zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na: Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.17.2014
wartość: Poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 22 października 2014  09:00
wynik postępowania: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.


Numer ogłoszenia w BZP: 211187 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie drenażu wzdłuż ścianki szczelnej i odprowadzenie wód ujętych do dolnego stanowiska jazu Młyńskiego poprzez istniejący rów w starym korycie Młynówki,
- wykonanie konserwacji rowu poprzez korektę profilu dna,
- wykonanie rurociągu drenującego na odcinku między studnią deszczową a oczkiem wodnym wraz z nowym wlotem uzbrojonym w kratę,
- korektę niwelety istniejącego oczka wodnego i odbudowa rowu po trasie starej Młynówki.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.24.00.00-1, 45.23.11.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI ---
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odwodnienia liniowego z zastosowaniem filtrów odwrotnych na odcinku 200-300 mb.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie obiektów budowlanych melioracji wodnych i o doświadczeniu zawodowym, polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy nie krótszym niż 2 lata.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
-   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
-   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-   opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie,
(w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 7 siwz).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
- odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
- oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
- kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną, wykonany w oparciu o pozycje rodzaju robót i ilości robót, wymienione w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 10 do siwz.
- pisemne zobowiązanie, jeżeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, ograniczeniu zakresu robót, zmianie wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.
3. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej:
1) Wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych spowodowanych zmianą w dokumentacji projektowej a robót tych nie da się wycenić na podstawie oferty Wykonawcy.
W takim przypadku cena jednostkowa robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie regionalne dla województwa kujawsko - pomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji. W przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny r-g, kosztów pośrednich Kp, kosztów zakupu Kz, zysku Z nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa kujawsko-pomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie kujawsko-pomorskim.
W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy.
Z wnioskiem o wprowadzenie robót zamiennych może występować Wykonawca, Projektant i Zamawiający. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wprowadzenia zmiany będzie należało do obowiązków wnioskującego.
2) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub zamówienia uzupełniającego, których realizacja będzie miała istotny wpływ na harmonogram realizacji zamówienia podstawowego. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
3) Wystąpi opóźnienie w uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej umowy.
4) Wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji umożliwiającej prowadzenie robót w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu umownego, gdy potrzeba uzyskania aneksu do decyzji o pozwoleniu na budowę wyniknie z błędów Wykonawcy.
5) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy , a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
6) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych
W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
7) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane.
W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
8) W toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w przedmiarze robót Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu
o art. 630 Kodeksu Cywilnego.
9) W toku realizacji robót budowlanych zostanie ujawniony brak pozycji przedmiaru robót dla zakresu opisanego w projekcie budowlanym. W takim przypadku należy postąpić
w sposób opisany w ppkt 1).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania ofert: 22.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
                                                                         
                                                                                Burmistrz Koronowa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8536kB) zip
Załaczniki do SIWZ od nr 1 do 8 (4359kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiOR
Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiary robót. (668kB) pdf


IPR.ZP.271.17.1.2014                                                           Koronowo, dnia 09.10.2014 r.
 
                                                                                                     
        WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA    Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z nadesłanym zapytaniem, dotyczącym prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udziela się poniższych wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Pytanie 1:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w Rozdziale V p.3.2) – posiadanie wiedzy
i doświadczenia, jeśli Oferent przedstawi budowanie odwodnienia liniowego
z zastosowaniem filtrów odwrotnych przy wykonywaniu kilku oddzielnych zadań, dające
w sumie 200-300 mb odwodnienia? Czy wymagany odcinek odwodnienia powinien być wykonany w ramach jednego zadania?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dokonuje zmiany warunku określonego w SIWZ.
Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w złożonej ofercie.
                                                                              Burmistrz Koronowa


IPR-ZP.271.17.2.2014                                                Koronowo, dnia 2014-10-16
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
            Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
W rozdziale V, pkt 3, ppkt 2) Zamawiający zmienia treść warunku udziału w postępowaniu
w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
- Pkt 3, ppkt 2, rozdziału V SIWZ otrzymuje brzmienie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał  należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odwodnienia liniowego z zastosowaniem filtrów odwrotnych na odcinku co najmniej 200 mb w ramach jednego zadania.


      W związku z powyższym  Zamawiający informuje, że zmianie ulegają:
1)   pkt 1 i 4, rozdziału XI SIWZ, które otrzymują brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/  I piętro, w terminie do dnia 28.10.2014 r., do godz. 9:00.”
„4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  28.10.2014 r., o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego – sala narad, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne."
 

2)   pkt III.3.2 Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych, BIP), który otrzymuje brzmienie:
„III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał  należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odwodnienia liniowego z zastosowaniem filtrów odwrotnych na odcinku, co najmniej 200 mb w ramach jednego zadania.”

 
3)   pkt IV.4.4) Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych, BIP), który otrzymuje brzmienie:
„Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro.”

                                                                           Burmistrz Koronowo


 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (7 października 2014, 11:55:51)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (18 listopada 2014, 15:14:36)
Zmieniono: dodano inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 830