zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.16.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 23 września 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną
wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku.

Numer ogłoszenia w BZP: 190841 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku szkoły
o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót obejmuje w szczególności:
1) Rozebranie nieczynnego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
na nieczystości płynne.
2) Rozbudowę i przebudowę istniejących sanitariatów.
3) Budowę sali gimnastycznej o wym. 15,00 m x 30,00 m wraz z salką do ćwiczeń korekcyjnych oraz pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi na potrzeby sali gimnastycznej.
4) Wykonanie instalacji: wod-kan, gazu płynnego, grzewczej wraz z kotłownią, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, elektrycznej (wewnętrznej linii zasilającej, instalacji odbiorczej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i zewnętrznego, instalacji dla urządzeń
na sali gimnastycznej, instalacji gniazd wtyczkowych, przebudowa istniejącej rozdzielnicy RG, montaż rozdzielnicy RK kotłowni, montaż tablicy TZ), odgromowej.
4) Budowę zjazdu z ul. Dworcowej.
5) Budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
6) Instalację zbiornika podziemnego na gaz płynny o pojemności V=4850 dm3
wraz z zewnętrzną instalacją.
7) Przebudowę części istniejącego ogrodzenia oraz budowa ogrodzenia ochronnego z siatki
na słupkach stalowych przy zbiorniku na gaz.
8) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku.
9) Utwardzenie terenu kostką betonową.
10) Wykonanie trawników.
11) Obsługę geodezyjną.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.21.22.22-8, 45.21.42.10-5, 45.45.30.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.31.10.00-0.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 23.09.2014 r. do godz. 9:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną.
Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna pracę polegającą na budowie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami zaplecza, infrastrukturą towarzyszącą - o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 złotych brutto
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w niżej wymienionych specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada zdolność kredytową lub dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
-   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
-   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty:
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie, (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 2 siwz).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5):
- oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
- odpowiednie pełnomocnictwa, Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
- pisemne zobowiązanie , jeżeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
- oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, ograniczeniu zakresu robót, zmianie wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.
3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach :
1) wystąpi konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych,
które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego.
4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić:
1) w związku ze zmianą przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót, zmianą zastosowanych materiałów lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości
niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ i ofercie cenowej. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową,
przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych
na rynku pn. Sekocenbud,
a) stawka roboczogodziny R, koszty pośrednie Kp, zysk kalkulacyjny Z - minimalne
dla województwa kujawski-pomorskiego,
b) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,
c) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) zostaną przyjęte
na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, ofert handlowych itp.
2) Gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.
5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
2) Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym
z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana
z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4,
3) zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich równoważności . Niniejsza zmiana nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych
w ust. 4,
7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych
w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, sekretariat, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6074kB) pdf
Załączniki do siwz od nr 1-8 (4301kB) pdf
Dokumentacja projektowa
STWiOR (9071kB) pdf
Przedmiar robót cz. I (654kB) pdf
Przedmiar robót cz. II (684kB) pdf

IPR.ZP.271.16.1.2014                                                      Koronowo, dnia 16.09.2014 r.
 
                                                                                                     
           WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
                                                            WRAZ Z MODYFIKACJĄDotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi
w Mąkowarsku, nr sprawy IPR-ZP.271.16.2014
 
                Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniami, dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udziela się odpowiedzi na  poniższych wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT / Double 4.O.
Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz. 2, które to normy – jednocześnie – bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej w niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie(śliskość) i „amortyzacja uderzenia”.
W przypadku proponowanego przez nas systemu – tzw. „wskaźnik anty-urazowości”
(w poniższej tabeli – „Amortyzacja uderzenia”) wynoszący 58 % energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń  wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać,
że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dzieci w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.
Odpowiedź:
TAK, zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT/Double 4.0.
Pytanie 2:
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony w przypadku gdy wykonawca  wykaże się realizacją i referencjami hali sportowej będącej obiektem o tej samej kategorii  co sala gimnastyczna.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3:
W przedmiarach w pozycji 1.16.1 ujęto „Sufit podwieszony o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami gipsowymi – sufit kasetonowy w systemie Rigips 4.07.70
z wypełnieniem płytą CASOPRANO CASOBIANCA gr 8 mm” . W projekcie jest „sufit podwieszony z płyt GKB i GKBI (w pomieszczeniach mokrych) na ruszcie metalowym”. Prosimy o wyjaśnienie, który sufit należy ująć w ofercie?
Odpowiedź:
Należy wycenić sufit określony w przedmiarze robót.
Pytanie 4:
Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie szatni w meble (szafki ubraniowe, ławki, wieszaki itp.)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie zestawienia wyposażenia (nazwa, opis, rodzaj, ilość itp.).
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble.
Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić ogrodzenie zgodnie z przedmiarem (brak opisu w projekcie).
Odpowiedź:
W ofercie należy uwzględnić ogrodzenie zgodnie z przedmiarem. Pozycje przedmiarowe dotyczą ogrodzenia przy zbiorniku z gazem, przebudowy części ogrodzenia frontowego oraz przebudowy części ogrodzenia przy miasteczku komunikacyjnym.
Pytanie 6:
Brak dokumentacji dla drogi wewnętrznej i chodników (projektowanego utwardzenia terenu).
Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić nawierzchnie utwardzone o następującej konstrukcji:
- kostka betonowa koloru szarego (gr. 6 cm w ilości 17,30 m2; gr 8 cm w ilości 962,00 m2
Odpowiedź:
W ofercie należy uwzględnić nawierzchnię z kostki betonowej  o następującej konstrukcji (zgodnie z przedmiarem robót):
1.       Obszar o pow. 492m2
-         kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8cm
-         podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm
-         podbudowa z betonu C8/10 gr. 25cm
-         podsypka piaskowa gr. 10cm
 2.       Obszar o pow. 470m2
-         kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8cm
-         podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm
-         podbudowa z betonu C8/10 gr. 12cm
-         podsypka piaskowa gr. 10cm
  3.       Obszar o pow. 17,3m2
-         kostka betonowa w kolorze szarym gr. 6cm
-         podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm
-         podsypka piaskowa gr. 10cm
 
Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu następujących pozycji przedmiaru robót:
Poz. 1.15.13
Jest:

ZKNR C 2/504/2 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach
metodą kombinowaną, do 11-30 płytek na 1 m2 - płytki ceramiczne
ilość 458,57m2
Ma być:
ZKNR C 2/504/2 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach
metodą kombinowaną, do 11-30 płytek na 1 m2 - płytki ceramiczne 20x20cm RACO OBJECT WHITE COLOR TWO
ilość 458,57m2
Poz. 1.13.12
Jest:

ZKNR C 2/506/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym, do 10 płytek na 1 m2
Ma być:
ZKNR C 2/506/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym, do 10 płytek na 1 m2 - płytki ceramiczne 30x30cm RACO OBJECT WHITE COLOR TWO
Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy uwzględnić w złożonej ofercie.
 
                                                                            BURMISTRZ KORONOWA
 


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (8 września 2014, 11:45:27)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (3 listopada 2014, 12:01:52)
Zmieniono: dodano inf. o rozstrzygnięciu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1700