zamówienie na:

SUKCESYWNY ZAKUP BETONU TOWAROWEGO – MASY BETONOWEJ B-5, B-7,5, B-10, B-15, B-20

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.4.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA SUKCESYWNY ZAKUP BETONU TOWAROWEGO – MASY BETONOWEJ B-5, B-7,5, B-10, B-15, B-20

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo


Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup masy betonowej w ilościach: B 5 - 150 m3; B 7,5 - 20 m3; B 10 - 30 m3; B 15 - 100 m3; B 20 - 20 m3, Kod PCV: 44.11.40.00-2, 44.11.44.00-3. Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia z miejsca wskazanego przez Wykonawcę w odległości nie dalej niż 15 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Załadunek betonu oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy. Odbiór betonu będzie poprzedzany przez Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Odbierany beton nie może zawierać kamieni o średnicy większej niż 2 cm i musi spełniać normę PN-EN 206-1:2000.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczonego towaru w wybranych przez Zamawiającego laboratoriach.  
3. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31 grudnia 2015 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia,        a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
4. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia towaru i  faktury do Zamawiającego.
5. Cena brutto oferty za dostawy betonu stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie do 31.12.2015 r. od dnia zawarcia umowy.
7. Osoby uprawnione do kontaktów:
w sprawach merytorycznych – Joanna Wardyn tel. 52 58 60 411
w sprawach proceduralnych - Angelika Gordon-Wolfram, Joanna Kempczyńska tel. 52 58 60 414
8. Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „SUKCESYWNY ZAKUP BETONU ” Termin składania ofert upływa 08.04.2015 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 08.04.2014 r. o godz. 9.15
9. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-  wypełniony i podpisany formularz oferty,
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany.
10. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
11. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
druki do pobrania (225kB) pdf
Zatwierdził:
p.o. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
           
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym na „SUKCESYWNY ZAKUP BETONU TOWAROWEGO – MASY BETONOWEJ B-5, B-7,5, B-10, B-15, B-20” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handl. – Produkcyjne
„KOMPLEKS – BUD” Tadeusz Radwan
86-010 Koronowo, Droga do Różanny 17– za cenę brutto 61 131,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1.
Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handl. – Produkcyjne „KOMPLEKS – BUD” Tadeusz Radwan, 86-010 Koronowo, Droga do Różanny 17 Wartość brutto - 61 131,00 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
                                                                                                                                    
Zatwierdził:
p.o. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 marca 2015, 13:29:20)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (9 kwietnia 2015, 14:07:08)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 543