zamówienie na:

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TA.261.2.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 listopada 2014  08:30
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku
Numer ogłoszenia: 240765 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 785 901 201
•    Adres strony internetowej zamawiającego: http://mgosir.koronowo.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.
Obiekty, których dotyczy postępowanie:
1. Hala Sportowo - Widowiskowa, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo,
2. Kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012, ul. Pomianowskiego 16, dz. nr 1047_82; 86-010 Koronowo,
3. Stadion Miejski w Koronowie, ul. Klasztorna 8 , 86-010 Koronowo,
4. Plaża Miejska w Pieczyskach, Pieczyska dz. nr 76_25 ; 86-010 Koronowo.

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej mają być świadczone przez okres 24 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Szacunkowe całościowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 24 miesięcy we wszystkich ww. obiektach wynosi 171.850 kWh.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną, jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii w stosunku do zamawianej energii elektrycznej w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
Charakterystyka energetyczna poszczególnych obiektów:
1. Hala Sportowo - Widowiskowa w Koronowie: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 165,344 MWh, moc umowna - Pu= 0,153 MW, grupa taryfowa - C21 miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe na budynku hali moc przyłączeniowa - Pp= 0,153 MW grupa przyłączeniowa - IV maksymalna moc umowna - Pu max = 0,153 MW miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym na budynku hali zabezpieczenie po stronie OSD 250A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa BM 250 A - układ sieci TN-C współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - przekładnik prądowy 250__5 A_A - liczniki rozliczeniowe: jednostrefowy energii czynnej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej, jednostrefowy energii biernej pobranej, jednostrefowy energii biernej oddanej.
2. Kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 1.294 kWh, moc umowna - Pu= 27 kW, grupa taryfowa - C11, miejsce przyłączenia - złącze kablowo -pomiarowe w granicy działki moc przyłączeniowa - Pp= 27 kW grupa przyłączeniowa - V maksymalna moc umowna - Pu max = 27 kW miejsce dostarczania energii - zaciski na listwie zaciskowej w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym zabezpieczenie po stronie OSD - zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - jednostrefowy licznik energii czynnej
3. Stadion Miejski w Koronowie: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 1.554 kWh, moc umowna - Pu= 11 kW, grupa taryfowa - C11, miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe, moc przyłączeniowa - Pp= 11 kW, grupa przyłączeniowa - V maksymalna moc umowna - Pu max = 11 kW, miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym zabezpieczenie po stronie OSD - zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa BM 3x20 A współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - jednostrefowy licznik energii czynnej
4. Plaża w Pieczyskach: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 3.658 kWh, moc umowna - Pu= 9 kW, grupa taryfowa - C11, miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe, moc przyłączeniowa - Pp= 12 kW, grupa przyłączeniowa - V maksymalna moc umowna - Pu max = 9 kW miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym zabezpieczenie po stronie OSD zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa BM 3x20 A współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - jednostrefowy licznik energii czynnej.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada koncesję wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 z późn. zm.).
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał (rozpoczął i zakończył) lub wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną główną dostawę energii elektrycznej, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotem zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia należy rozumieć realizację dostawy o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto na okres 1 roku świadczenia dostawy.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 80
•    2 - termin płatności faktur VAT - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany podatku VAT na przedmiot umowy - bez zmian pozostaje stawka netto za 1 kWh energii elektrycznej, natomiast od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, stosuje się stawkę nową, b. w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego na przedmiot umowy, odpowiedniemu pomniejszeniu lub powiększeniu ulegnie cena jednostkowa.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2014 godzina 08:30, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (713kB) pdf
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ (745kB) pdf
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ (408kB) pdf
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ (395kB) pdf
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ (322kB) pdf
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ (220kB) pdf
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ (117kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 240765 - 2014 data 19.11.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 601 143 461.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
•    W ogłoszeniu jest: 27.11.2014 godzina 08:30, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 5..
•    W ogłoszeniu powinno być: 28.11.2014 godzina 08:30, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 5..


Pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz zmieniona SIWZ:
 1. Pytania i odpowiedzi do SIWZ (319kB) pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach 25.11.2014 (714kB) pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ (745kB) pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ (408kB) pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ (395kB) pdf
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ (322kB) pdf
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach 25.11.2014 (220kB) pdf
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ (117kB) pdf


           
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Koronowo, dnia 3 grudnia 2014 roku

TA.261.2.2014

Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.; dalej Pzp), Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 207000 euro na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.


Jedyną i najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma:
ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań


 
Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, nie została odrzucona i uzyskała następujący wynik punktowy:
       
1. ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań   
Liczba pkt w kryterium cena: 80   
Liczba pkt w kryterium termin płatności: 10
Razem: 90           
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania i żadna oferta nie została odrzucona.
Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta: umowa może być zawarta w dniu 3 grudnia 2014 roku.
Dziękuję za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

metryczka


Opublikował: Ewa Tomasik (19 listopada 2014, 22:29:16)

Ostatnia zmiana: Ewa Tomasik (3 grudnia 2014, 16:49:47)
Zmieniono: rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 822