zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2014/2015 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO.

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.17.2014.VIII
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 13 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Koronowo: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2014/2015 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO
Numer ogłoszenia: 364882 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie , ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810. Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.edu.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: bip.koronowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2014/2015 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2014/2015 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1 w temperaturze referencyjnej 150C. 2. Miejsce dostaw: - Zespół Szkół we Wtelnie, ul. Szkolna 7 - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Wierzchucin Królewski 35 - Szkoła Podstawowa w Sitowcu, Sitowiec 16 3. Szacunkowe zapotrzebowanie oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015 wynosi 80.000 litrów, w tym szacunkowe zapotrzebowanie poszczególnych placówek oświatowych to: a) Szkoła Podstawowa w Sitowcu - 14.000 litrów, b) Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim - 28.000 litrów, c) Zespół Szkół we Wtelnie - 38.000 litrów. 4. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególne szkoły z wyprzedzeniem 2 dni. 5. Dostawy do poszczególnych kotłowni nie będą łączone. Uzależnione będą od faktycznego zapotrzebowania. 6. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy własnym transportem i na własne ryzyko. 7. Zamawiający, zakupiony olej opałowy będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów grzewczych. 8. Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany i będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez zamawiającego. 9. W przypadku wykorzystania przez zamawiającego mniejszej ilości wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zakup paliwa do wysokości 80 000 litrów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Spełnienie warunku należy potwierdzić koncesją na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.1059). III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują minimum jednym pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu oleju opałowego o pojemności min. 8 000 dm3. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Formularz oferty 2. Aktualny na dzień 4 listopada 2014r. cennik oleju opałowego producenta którego olej opałowy wykonawca oferuje. Cennik musi być ogólnodostępny i skierowany do nieoznaczonej liczby odbiorców. Zamawiający dopuszcza przedstawienie cennika w formie wydruku ze strony internetowej producenta wraz z wskazaniem daty wydruku oraz adresu strony internetowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a) zaistnienie obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie, b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (750kB) pdf


MGZE.271.17.2014.VIII 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2014/2015 do szkół Gminy Koronowo
 
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny Zespół Edukacji
w Koronowie w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
w sezonie grzewczym 2014/2015 do szkół gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą,  ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez:


TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o.
u. Toruńska 186
62 – 600 Koło
Baza Paliw Piotrków Kujawski
ul. Dworcowa 39
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100 %.


Na postępowanie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena 100%.
 
Oferta 1.            
TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o.
u. Toruńska 186
62 – 600 Koło
Baza Paliw Piotrków Kujawski
ul. Dworcowa 39
- 100,00 pkt.

Oferta 2.            
NAFTPOL-HURT Sp. z o.o.
Stopka 7,
86 -010 Koronowo
-  99,33 pkt.
 
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2  pkt 3 uPzp.  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1  pkt 2 uPzp.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (999kB) jpg

metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (4 listopada 2014, 13:32:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (14 listopada 2014, 13:36:11)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1442