zamówienie na:

1.Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo. 2.Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.4.2014
wartość: nie przekraczająca 207000,00 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: dodano poniżej 
Numer ogłoszenia: 408626 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo. 2.Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa a) przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki, w miejscowościach: Buszkowo, Wierzchucin Królewski, Sitowiec, Witoldowo, Wtelno, Mąkowarsko, Koronowo w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. b) przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Stopka i Koronowo w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. Osoby uprawnione będą odbierać posiłki bezpośrednio od wykonawcy w wyżej wymienionych miejscowościach przy świetlicach wiejskich, a w miejscowościach gdzie nie ma świetlic wiejskich - przy sklepie, natomiast w Koronowie we własnym lub najmowanym, lub dzierżawionym przez Wykonawcę lokalu, z możliwością spożycia posiłku na miejscu, o określonej godzinie. 2. Szacunkowa ilość posiłków wynosi: a) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki 174 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej od 5.01.2015 do 31.12.2015 r. przyjmuje się 183 dni; łącznie 31.842 posiłków, b) dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo 65 dziennie w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni od 5.01.2015 do 31.12.2015 r. przyjmuje się 254 dni; łącznie 16.510 posiłków. 3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej. 4. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt 3, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.11.00-9, 55.52.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zgodnie z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) posiada decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu, oraz że Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów prowadzących działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 usługę (potwierdzonej dowodami, że została wykonana należycie), której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków w okres nie krótszym niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizowana / realizowana usługa obejmowała /obejmuje przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków w okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy, że na dzień podpisania umowy ma posiadać własny lub najmowany, lub dzierżawiony lokal w miejscowości Koronowo, gdzie osoby uprawnione będą mogły pobierać posiłek z możliwością spożycia tego posiłku na miejscu - Załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 60
2 - Doświadczenie Wykonawcy - 40
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wystąpi możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikająca z zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14 (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu (2751kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (608kB) pdf


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących  posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo 
2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących  posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni 
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Koronowie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta nr 1 złożona przez PHU KULINARIA S.C ul. Lotnicza 10, 64-920 Piła.
 Uzasadnienie: Oferta Nr 1 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. spośród przedstawionych ofert  uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 74,93 punktów.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty 
Liczba punktów dla złożonych ofert:
Lp.Nazwa i adres wykonawcyLiczba uzyskanych punktów
w kryterium „Cena oferty” - 60%
Liczba uzyskanych punktów
w kryterium „Doświadczenie własne Wykonawcy” - 40%
Suma uzyskanych punktów
1.PHU Kulinaria S.C. ul. Lotnicza 10, 64-920 Piła42,933274,93
2.Restauracja "U Kubiców przy akacjach" Wioletta Bartnicka
ul. Pomianowskiego 23/8
86-010 Koronowo
60060

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (702kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1410kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (12 grudnia 2014, 18:17:44)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (2 stycznia 2015, 14:50:45)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 788