwóch warstwach siatki zbrojącej, wykonanie tynku mozaikowego.
3) Docieplenie ścian powyżej cokołu styropianem gr. 16 cm na siatce zbrojącej, wykonanie tynków silikonowych.
- ROBOTY ZEWNĘTRZNE (zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót)
1) Zagospodarowanie terenu przy budynku: rozebranie istniejącej podbudowy betonowej.
2) Wykonanie wokół budynku opaski żwirowej na geowłókninie.
3) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej.
4) Montaż obrzeży betonowych.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.23.32.00-1, 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.32.10.00-3.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
II.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną.
Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna:
a) zadanie polegające na remoncie budynku o wartości brutto co najmniej 300.000,00 złotych, słownie: trzysta tysięcy złotych ,
oraz
b) zadanie polegające na termomodernizacji budynku.
Zadania wymienione w lit. a i b mogą być wykonane w jednym lub oddzielnych zamówieniach.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 210r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z przedmiotowego zamówienia, tj.:
a) kierownik budowy - osoba uprawniona do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) kierownik robót - osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
d) kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
- odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz
- oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
- opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 90 %
2 - Oferowany okres gwarancji i rękojmi – 10 %
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity
ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie,
4) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
5) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych,
6) wystąpienia znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
7) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia,
8) wprowadzenia robót zamiennych,
9) zmiany osoby wskazanej w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 3 ppkt 3) siwz.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania ofert: 24.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Gmina przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

                                                                             BURMISTRZ KORONOWA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki (5156kB) pdf
STWiOR (2567kB) pdf
Decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych (1470kB) pdf
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót (201kB) pdf

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (9 kwietnia 2015, 12:38:36)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (11 maja 2015, 12:24:56)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 981